Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 22.01.2020/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 9

22.01.2020

 

Päätös Lapin Jätehuolto kuntayhtymän siirtokuormaus- ja hyötyjäteaseman ympäristöluvan muuttamisen tarpeesta

 

216/11.01.00/2019

 

RakYmplk 22.01.2020 § 9

 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) on myönnetty Lapin ympäristökeskuksen päätöksellä 12.11.2008 (päätös nro 17/2008, 1396Y0277-111) ympäristölupa Kittilän siirtokuormaus- ja hyötyjäteaseman rakentamiselle ja toiminnalle. Päätöksen mukaan asemalla voidaan käsitellä ja välivarastoida sekalaista yhdyskuntajätettä, rakennus- ja purkujätettä, erilliskerättyä hyötyjätettä, kotitalouksien ym. ongelmajätettä (nyk. vaarallinen jäte), puutarhajätettä, teurasjätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua, romuajoneuvoja ja betonijätettä yhteensä 8000 tonnia. Lupa on voimassa toistaiseksi.

 

Toiminnan valvontatoimivalta on siirretty 31.3.2017 Lapin ELY-keskukselta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (LAPELY/2938/2015). Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on päätöksellään RakYmplk 04.07.2019 § 82 muuttanut siirtokuormaus- ja hyötyjäteaseman ympäristölupaa vastaanotettavaksi sallittujen vaarallisten jätteiden osalta lisäämällä niihin öljyiset maa-ainekset (EWC 17 05 03).

 

Ympäristöluvan mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 31.12.2018 mennessä. Lupamääräysten tarkistamisvelvoite on poistunut ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetulla lailla (423/2015), jonka voimaantulosäännöksessä määrätään, että ennen 1.5.2015 annetussa ympäristölupapäätöksessä määrätty lupamääräysten tarkistamista koskeva velvoite raukeaa. Valvontaviranomaisen on säännöllisessä valvonnassa arvioitava tällaisen luvan ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:n mukainen muuttamisen tarve viimeistään vuoden kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin luvan tarkistamista koskeva hakemus oli määrä jättää lupaviranomaiselle.

 

Kittilän siirtokuormaus- ja hyötyjäteaseman toiminnan valvonnan yhteydessä on käynyt ilmi, että jäteasemalla on vastaanotettu asbestijätettä ympäristölupapäätöksen vastaisesti. Siirtokuormaus- ja hyötyjäteaseman ympäristöluvassa ei ole sallittu asbestijätteen vastaanottamista jäteasemalla. Asbestijäte on vaarallista jätettä ja ns. erityisjätettä, jonka vastaanottaminen ja säilyttäminen jäteasemalla sekä kuljettaminen käsiteltäväksi vaativat erityisjärjestelyitä.

 

Ympäristönsuojelulain 29 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvanvaraisen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa.

 

Ympäristönsuojelulain 89 §:n 1 momentin kohdan 1 mukaan lupaviranomaisen on valvontaviranomaisen, asianomaisen yleistä etua valvovan viranomaisen tai haitankärsijän taikka 186 §:ssä tarkoitetun rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön aloitteesta muutettava lupaa, jos:

1) toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta;

2) toiminnasta aiheutuu tässä laissa kielletty seuraus;

3) parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia;

4) toiminnan ulkopuoliset olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet ja luvan muuttaminen on tämän vuoksi tarpeen;

5) luvan muuttaminen on tarpeen luvan myöntämisen jälkeen laissa, valtioneuvoston asetuksessa tai Euroopan unionin säädöksessä annetun sitovan ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan yksilöidyn vaatimuksen täyttämiseksi.

 

Toiminnanharjoittajan kanssa on keskusteltu ympäristölupahakemuksen jättämisajankohdasta.

 

Vs. ympäristösihteeri:

Lautakunta antaa seuraavan arvion Lapin Jätehuolto kuntayhtymän Kittilän siirtokuormaus- ja hyötyjäteaseman ympäristöluvan muuttamisen tarpeesta:

 

Asbestijätteen vastaanottaminen ja välivarastointi Kittilän siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemalla on ympäristönsuojelulain 29 §:n mukainen toiminnan oleellinen muutos, jota varten on oltava lupa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen määrää Lapin Jätehuolto kuntayhtymää toimittamaan ympäristöluvan tarkistamista koskevan hakemuksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 29 §:n perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 31.5.2020.

 

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeuteen viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista kyseistä päivää lukuun ottamatta.

 

Sovellettu lainsäädäntö:

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 29 §, 89 §, 96 §, 190 §

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (423/2015)

Hallintolaki (434/2003) 49 c §

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa