Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.02.2020/Pykälä 64

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 50

11.02.2020

Kunnanhallitus

§ 64

25.02.2020

 

Vs. hallintojohtajan virkavaali

 

17/01.01.03/2020

 

Khall 11.02.2020 § 50

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kittilän kunnassa on ollut haettavana vs. hallintojohtajan virka ajalle 1.3. - 4.10.2020. Viransijaisuus voidaan ottaa vastaan myös erikseen sovittavana aikana.

 

Hallinto-osaston toimialajohtajana ja kunnan johtoryhmän jäsenenä toimiva vs.hallintojohtaja osallistuu taloussuunnitteluun, työllisyydenhoitoon sekä tietohallinnon johtamiseen. Keskeisenä tehtävänä on avustaa ja toimia yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa sekä kunnanhallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelijana.

 

Vs. hallintojohtajan kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Erityisesti arvostetaan perehtymistä kunnallishallintoon. Viransijaisuuteen valitun on toimitettava kunnalle hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viransijaisuuden aloittamista.

 

Viranhakuilmoitus julkaistiin Kittilän kunnan internet-sivuilla, ilmoitustaululla, Kuntarekryn sivuilla,TE-palvelut.fi -sivuilla sekä Kittilän kuntatiedotteessa. Hakuaika päättyi 7.2.2020 klo 15. Määräaikana saapui yhdeksän hakemusta.

 

Vs. hallintojohtajan määräaikaista virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

 

Grandell Hanna-Maria, hallintotieteiden maisteri

Heinola Eija, yhteiskuntatieteiden maisteri

Häyrynen Tanja Tuulikki, agrologi YAMK

Kemppainen Heidi, oikeustieteen maisteri

Kumpula Sanna, hallintotieteiden maisteri

Lyttinen Emilia, sairaanhoitaja AMK

Rautiainen Esko, hallintotieteiden maisteri

Ritvonen Antti, kauppatieteen maisteri, ekonomi

Sieppi Maija, hallintotieteiden maisteri

 

Vs. hallintojohtajan virkavaalin alustava aikataulu:

 

Ti 11.2. klo 14 Kh haastatteluun kutsuttavien valinta

Ma 17.2. klo 16-19 Haastattelut Skype-yhteyden välityksellä

Ti 25.2. Kunnanhallitus vs. hallintojohtajan virkavaali

 

Kunnanjohtaja:

1) Kunnanhallitus nimeää vs. hallintojohtajan virkavaalin haastatteluryhmään kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat, kunnanhallituksen jäsenet, kunnanjohtajan sekä controllerin

2) ja päättää kutsua haastatteluun hallintotieteiden maisteri Hanna-Maria Grandellin, hallintotieteiden maisteri Sanna Kumpulan, hallintotieteiden maisteri Esko Rautiaisen sekä hallintotieteiden maisteri Maija Siepin.

 

Päätös:

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen poistui tämän asian käsittelyn ajaksi, koska hänen sukulaisensa on hakijana.

 

Kunnanjohtaja Antti Jämsén muutti esitystään niin, että haastattelut pidetään maanantaina 17.2.2020 klo 14 alkaen Kittilän kunnantalolla ja haastatteluryhmään kutsutaan myös Vihreiden, Kokoomuksen ja Kuntalaislistan edustajat.

 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun esityksen.

__________

 

Khall 25.02.2020 § 64

 

Haastatteluryhmä haastatteli Hanna-Maria Grandellin Skype -yhteydellä sekä Esko Rautiaisen, Maija Siepin ja Sanna Kumpulan Kittilän kunnantalolla 17.2.2020 klo 14-17.25.

 

Oheismateriaalina on hakijayhteenveto, ansiovertailu ja hakemusasiakirjat.

 

Toimielin noudattaa viranhaltijan ottaessaan kuntalain 105 §:n vaalia koskevia säännöksiä, joten kyseessä on virkavaali. Se on aina enemmistövaali, jossa vain yksi on valittava.

 

Jos joku valitaan sen varalle, ettei virkaan valittu ota virkaa vastaan, tämäkin vaali suoritetaan erikseen. Valituksi tulee se, joka on saanut eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

 

Viranhaltijalain 12 §:n mukaan työnantaja ei saa virkasuhteeseen ottaessaan eikä virkasuhteen aikana ilman hyväksyttävää perustetta asettaa hakijoita eikä viranhaltijoita eri asemaan iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi.

 

Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986). Siitä, mitä syrjinnän käsitteellä tarkoitetaan, vastatoimien kiellosta ja todistustaakasta syrjintäasiaa käsiteltäessä säädetään yhdenvertaisuuslaissa (21/2004).

 

Yhdenvertaisuuslain 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

 

Hallintolain 45 §:n mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

 

Päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä, jos:

 

1) tärkeä yleinen tai yksityinen etu edellyttää päätöksen välitöntä antamista;

2) päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia;

Vaikka päätöksen perustelut voidaan hallintolain 45.2 §:n mukaan jättää esittämättä, jos päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia, hyvä hallintotapa edellytti KHO 29.7.2008 T 1772, että virkaa tai tehtävää hakeneen henkilön riitauttaessa tällaisen päätöksen sen perustelut esitetään oikaisuvaatimusvaiheessa tai viimeistään hallinto-oikeudelle annettavassa lausunnossa.

 

Kunnanjohtaja:

1. Kunnanhallitus päättää valita vs. hallintojohtajan virkavaalissa vs. hallintojohtajaksi 1.3.-4.10.2020 hallintotieteiden maisteri Hanna-Maria Grandellin, joka soveltuu parhaimmin haastattelun, koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella Kittilän kunnan vs. hallintojohtajaksi ja

 

2. varalle hallintotieteiden maisteri Maija Siepin.

 

3. Vs. hallintojohtajan kokonaispalkaksi päätetään 5 624,44 euroa kuukaudessa.

 

4. Vs. hallintojohtajaksi valitun tulee toimittaa kunnalle hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viransijaisuuden aloittamista.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen varajäsen Antti Pekkala ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen poistuivat tämän asian käsittelyn ajaksi esteellisinä, koska heidän sukulaisensa on hakijana.

 

Jäsen Outi Marttila esitti Sanna Kumpulaa vs. hallintojohtajaksi ja Maija Sieppiä hänen varalleen. Jäsenet Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen kannattivat Marttilan esitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys,joten on suoritettava vaali. Kaikkia hakijoita voidaan äänestää.

 

Puheenjohtaja totesi, että ensiksi suoritetaan suljettu lippuäänestys, jossa valitaan vs. hallintojohtaja. Suljetussa lippuäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

 

Hanna-Maria Grandell sai äänestyksessä neljä (4) ääntä,

Sanna Kumpula sai äänestyksessä kolme (3) ääntä.

Yksi (1) äänesti tyhjää.

Antti Pekkala oli poissa äänestyksestä.

 

Seuravaaksi suoritettiin suljetulla lippuäänestyksellä vs. hallintojohtajan varasijalle vaali, jossa annettiin ääniä seuraavasti:

 

Maija Sieppi sai äänestyksessä seitsemän (7) ääntä,

Yksi (1) äänesti tyhjää.

Antti Pekkala oli poissa äänestyksestä.

 

Varajäsen Yrjötapio Kivisaari, Outi Marttila, Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen jättivät eriävän mielipiteen päätökseen.

Yrjötapio Kivisaari ilmoitti äänestäneensä tyhjää.

 

Puheenjohtaja Rajala totesi, että vs. hallintojohtajaksi valittiin suoritetussa vaalissa hallintotieteiden maisteri Hanna-Maria Grandell ja varalle hallintotieteiden maisteri Maija Sieppi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa