Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 31.03.2020/Pykälä 130

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 130

31.03.2020

 

Hallintosäännön muuttaminen

 

43/00.01.01/2019

 

Khall 31.03.2020 § 130

 

Korona-epidemia on tehnyt ajankohtaiseksi tarpeen aikaansaada mahdollisuus sähköisten kokousten pitämiseen. Sähköiseen kokoukseen voi osallistua esimerkiksi karanteenissa oleva luottamushenkilö.

 

Kuntalain 99 §:n mukaan sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Yhdenvertaista näkö- ja ääniyhteyttä voidaan pitää tarpeellisena lähinnä kokoustyöskentelyn vaatiman vuorovaikutuksen vuoksi. Suomen Kuntaliitto katsoo, että sähköinen kokous voidaan pitää soveltuvalla tietojärjestelmällä tai videoneuvotteluyhteydessä. Koska valtuuston kokoukset ovat julkisia, on sähköisen kokouksen seuraamista varten varattava tila, jossa osallistujat näkyvät tilassa olevalla näytöllä tai sähköinen kokousnäkymä voidaan yhdistää avoimeen tietoverkkoon kunnan verkkosivuilta seurattavaksi.

 

Kuntalain 100 §:n mukainen sähköinen päätöksentekomenettely tarkoittaa ajasta ja paikasta riippumatonta, suljetussa tietojärjestelmässä tapahtuvaa päätöksentekoa, joka tapahtuu jo ennen kokousta. Asiat siirtyvät varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, jos yksikin jäsen sitä vaatii tai on jättänyt kantansa ilmaisematta. Menetelmä edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Sähköinen päätöksentekomenettely ei sovellu valtuuston kokouksiin.

 

Suomen Kuntaliiton hallintosääntömalli sisältää mahdollisuuden sähköiseen kokousmenettelyyn. Asia pitää kirjata sekä valtuuston toimintaa koskevaan lukuun että yleiseen päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevaan lukuun.

 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi on tullut tarpeen lisätä kunnanjohtajan toimivaltuuksia toimialajohtajien määräaikaisia viransijaisuuksia täytettäessä.

 

Kunnanjohtaja:

 

1) Kunnanhallitus päättää tehdä kunnanvaltuustolle seuraavan päätösesityksen:

 

Valtuusto päättää lisätä Kittilän kunnan hallintosäännön 90 §:ään uuden 2 momentin sekä 127 §:ään uuden 2 momentin:

 

90 § Valtuuston päätöksentekotavat

 

Valtuusto käsittelee asiat varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokoukseen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

 

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.

 

Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että valtuuston sähköiset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

 

126 §

 

Toimielin käsittelee asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

 

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa.

 

Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

 

Hallintosääntö luku 3. henkilöstöorganisaatio 14 § Kunnanjohtaja:

lisätään kohta 15:Kunnanjohtaja päättää toimialajohtajien määräaikaisista viransijaisuuksista alle vuodeksi.

Hallintosääntö 3 luku. henkilöstöorganisaatio 18 § 3. momentti. Kunnanhallitus päättää toimialajohtajien sijaiset, mikäli toimialajohtaja on poissa tai esteellinen

46 § Palvelussuhteeseen ottaminen. Lisätään kohta: Kunnanjohtaja päättää toimialajohtajien palkkaamisesta määräaikaisesti (alle vuosi)

Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.5.2020 alkaen. Tämä sillä varauksella, että valtuusto pystyy pitämään kokouksen huhtikuussa.

2) Kunnanhallitus päättää, että hallintosäännön kokonaisuudistus tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn kesään 2020 mennessä

 

Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.5.2020 alkaen. Tämä sillä varauksessa, että valtuusto pystyy pitämään kokouksen huhtikuussa.

 

Päätös:

Keskustelun kuluessa todettiin, että kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan esityksen lukuun ottamatta hallintosäännön § 46 palvelussuhteeseen ottaminen. Kunnanhallitus haluaa pitää itsellään toimialajohtajien palkkaamisen alle vuodeksi. Lisäksi muutettiin hallintosäännön voimaantulon ajankohtaa kokousaikataulujen vuoksi.

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti:

tehdä kunnanvaltuustolle seuraavan päätösesityksen:

 

1)Valtuusto päättää lisätä Kittilän kunnan hallintosäännön lukuun 12 valtuuston kokoukset 90 §:ään uuden 2 momentin sekä lukuun IV päätöksenteko-ja hallintomenettely toimielinten päätöksentekotavat 126 §:ään uuden 2 momentin:

 

90 § Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous

Valtuusto käsittelee asiat varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokoukseen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

 

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.

Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että valtuuston sähköiset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

 

126 § toimielinten päätöksentekotavat

Toimielin käsittelee asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa.

Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

 

2) Valtuusto päättää muuttaa Kittilän kunnan hallintosäännön 3 luku henkilöstöorganisaatio 18 § 3. momentin kuulumaan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää toimialajohtajien sijaiset, mikäli toimialajohtaja on poissa tai esteellinen.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti kunnanhallituksen puheenjohtajan esittämänä, että kunnanhallituksella on toimivalta valita toimialajohtajan sijainen alle vuodeksi. Tämä kirjataan hallintosäännön seuraaviin kohtiin:

5. luku Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta

kohta 26 kunnanhallitus päättää toimialajohtajien sijaiset alle vuodeksi, mikäli toimialajohtaja on poissa tai esteellinen

6. luku Toimivalta henkilöstöasioissa 46 §

kohta 7 Kunnanhallitus päättää toimialajohtajien sijaiset alle vuodeksi mikäli toimialajohtaja on poissa tai estynyt

 

3) Kunnanvaltuusto päättää, että hallintosäännön muutos tulee voimaan 1.7.2020

 

4) että hallintosäännön kokonaisuudistus tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn kesään 2020 mennessä.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa