Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.01.2020/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 11

21.01.2020

 

Lausunto Agnico Eagle Finland Oy:n kaivoslupahakemuksen (KL2019:0008) täydennyksestä/Suurikuusikon kaivospiirin (KaivNro 5965) laajentaminen

 

16/10.01.01/2018

 

Khall 21.01.2020 § 11

 

(Lisätietoja: Vs. ympäristösihteeri, puh. 040 847 9552)

 

Agnico Eagle Finland Oy on hakenut Tukesilta kaivoslain 34 §:n mukaista kaivoslupaa Suurikuusikon kaivospiirin (KaivNro 5965) laajentamiseen. Tukes on pyytänyt Kittilän kunnalta lausuntoa kaivoslupahakemuksen (KL2019:0008) täydennyksen johdosta. Lausunto tulee toimittaa Tukesille viimeistään 31.1.2020 mennessä.

 

Kunnanhallitus on antanut Suurikuusikon kaivospiirin laajentamista koskevasta kaivoslupahakemuksesta (KL2017:0003) lausunnon Khall 27.02.2018 § 79. Tukes myönsi 15.10.2018 hakijalle kaivospiirin laajentamista koskevan kaivosluvan koskien haetuista alueista (lohkot 1-5) aluetta NP4-rikastushiekka-altaan rakentamista varten (lohko 4). Päätös on lainvoimainen.

 

Hakijan pyynnöstä Tukes on käynnistänyt uudelleen lupamenettelyn kaivosalueen laajentamiseksi lohkojen 1-3 osalta. Hakija on luopunut Pikku Rouravaaran tarvekiven louhinnan suunnittelusta (lohko 5). Hakemuksen mukainen kaivospiirin laajentaminen sisältää seuraavat alueet:

 

Lohko 1. Sivukivialueen laajentamisen alueen maisemointi- ja jälkihoitotoimenpiteitä varten nykyisen kaivospiirin länsipuolelle.

 

Lohko 2. Pintavalutuskenttä 4:n liittäminen kokonaisuudessaan osaksi kaivosaluetta sekä lisäalueen kasvattaminen mm. pintamaiden läjitystä varten (Rimminvuoman länsipuolinen alue nykyisen kaivospiirin länsipuolella)

 

Lohko 3. Lisäalue maanalaista malminetsintää ja louhintaa varten (malmikriittinen alue, nykyisen kaivospiirin luoteispuolella ja pohjoisessa)

 

Hakija on täydentänyt kaivospiirin laajentamista koskevaa hakemustaan luontoselvityksillä ja maankäyttöselvityksellä. Tukes pyytää Kittilän kunnalta lausuntoa varmistaakseen, että tehty maankäyttöselvitys on riittävä ennen päätöksentekoa.

 

Täydennetty maankäyttöselvitys koskee Suurikuusikon kaivoksen laajennuksen suhdetta muuhun alueiden käyttöön. Selvityksessä on esitetty maankäyttö kaivoslupahakemuksen mukaisten kaivospiirin laajennusalueiden lisäksi suunniteltujen läntisten vesivarastoaltaiden ja purkuputkilinjauksen alueiden osalta.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Tukesille Agnico Eagle Finland Oy:n kaivoslupahakemuksen (KL2019:0008) täydennyksestä/Suurkuusikon kaivospiirin (KaivNro 5965) laajentaminen esittää seuraavaa:

 

Kunnanhallitus toistaa aiemmin antamansa lausunnon Khall 27.02.2018 § 79 mukaisesti, että hakemuksessa esitetty kaivosalueen laajennus koskee nykyisen kaivoksen toiminta-alueen tiiviissä vaikutuspiirissä olevia alueita. Näillä alueilla ei ole oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa, eikä kunta näe suuria ristiriitoja muiden toimintojen ja maankäytön kanssa. Tärkeintä on, että kaivosyhtiö pääsee maanomistajien ja lähiasukkaiden kanssa heitä tyydyttävään sopimukseen laajennuksen haittavaikutusten ja maa-alueiden menetysten korvaamiseksi sekä Kuivasalmen paliskunnan kanssa sopimukseen poronhoidolle aiheutuvista haitoista.

 

Nykyisen kaivospiirin alueella ja hakemuksen kohteena olevalla kaivospiirin laajennusalueella kulkevan Kittilän kunnan moottorikelkkareitin (reitti nro 6a, Pokka-Kiistala) toimintaedellytykset tulee turvata jatkossakin. Mikäli toimintaedellytyksiä ei pystytä turvaamaan, on kelkkareitti tarvittavilta osin siirrettävä ja siirrosta on tehtävä reittitoimitus. Kaivosyhtiön tulee korvata kunnalle reitin siirrosta aiheutuvat kustannukset.

 

Kaivoksen toiminta lohkoilla 1-3 tulee järjestää siten, että toiminnalla ei ole vaikutusta lapinleinikin esiintymisalueisiin ja lohkolla 2 sijaitsevaan lähteeseen.

 

Kunnanhallitus katsoo, että kaivospiirin laajennusalueen suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty kaivoslain mukaisesti.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa