Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 16.12.2019/Pykälä 68

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 341

12.11.2019

Kunnanhallitus

§ 347

26.11.2019

Kunnanhallitus

§ 366

03.12.2019

Kunnanvaltuusto

§ 68

16.12.2019

 

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022

 

77/02.02/2019

 

Khall 12.11.2019 § 341

 

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830 tai controller Tuija Lång, puh. 040 672 4257)

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma suunnitelmakaudeksi. Suunnitelmakausi kattaa vuodet 2020-2022.

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma on kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan keskeinen väline.

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.Kittilän kunnalle on kertynyt taseeseen ylijäämää edellisiltä vuosilta vuoden 2018 loppuun mennessä noin 14,5 miljoonaa euroa, joten kuntalaissa mainittua alijäämän kattamisvelvollisuutta ei kunnalla tällä hetkellä ole.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

 

Kittilän kunnanhallitus on antanut talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeet kokouksessaan 13.8.2019 (§ 228). Valtuuston talousarvioseminaari oli 2.9.2019. Tämän jälkeen toimialat ovat laatineet talousarvionsa ja -suunnitelmansa ja ne on käsitelty ao.lautakuntien ja Kideven johtokunnan kokouksessa. Kunnanhallitus käsittelee kokonaisuudessaan talousarviota -ja suunnitelmaa kokouksessaan 26.11.2019 ensimmäisen kerran.

 

Teknisen lautakunnan kokouksen käsittelyn jälkeen vt. kunnanjohtaja, tekninen johtaja sekä controller ovat käyneet läpi investointitarpeet ja niiden pohjalta vt. kunnanjohtaja on tehnyt muutosesitykset investointiosaan.

 

Vt. kunnanjohtajan esityksessä nettoinvestointien määrä vuodelle 2020 on noin 6,9 miljoonaa euroa, vuodelle 2021 noin 10,2 miljoonaa euroa ja vuodelle 2022 noin 8,3 miljoonaa euroa.

 

Vt. kunnanjohtajan esitys talousarvion ja -suunnitelman investointiosaksi oheismateriaalina.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus keskustelee talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2022 investoinneista. Kunnanhallitus päättää jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan 26.11.2019 ja tekee esityksensä kunnanvaltuustolle kokouksessaan 3.12.2019.

 

Päätös:

Tämä asia käsiteltiin kokouksessa ensimmäisenä asiana.

 

Vt. kunnanjohtajan muutti päätösesitystään seuraavasti:

Investointiosan kohdassa Kiinteä omaisuus; 9000 Maanhankinta, talousarvioesitykseen 100.000 euroa vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelmaan vuodelle 2021 ja 2022 100.000 euroa.

 

Kunnanhallituksen jäsen Ahti Ovaskainen esitti Tuula Mertaniemen kannattamana, että investointiosassa pysytetään maanhankintaan 300.000 euroa kyseisille vuosille.

 

Puheenjohtaja Tuula Mertaniemi totesi, että koska on tehty vt. kunnanjohtajan muutetusta esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:

Vt. kunnanjohtajan muutetun päätösesityksen kannalla olevat äänestävät "jaa".

Ne, jotka kannattavat Ovaskaisen esitystä, äänestävät "ei".

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä, kaksi (2) ei-ääntä ja yksi (1) oli poissa.

Jaa-ääniä antoivat Sakari Kautto, Pekka Kenttälä, Yrjötapio Kivisaari, Antti Pekkala, Raija Palosaari Marita Toivanen. Ei-ääniä antoivat Ahti Ovaskainen ja Tuula Mertaniemi. Poissa oli Pekka Rajala.

 

Puheenjohtaja totesi vt. kunnanjohtajan muutetun esityksen tulleen päätökseksi äänin 6-2, poissa 1.

 

Päätettiin poistaa yksimielisesti kohdassa Irtain omaisuus, 92103; Pääskylä: Ilmanpuhdistimet 2 kpl 14.000 euroa.

 

Päätettiin poistaa yksimielisesti kohdassa 92206; Liikuntapalvelut: saksinostin 15.000 euroa ja kohdassa 92302; Tekninen toimi; henkilönostin 45.000 euroa.

 

Päätettiin poistaa yksimielisesti kohdasta 94124; Rakkavaarantien perusparantaminen (Liite 3) liikenneympyrän osuus (summa tarkennetaan).

 

Päätettiin siirtää yksimielisesti kohdassa 94134; Seita-alueen kadut ja ulkoilureitit (n. 2,3 km) siirretään suunnittelumääräraha 60.000 euroa vuodella eteenpäin.

 

Todettiin investointiosa läpikäydyksi ja päätettiin esille tulleilta osin jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa 26.11.2019.

__________

 

Khall 26.11.2019 § 347

 

 

Vt. kunnanjohtajan talousarvioesityksen pääkohdat ovat seuraavat vuodelle 2020 (ulkoiset luvut ilman sisäisiä eriä):

 

 

Milj.€

Muutos-% (vrt.TA2019)

Toimintatuotot

8,3

0,2 %

Toimintakulut

60,5

3,1 %

Toimintakate

-52,2

-3,6 %

Vuosikate

2,4

32,7 %

Tilikauden alijäämä,euroa

-16.620

96,5 %

Nettoinvestoinnit

6,3

- 6,8 %

Lainakannan nettokasvu

4,5

 

Laina/asukas, euroa

3.542

 

 

Toimintakulut kasvavat yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa (3,1 %) ja seuraavasti eri kululajeittain:

 

Ulkoiset

1000 euroa

Muutos % (vrt.TA2019)

Henkilöstökulut

922

3,2 %

Palvelujen ostot

383

1,7 %

Aineet,tarvikkeet

179

3,9 %

Avustukset

176

7,3 %

Muut toimintakulut

147

20,5 %

Toimintakulut yht.

1 807

3,1 %

 

Verotulojen arvioidaan kasvavan noin 1,25 milj.euroa ja valtionosuuksien noin 0,7 milj.euroa vuoden 2019 talousarvioon verrattuna. Verotulot pohjautuvat Kuntaliiton ennustekehikon pohjalta tehtyyn ennusteeseen.

 

Nettorahoitustuottojen arvioidaan kasvavan n. 422.000 euroa. Kasvu aiheutuu Levi Ski Resortin osinkotuoton ja Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylijäämän tuloutuksen kasvusta.

 

Lautakuntien käsittelyn jälkeen on vt.kunnanjohtajan talousarvioesitykseen on tehty seuraavat muutokset ulkoisiin tuottoihin ja kuluihin:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kuluja on muutettu yhteensä niin, että ulkoiset nettokulut ovat pienentyneet 36.410 eurolla.

 

Kuluja on kasvattanut 60.100 eurolla se, että laiteinvestointeja on siirretty investoinneista toteutettavaksi leasingillä. Ympäristöterveydenhuollon osalta on saatu päivitetty kuluennuste, joka on 25.010 euroa lautakunnassa esitettyä pienempi. Eläkemenoperusteisia eläkekuluja on lisätty 340 eurolla.

 

Näiden lisäksi lautakunnassa on esitetty virheellisesti kunnan sisäisiä kuluja ulkoisina kuluina, joiden korjaus on pienentänyt kuluja yhteensä 72.370 eurolla.

 

Koululautakunta

Koululautakunnan toimialan ulkoisiin kuluihin on lisätty lautakuntakäsittelyn jälkeen 109.590 euroa.

 

Tämä summa koostuu puuttuneista eläkemenoperusteisista eläkekuluista, 70.390 euroa.

 

Avustuksiin kotitalouksille on oikaisu 40.000 euroa. Tämä kulujen kasvu johtuu siitä, että varhaiskasvatuksessa oli kirjattu palvelusetelit (20.000 euroa) tuottona eikä kuluna kuten pitäisi.

 

Näiden lisäksi lautakunnassa on esitetty virheellisesti kunnan sisäisiä kuluja ulkoisina kuluina, joiden korjaus on pienentänyt kuluja yhteensä 800 eurolla.

 

Vapaan sivistystyön lautakunta

Vapaan sivistystyön lautakunnan alaiset ulkoiset kulut ovat pienentyneet 6.320 eurolla lautakuntakäsittelyn jälkeen.

 

Eläkemenoperusteisista eläkekuluja on lisätty 10.480 eurolla.

Sen lisäksi lautakunnassa on esitetty virheellisesti kunnan sisäisiä kuluja ulkoisina kuluina, joiden korjaus on pienentänyt kuluja yhteensä 16.800 eurolla.

 

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan alaisia ulkoisia nettokuluja on lisätty yhteensä 71.150 eurolla lautakuntakäsittelyn jälkeen.

 

Toimintatuotoissa maankäyttömaksujen tuloutukset ovat pienentyneet 45.000 eurolla ja muiden rakennusten vuokratuotot kasvaneet 41.410 eurolla.

 

Eläkemenoperusteisia eläkekuluja on pienennetty 2.740 eurolla.

 

Elintarvikkeisiin on lisätty 72.000 euroa koulujen välipaloja varten. Niiden osalta on kirjattu sisäinen tuotto ravintopalvelulle ja sisäinen kulu koululautakunnan ao. kustannuspaikoille kouluilla.

 

Sen lisäksi lautakunnassa on esitetty virheellisesti kunnan sisäisiä kuluja ulkoisina kuluina, joiden korjaus on pienentänyt kuluja yhteensä 1.700 eurolla.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus-ja ympäristölautakunnan alaisia ulkoisia kuluja on muutettu siten, että kulut pienenevät 3.710 eurolla.

 

Eläkemenoperusteisia eläkekuluja on pienennetty 3.310 eurolla.

 

Sen lisäksi lautakunnassa on esitetty virheellisesti kunnan sisäisiä kuluja ulkoisina kuluina, joiden korjaus on pienentänyt kuluja yhteensä 400 eurolla.

 

Kideve Elinkeinopalvelujen alaisia ulkoisia kuluja ei ole muutettu Kideven johtokunnan talousarviokäsittelyn jälkeen.

 

Edellä mainittujen muutosten lisäksi kunnan sisäisiä tuottoja ja kuluja on päivitetty.

 

Vt. kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2020 päätyy 2.406.110 euron vuosikatteeseen ja 16.620 euron alijäämään.

 

Vt. kunnanjohtaja:

1. Kunnanhallitus kuulee vt. kunnanjohtajan, controllerin sekä toimialajohtajien esittelyt vuoden 2020 talousarvioesityksestä sekä 2020-2022 taloussuunnitelmasta.

 

2. Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman tavoitteena 176 250 euron säästöjen tai lisätulojen aikaansaaminen, jolloin vuosikate kattaa poistot ja tilikausi on ylijäämäinen 2020.

 

3. Investointien osalta Seita-alueen kadut ja ulkoilureitit (n. 2,3 km) esitetään toteutettavaksi teknisen lautakunnan esittämällä tavalla vuosina 2020-2022, koska Kittilän kunta, Tornator Oy ja Metsähallitus ovat vuonna 2015 hyväksyneet asemakaavoituksen käynnistämissopimukset, jotka sitovat kuntaa.

 

4. Talousarvioesitykseen voidaan tehdä kirjoitusvirheiden korjauksia tms. teknisiä korjauksia.

 

5. Talousarvion käsittelyä jatketaan kunnanhallituksessa 3.12.2019

 

Päätös:

Vt. kunnanjohtaja Jämsén ja controller Tuija Lång selostivat talousarvioesityksen yleistä osuutta ja kunnanhallituksen toimialuetta.

 

Tauko pidettiin klo 16:40 - 16:49.

 

Perusturvajohtaja Markku Tuunainen oli paikalla selostamassa sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialueen talousarvioesitystä klo 16:49 - 17:28.

 

Rehtori Janne Ylinampa oli paikalla selostamassa koululautakunnan ja vapaan sivistystyön toimialueiden talousarvioesitystä klo 17:29 - 18:22.

 

Kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelä oli selostamassa teknisen lautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitystä sekä investointiosaa klo 18:24 - 19:36.

 

Tauko pidettiin klo 19:36 - 19:47.

 

Elinkeinojohtaja Katariina Palola oli selostamassa Kideve Elinkeinopalvelujen talousarvioesitystä klo 19:47 - 20:13.

 

Henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund oli selostamassa henkilöstöasioista klo 20:14 - 20:35.

 

Vt. kunnanjohtaja muutti esitystään investointiosan osalta seuraavilta osin:

 

97550 Terveyskeskus määrärahaan 240.000 euroa lisätään 30.000 euroa. Tekstin loppuosaan lisätään: ''..jätehuollon katos ja varasto.''

 

97552 Päiväkoti Pikkumettä, ilmanvaihdon tehostamiseen lisätään määräraha 80.000 euroa.

 

Kunnanhallitus päätti, että vt. kunnanjohtaja valmistelee seuraavaan kokoukseen 3.12.2019 tasapainotetun talousarvion, jossa vuosikate kattaa poistot.

 

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan 3.12.2019 kokouksessa ja pyydetään maanmittausinsinööri Toni Juuti kokoukseen.

__________

 

Khall 03.12.2019 § 366

 

 

Kunnanhallituksen 26.11.2019 kokouksen jälkeen vt. kunnanjohtajan esitykseen talousarvioksi 2020 ja taloussuunnitelmaksi 2020-2022 on tehty seuraavat muutokset:

 

Kunnanhallitus

Kunnan tuloverojen arviota on kasvatettu 95.000 eurolla. Tuloverojen ennuste perustuu Kuntaliiton viimeisimpiin arvioihin huomioiden mahdollinen taantuman vaikutus.

 

Toimistopalvelujen kohdalla Hiljaisuus-festivaalien määräraha 15.000 euroa on lisätty.

 

Jaettavien toimistopalveluiden alueella internet-sivujen päivittämistä varten varattua määrärahaa on pienennetty 50.000 eurolla.

 

Työllisyyden hoidon alueella vakituisen henkilöstön määrät on päivitetty oikeiksi.

 

Vapaan sivistystyön lautakunta

Kulttuuritoimen osa-aikaisen tapahtuma-avustajan määrärahaa (palkka+sivukulut) on pienennetty 17.790 eurolla. Osa-aikaista tapahtuma-avustajaa varten jää määrärahaa 17.790 euroa.

 

Tekninen lautakunta

Kiinteistöhallinnan alueella on lisätty muihin tuottoihin 45.000 euroa (vahingonkorvaus).

 

Kunta yhteensä:

Edellä mainittujen muutosten jälkeen tuloslaskelman osoittama vuosikate 2.598.900 euroa kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Tilikauden ylijäämä on 176.170 euroa vuodelle 2020.

 

Lainamäärä asukasta kohden on tämän esityksen mukaan vuoden 2020 lopussa 3.529 euroa, vuoden 2021 lopussa 4.346 euroa ja vuoden 2022 lopussa 4.926 euroa.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2020-2022.

 

Talousarvioesitykseen voidaan tehdä kirjoitusvirheiden korjauksia tms. teknisiä muutoksia ennen valtuuston käsittelyä.

 

Päätös:

Tämä asia käsiteltiin kokouksen ensimmäisenä asiana.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä oli paikalla selostamassa sivistystoimen talousarvion ja -suunnitelman sisältöä klo 15:05 - 15:38.

 

Tekninen johtaja Lauri Kurula oli paikalla selostamassa kaava-asioiden tilanteesta klo 15:39 - 16:35.

 

Tauko pidettiin klo 16:35 - 16:56.

 

Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan esityksen seuraavin muutoksin:

 

Sivu 1: Kunnanhallituksen jäsen Outi Marttila esitti, että poistetaan kohdan 1.1.2. alta ensimmäisestä kappaleesta toinen lause 'Tontinmyyntitulot sen sijaan vähenevät, minkä vuoksi myyntiä tehostetaan ja käytetään tarvittaessa kiinteistövälittäjien palveluita.' Jäsen Tuula Mertaniemi kannatti Marttilan esitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty vt. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä.

 

Suoritetussa kädennostoäänestyksessä neljä (4) kannatti vt. kunnanjohtajan esitystä ja neljä (4) Outi Marttilan esitystä. Yksi (1) oli poissa.

Vt. kunnanjohtajan esityksen puolesta äänestivät: Antti Pekkala, Pekka Rajala, Marita Toivanen ja Sakari Kautto.

Outi Marttilan esityksen puolesta äänestivät: Outi Marttila, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen ja Raija Palosaari.

Poissa oli Yrjötapio Kivisaari.

 

Puheenjohtaja totesi, että äänestystuloksen perusteella puheenjohtajan äänen ratkaistessa vt. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin sivun 1 tekstiksi.

 

Tauko pidettiin klo 17:25 - 17:36.

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että talousarvion täytäntöönpano-ohjeen hyväksymisen yhteydessä ohjeistetaan, kuinka avustuksen saajien tulee raportoida saadun avustuksen käyttöä kunnalle.

 

Sivu 44: Outi Marttila esitti, että Koivukotiin lisätään kolme lähihoitajaa. Tuula Mertaniemi kannatti Marttilan esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty vt. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Suoritetussa kädennostoäänestyksessä viisi (5) jäsentä kannatti vt. kunnanjohtajan esitystä ja kolme (3) Outi Marttilan esitystä, yksi (1) oli poissa.

Vt.kunnanjohtajan esitystä kannattivat Antti Pekkala, Pekka Rajala, Sakari Kautto, Raija Palosaari ja Marita Toivanen.

Outi Marttilan esitystä kannattivat Outi Marttila, Ahti Ovaskainen ja Tuula Mertaniemi.

Poissa oli Yrjötapio Kivisaari.

 

Vt. kunnanjohtajan esitys tuli kokouksen päätökseksi, eikä Koivukotiin lisätä talousarvioesitykseen kolmea uutta lähihoitajan toimea.

 

Sivu 74: Lisätään tapahtumatuottajan/kulttuuriavustajan tekstin kohtaan sulkeisiin maininta vuosista 2021-2022.

 

Sivu 105: Vt. kunnanjohtaja täydensi esitystään siten, että kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että taloussuunnitelmavuodeksi 2021 investointiosaan aineettomaan käyttöomaisuuteen pitkävaikutteisiin menoihin menokohdalle 91006 tilille 1010 varataan Kittilän kunnan osuutena Köngäs-Hanhimaa -maantien parantamiseen 300 000 euroa ja kevyen liikenteen väylän rakentamiskustannuksiin 150 000 euroa ja taloussuunnitelmavuodeksi 2022 varataan 300 000 euroa maantien parantamiseen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tämän täydennetyn esityksen.

 

Sivu 113: Ylä-Levin (94101) osalta varataan koko alueen suunnitteluun 200.000 euroa ja toteutukseen 250.000 euroa vuodelle 2020, yhteensä 450.000 euroa.

 

94124, Rakkavaarantie: poistetaan liikenneympyrä tekstistä.

 

Sivu 117 rahoitusosa päivitetään investointimenojen ja lainojen lisäyksen osalta.

__________

 

Kvalt 16.12.2019 § 68

 

Päätös:

Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén esitteli talousarvioesityksen sisältöä.

 

Ryhmävuoropuheenvuorot pidettiin seuraavasti:

 

Kittilän Keskustan valtuustoryhmän ja Kristillisdemokraattien puheenvuoron piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Yrjötapio Kivisaari (liitteenä).

 

Oikeudenmukainen Kittilä -valtuustoryhmän puheenvuoron piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Inkeri Yritys.

 

Vasemmistoliiton Kittilän valtuustoryhmän puheenvuoron piti valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Marita Toivanen (liitteenä).

 

Kittilän Perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmän puheenvuoron piti valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Toni Kenttälä.

 

Kittilän Kokoomus -valtuustoryhmän puheenvuoron piti valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Taru Sieppi .

 

Vihreiden valtuustoryhmän puheenvuoron piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Huilaja.

 

Kittilän Sosialidemokraattien valtuustoryhmän puheenvuoron piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Sakari Kautto.

 

Kittilän Kuntalaislistan valtuustoryhmän puheenvuoron piti varavaltuutettu Tuomas Kääriäinen.

 

Kappale 1.1.2 (sivu 1): Yrjötapio Kivisaari esitti, että kappaleen toinen lause muutetaan muotoon: ''Tontinmyyntiä tehostetaan ja tähän käytetään tarvittavia markkinointikanavia.'' Tämä muutos hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kappale 1.5. (sivu 22): Kittilän Vuokratalojen tavoitteet, kohta 1: '---vuosille 2021- 2022' (Jälkimmäinen vuosi oli virheellisesti 2020 ja korjataan kirjoitusvirhe)

 

Neuvottelutauko pidettiin klo 15:15 - 15:54.

 

Sivu 31: Inkeri Yritys esitti OMK:n valtuustoryhmän puolesta, että avustusten hakijoilta edellytetään jo hakemusvaiheessa selvitykset toiminnasta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Sivu 44: Päätettiin yksimielisesti lisätä kolme uutta lähihoitajaa eli lähihoitajien lukumäärä yhteensä 74 (oli 71 lähi/perushoitajaa).Nämä kolme uutta lähihoitajaa sijoitetaan aluksi Koivukodille ja muutetaan Koivukoti tehostetun palveluasumisen yksiköksi.

 

Sivu 45: Lisätään Koivukodin menokohdalle 150.000 euroa palkkoihin ja KuEL-maksuihin 31.000 euroa. Vähennetään 181.000 euroa palvelujen ostoista. Näin vanhus- ja vammaispalvelujen toimintakulujen yhteismäärä vuodelle pysyy samana. Muutetaan nämä samat euromäärät myös vuosille 2021-2022.

 

Lisätään sivulle 45 tekstiosaan lause: ''Palkataan kolme uutta lähihoitajaa vakituiseen työsuhteeseen Kittilän kuntaan. Sijoituspaikkana aluksi Koivukoti.''

 

Sivu 47: Poistetaan tekstiosasta lause ''v.2020 budjettiin on suunniteltu yhden sairaanhoitajan lisäys vastaanottoon/poliklinikalle.''

 

Sivu 105: Valtuutettu Ahti Ovaskainen esitti OMK:n valtuustoryhmän puolesta, että maanhankintaan (90000) lisätään 200.000 euroa, jolloin maanhankinnat olisivat 300.000 euroa.

 

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että on tehty muutosesitys maanhankinnan määrärahaan, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Ahti Ovaskaisen esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemäntoista (17) jaa-ääntä ja yhdeksän (9) ei-ääntä. Yksi (1) oli poissa.

Jaa-ääniä antoivat: Anna-Liisa Pudas, Sirkka Hangasvaara, Ville Jokela, Sakari Kautto, Pekka Kenttälä, Toni Kenttälä, Yrjötapio Kivisaari, Tuomas Kääriäinen, Aki Nevalainen, Maarit Niskanen, Raija Palosaari, Kimmo Ala, Anna-Liisa Nilivaara, Pekka Rajala, Marita Toivanen, Pirkko Jauhojärvi ja Oula Vuolli. Ei-ääniä antoivat: Tiina Huilaja, Yrjö Vaara, Maija Linnala, Outi Marttila, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Taru Sieppi, Heli Kurt ja Inkeri Yritys. Poissa oli Jussi Mäkitalo.

 

Päätökseksi maanhankinnan (90000) määrärahan osalta tuli kunnanhallituksen esitys.

 

Puheenjohtaja totesi, että edellä mainittuja muutoksia lukuun ottamatta kunnanhallituksen esitys talousarvioksi 2020 ja -suunnitelmaksi 2020-2022 on tullut kunnanvaltuuston päätökseksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa