Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 16.12.2019/Pykälä 67

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 361

03.12.2019

Kunnanvaltuusto

§ 67

16.12.2019

 

Kokousohjelma tammi-kesäkuu 2020/Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus

 

Khall 03.12.2019 § 361

 

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

 

Hallintosäännön 127 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

 

Hallintosäännön 91 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

 

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi (6) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

 

Hallintosäännön 92 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

 

Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.

 

Tammi-kesäkuun 2020 kokousaikataulu

Kunnanhallitus (klo 12)

Kunnanvaltuusto (klo 14)

Ti 21.1.

 

Ti 11.2.

Ma 3.2.

Ti 25.2.

 

Ti 10.3.

Ma 2.3.

Ti 31.3.

 

Ti 7.4.

Ma 6.4.

Ti 28.4.

 

Ti 5.5.

Ma 25.5.

Ti 26.5.

 

Ti 9.6.

Ma 22.6.

Ti 23.6.

 

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kokousohjelman tammi-kesäkuulle 2020 kunnanhallituksen osalta.

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä kokousohjelman valtuuston osalta esityksen mukaisesti.

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan kunnan verkkosivujen lisäksi kunnan ilmoitustaululla, Kittilälehdessä ja Lapin Kansassa.

 

Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin kuntalain 108 §:ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin kokouskutsu.

 

Esityslistat lähetetään jokaisen valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle varajäsenelle.

 

Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, jotka ovat ilmoittaneet käytössä olevan sähköpostiosoitteensa.

 

Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille, mikäli he eivät ole valtuutettuja.

 

Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

 

Päätös:

Kunnanhallitus päätti hyväksyä vt. kunnanjohtajan esityksen muilta osin paitsi kunnanhallituksen kokousten aloitusajankohdaksi päätettiin yksimielisesti klo 14.

__________

 

Kvalt 16.12.2019 § 67

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa