Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 22.01.2020/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 10

22.01.2020

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Agnico Eagle Finland Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisen lupahakemuksen täydennyksen johdosta (PSAVI/1307/2019): Kittilän kaivoksen CIL2-rikastushiekka-altaan patojen korottaminen, Kittilä

 

99/11.01.00/2016

 

RakYmplk 22.01.2020 § 10

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt 8.1.2020 lausuntoa Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta Agnico Eagle Finland Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisen lupahakemuksen täydennyksen johdosta (Dnro PSAVI/1307/2019): Kittilän kaivoksen CIL2-rikastushiekka-altaan patojen korottaminen, Kittilä. Täydennyksestä on toimitettu päivitetty versio 14.1.2020. Lausunto on pyydetty antamaan 31.1.2020 mennessä.

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on antanut lausunnon lupahakemuksesta RakYmplk 15.08.2019 § 97.

 

Kittilän kaivoksen rikastusprosessissa muodostuu syanidiliuotuksen sakkaa eli CIL-hiekkaa. Rikastushiekka läjitetään kaivosalueella sijaitsevalle CIL2-altaalle. CIL2-allas rajoittuu etelässä ensimmäiseen CIL-altaaseen, pohjoisessa NP3-altaaseen ja idässä vesivarastoaltaaseen. Kaivoksen tämän hetkisellä tuotannolla CIL2-altaan nykyinen kapasiteetti (taso +236) loppuu arviolta helmikuussa 2021. Agnico Eagle Finland Oy hakee lupaa CIL2-rikastushiekka-altaan patojen korottamille sekä korotusten rakentamisen aloittamiselle ja käyttöönotolle muutoksenhausta huolimatta. Lisäksi kaivosyhtiö hakee lupaa käyttää rikkipitoista sivukiveä (PWR) rakentamisessa. Tässä hakemuksessa on esitetty suunnitelmat korotusrakenteista tasoille +239 ja +241. CIL2-altaan on suunniteltu olevan korkeimmillaan tasolla +246,5.

 

CIL-hiekka luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. CIL-hiekka sisältää korkeita pitoisuuksia kuparia, arseenia ja antimonia ja erityisesti arseenin liukoisuus on suuri CIL-hiekassa. CIL-hiekan lisäksi CIL2-altaalle läjitetään myös kaivostoiminnan jätevesien selkeytysaltaista ja maanalaisen kaivoksen liejuperistä poistettava liete.

 

Lausuntopyynnön kohteena oleva lupahakemuksen täydennys 10.1.2020 on Geobotnia Oy:n antama lausunto bentoniittimaton käytöstä CIL2 ja NP3 -altaiden välipadon mineraalisena tiivisteenä. Täydennyksen mukaan CIL2-altaan ja NP3-altaan välisen padon (CIL2-altaan pohjoispato) CIL2-altaan puoleiseen luiskaan on suunniteltu bentoniittimatosta ja bitumigeomembraanista koostuva kaksikerroseriste aiemmin esitetyn moreenitiivisteestä ja bitumigeomembraanista koostuvan yhdistelmätiivisteen sijaan. Täydennyksen mukaan mikäli bitumigeomembraanin alle rakennettaisiin moreenitiiviste, edellyttäisi se työvaihetta, jossa nykyistä ylävirtaan -pengertä leikattaisiin CIL2-altaan puolelta noin 7,5 m (vaakamitta), jolloin saavutettaisiin tilaa 1,0 m suodatinkerroksille ja 2,0 m moreenitiivisteelle (vinomitat). Tällainen leikkaustyö heikentäisi NP3-altaan padon stabiliteettia, josta syystä tähän ratkaisuun ei ole päädytty.

 

Vs. ympäristösihteeri:

Esitän, että lautakunta lausuu asiassa seuraavaa:

 

Lupahakemuksessa 15.2.2019 hakija on esittänyt, että CIL2-altaan pohjoispadolla korotus tehdään joko keskilinjakorotuksena tai ylävirtaan korotuksina. Lupahakemuksen täydennyksessä ei ole esitetty perusteita sille, miksi pohjoispadon korotuksista aiemmin vaihtoehtoisena korotusmenetelmänä esitetyillä ylävirtaan korotuksilla on luovuttu.

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että bentoniittimaton kutistumiseen tai kuroutumiseen liittyvistä epävarmuuksista johtuen CIL2-altaan pohjoispadon korotuksissa tulee ensisijaisesti käyttää samanlaista moreenitiivisteestä ja bitumigeomembraanista koostuvaa yhdistelmätiivistettä kuin CIL2-altaan muidenkin patojen korotuksissa. Mikäli lupaviranomainen sallii bentoniittimatosta ja bitumigeomembraanista koostuvan kaksikerroseristeen käytön CIL2-altaan pohjoispadon korotuksissa tai altaan muiden patojen korotuksissa, tulee bentoniittimaton pituussuuntaisten (luiskassa pystysuuntaisten) saumojen limitykseksi määrätä 450 mm.

 

Muilta osin lautakunta viittaa hakemuksesta aiemmin antamaansa lausuntoon (RakYmplk 15.08.2019 § 97).

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa