Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 28.11.2019/Pykälä 160

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 160

28.11.2019

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle lautakunnan päätöksestä 15.08.2019 § 91 tehdyn valituksen johdosta

 

94/11.03.02/2019

 

RakYmplk 28.11.2019 § 160

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalta lausuntoa Hettula Oy:n lautakunnan päätöksestä 15.08.2019 § 91 tekemän valituksen johdosta. Lausunto on lausuntopyynnön mukaan toimitettava 8.11.2019 mennessä, mutta lausunnon antamiselle on myönnetty sähköpostitse jatkoaikaa 2.12.2019 asti.

 

Vs. ympäristösihteeri:

Esitän että rakennus- ja ympäristölautakunta lausuu valituksesta seuraavaa:

 

Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta viittaa valituksenalaiseen päätökseen ja sen perusteluihin, minkä lisäksi toteaa Hettula Oy:n valituksesta seuraavaa.

 

A.1. Hallinnollisen uhkasakon asettamisen lainmukaisuus

 

Jätelain (646/2011) 24 §:n mukaan jätelain yleisiä valvontaviranomaisia ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/1986) tarkoitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimii Lapin ELY-keskuksen ohella jätelakia valvovana yleisenä viranomaisena Kittilän kunnan alueella. Kittilän kunnan 25.7.2017 voimaan tulleen hallintosäännön (Kvalt 19.062017 § 56) mukaan Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta toimii Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on delegointipäätöksessään (RakYmplk 17.12.2018 § 172) määrännyt ympäristösihteerin ja ympäristötarkastajan käyttämään jätelain 122 §:n mukaista tiedonsaantioikeutta.

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on useassa yhteydessä saanut viitteitä siitä, että Hettula Oy kerää jätelain vastaisesti Kittilän kunnan alueella kunnan vastuulle kuuluvaa jätettä. Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on katsonut, että ainoa tapa selvittää Hettula Oy:n mahdollinen jätelain vastainen Kittilän kunnan vastuulle kuuluvan jätteen kerääminen ja mahdollisesti jätelain vastaisesti kerätyn jätteen määrä, on pyytää Hettula Oy:ltä koko jätelain 118 ja 119 §:ien mukainen kirjanpito nähtäville valvontatoimenpiteenä sisältäen pyynnössä eritellyt tiedot sekä Hettula Oy:n jäteasemalle muiden toimijoiden toimittamista jätteistä että kiinteistökohtaisesti Hettula Oy:n omassa toiminnassa kiinteistöiltä keräämistä jätteistä. Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on siten pyytänyt Hettula Oy:tä toimittamaan jätelain 122 §:n mukaisesti tarpeelliset tiedot jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvontaa varten. Valvontatoimen peruste on esitetty Hettula Oy:lle 22.3.2019 lähetetyssä selvitys- ja asiakirjapyynnössä, jolloin valvontatoimen peruste on tullut Hettula Oy:n tietoon heti valvontatoimien käynnistymisen yhteydessä.

 

Asetettu uhkasakko ei ole Hettula Oy:n valituksessa esitetyn mukaisesti kohtuuttoman suuri. Uhkasakon asettamisessa on otettu huomioon uhkasakkolain (1113/1990) 8 §:n mukaisesti päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoitetun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen alustavien arvioiden mukaan Hettula Oy:n Kittilässä mahdollisesti jätelain vastaisesti keräämän kunnan vastuulle kuuluvan jätteen määrä voi olla huomattava, jolloin taloudellinen hyöty jätelain vastaisesta toiminnasta voi olla merkittävä. Uhkasakon asettamisessa on huomioitu myös Hettula Oy:n liiketoiminnan tulos, joka vuonna 2017 oli 334 000 euroa (Lähde: https://www.asiakastieto.fi/yritykset/fi/hettula-oy/03498289/taloustiedot). Edellä esitetyistä syistä asetettu uhkasakko ei ole kohtuuttoman suuri.

 

Uhkasakkolain 11 §:n mukaan uhkasakko voidaan tuomita asetettua pienempänä, jos päävelvoitetta on olennaiselta osalta noudatettu tai velvoitetun maksukyky on merkittävästi alentunut taikka uhkasakon määrän alentamiseen on muu perusteltu syy. Toimenpiteitä uhkasakon tuomitsemiseksi eikä sitä edeltävää asianosaisen kuulemista ei ole aloitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen nro 19/0243/1 (dnro 01496/19/5149, antopäivä 3.10.2019) johdosta.

 

Hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Uhkasakkolain 22 §:n mukaan asianosaiselle on ennen uhkasakon asettamista ja tuomitsemista koskevan asian ratkaisemista varattava tilaisuus selityksen antamiseen siten kuin hallintolain 34 §:ssä säädetään. Hettula Oy:n kuuleminen kyseisessä hallintoasiassa on suoritettu kirjallisesti 27.5.2019 ja Hettula Oy on antanut asiassa kirjallisen selityksen 17.6.2019. Hettula Oy:n selitys 17.6.2019 on käyty läpi perusteellisesti Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 04.07.2019 § 83. Lautakunta päätti jättää asian pöydälle, jotta Hettula Oy:n selityksessä esille nostamat asiat ja niitä koskeva lainsäädäntö on selvitetty perusteellisesti ja Hettula Oy:n toimitusjohtaja Pertti Hettula on saanut mahdollisuuden olla seuraavassa rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa suullisesti selventämässä selityksessä 17.6.2019 esille nostettuja asioita.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta sopi kokouksessaan 04.07.2019 § 83 lautakunnan esittelijän ympäristösihteeri Piippa Wälin kanssa, että Kittilän kunnan ympäristösihteeri ja ympäristötarkastaja selvittävät Hettula Oy:n selityksessä 17.6.2019 esiin nostamia seikkoja ja näitä seikkoja koskevaa lainsäädäntöä lautakunnan tulevan päätöksen tueksi. Selityksessä esille nostettujen asioita koskevan lainsäädännön selvittämiseksi vs. ympäristösihteeri pyysi 9.7.2019 Kuntaliitolta lausunnon Hettula Oy:n selityksessään esiin nostamiin laillisuusnäkökohtiin, koskien mm. liikesalaisuuden piirissä olevien tietojen luovuttamista valvovalle viranomaiselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaa jätelain valvomiseksi. Kesälomien vuoksi Kuntaliiton lausunto ei ehtinyt toimitettavaksi lautakunnan jäsenille kokouksen esityslistan yhteydessä. Tieto tästä pyydetystä lausunnosta ja siitä, että se tullaan toimittamaan lautakunnan jäsenille sähköpostitse heti sen saavuttua, annettiin lautakunnan jäsenille 9.8.2019. Kuntaliiton lausunto, Kuntaliitolle lähetetty lausuntopyyntö sekä Hettula Oy:lle 27.5.2019 lähetetty asianosaisen kuuleminen ja Hettula Oy:n 17.6.2019 antama selitys kuulemiseen toimitettiin etukäteen annetun tiedon mukaisesti lautakunnan jäsenille sähköpostitse 14.8.2019 sekä jaettiin lautakunnan jäsenille paperisena kokouksessa 15.8.2019. Kuntaliiton lausunto koski yleisesti valvovan viranomaisen oikeutta saada liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa aineistoa ja tietoja jätelain valvontaa varten sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaa jätelain yleisenä valvontaviranomaisena yleisellä tasolla, joten Kuntaliiton lausunnosta ei katsottu tarpeelliseksi kuulla Hettula Oy:tä, vaan lausunnon katsottiin olevan tukena kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksenteossa yleisen ohjeistuksen kaltaisena asiakirjana jätelain mukaisten asioiden käsittelyssä.

 

Hettula Oy:n toimitusjohtaja Pertti Hettula ja hänen asiamiehensä Jari Laurila Ympäristöpalvelut Hannu Salonen Oy:stä olivat Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 15.8.2019 ennen Hettula Oy:tä koskevan hallintopakkoasian käsittelyä ja päätöksen tekoa selventämässä selityksessä 17.6.2019 esille nostettuja asioita. Lautakunnan näkemyksen mukaan käydyssä keskustelussa ei tullut esille seikkoja, jotka eivät olisi käyneet ilmi Hettula Oy:n 17.6.2019 antamassa selityksessä. Siten käydystä keskustelusta ei katsottu tarpeelliseksi laatia muistiota tai pöytäkirjaa. Lisäksi lautakunnan näkemyksen mukaan Pertti Hettulan ja Jari Laurilan väitteet siitä, että Hettula Oy:llä ei ole pyydettyjä kirjanpitotietoja, eivät olleet uskottavia, sillä tämä tarkoittaisi, että Hettula Oy ei ole pitänyt kirjanpitolain (1336/1997) ja lain kirjanpitolain muuttamisesta (1620/2015) mukaista kirjanpitoa yritystoiminnastaan ja asiakkailleen myymistä palveluista.

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on todennut, että Hettula Oy:n asianosaisen kuulemiseen 27.5.2019 antaman kirjallisen selityksen 17.6.2019 jälkeen asiassa ei ole tullut esiin seikkoja, joiden perusteella olisi tullut suorittaa kirjallinen kuuleminen uudestaan ennen valituksenalaisen päätöksen tekemistä. Edellä esitetyillä perusteilla asianosaisen kuuleminen on suoritettu hallintolain 34 §:n ja uhkasakkolain 22 §:n mukaisesti.

 

Kaikki kyseessä olevan valvontatoimen yhteydessä Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen Hettula Oy:lle lähettämät asiakirjat ja Hettula Oy:n Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lähettämät asiakirjat on viety rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi (RakYmplk 05.06.2019 § 74, RakYmplk 04.07.2019 § 83, RakYmplk 15.08.2019 § 91, RakYmplk 19.09.2019 § 110 ja RakYmplk 17.10.2019 § 121).

 

A.2. Päävaatimuksen perusteettomuus

 

Hettula Oy:n kysymyksiin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallasta ja salassa pidettävien tietojen käsittelystä Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa on vastattu Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan asiassa tekemän päätöksen (RakYmplk 15.8.2019 § 91) esittelytekstissä. Samassa yhteydessä on myös käyty läpi asianosaisen kuuleminen sekä yksilöity pyydetyt tiedot.

 

Hallituksen esityksen 199/2010 vp Eduskunnalle jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi mukaan jätelain uudistamisen yhtenä tavoitteena on säännösten tarkistaminen perustuslain vaatimukset täyttäviksi. Hallituksen esityksen mukaan tiedonsaantia koskeva pykälä (122 §) on muotoiltu perustuslakivaliokunnan aikaisemmat kannanotot huomioon ottaen. Tiedonsaantioikeus on säännöksessä rajattu selkeisiin tarkoituksiin ja se koskee vain säännöksen tarkoituksen kannalta välttämättömiä tietoja. Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on määrännyt Hettula Oy:n toimittamaan Hettula Oy:n Kittilässä harjoittaman jätteenkeräystoiminnan jätelain mukaisuuden valvomiseksi välttämättömät tiedot.

 

Vuonna 2009 Lapin ympäristökeskuksen käynnistämä Hettula Oy:ön kohdistunut valvontatoimi ja valvontatoimeen liittyvät asiakirjat eivät ole Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käynnistämän valvontatoimen peruste, vaan nämä asiakirjat on tuotu esiin valvonta-asian käsittelyssä osoittamaan, että toisin kuin Hettula Oy on selityksessään 17.6.2019 esittänyt, jätelain mukainen valvontaviranomainen on pyytänyt tietoja Hettula Oy:n keräämien jätteiden alkuperästä myös ennen Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen esittämää selvitys- ja asiakirjapyyntöä 22.3.2019. Siten Hettula Oy:n selityksessään 17.6.2019 esittämä väite siitä, ettei kyseisiä tietoja ole koskaan pyydetty, ei pidä paikkaansa ja siten Hettula Oy:n väite siitä, että he ovat voineet oikeutetusti odottaa, ettei tällaisia tietoja tarvitse kerätä tai toimittaa valvovalle viranomaiselle, ei ole perusteltu. Hettula Oy:n väite, että yhtiölle on voinut syntyä käsitys että pyydettyjä tietoja ei tarvitse kirjata eikä toimittaa valvovalle viranomaiselle, ei ole perusteltu, sillä toiminnanharjoittajalla on velvollisuus olla selvillä toimintaansa koskevasta lainsäädännöstä ja Hettulan Oy:n kohdalla kyseinen asia on tuotu yrityksen tietoon myös viranomaisten toimesta. Kyseisen valvonta-asian vuodelle 2009 päivätyt asiakirjat on kaikki todennetusti toimitettu Hettula Oy:lle Lapin ympäristökeskuksen toimesta tai ne ovat Hettula Oy:n itse vuonna 2009 laatimia asiakirjoja.

 

Toisin kuin Hettula Oy valituksessaan esittää Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen Hettula Oy:n toimitettavaksi määräämät tiedot eivät kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan ole mahdottomia toimittaa. Hettula Oy:n asiamiehen Jari Laurilan ja ympäristösihteeri Piippa Wälin 7.8.2019 käymässä puhelinkeskustelussa ympäristösihteeri toi useaan otteeseen esille, että 22.3.2019 päivätyssä Hettula Oy:lle annetussa selvitys- ja tietopyynnössä pyydetyt tiedot tarvitaan sillä tarkkuudella kuin mitä yrityksen kirjanpidosta käy ilmi sekä kiinteistöiltä kerätyn että jäteasemalle muiden toimijoiden toimesta suoraan tuodun jätteen osalta, eikä hallintopakkoasiaa ole tarpeen viedä eteenpäin, mikäli Hettula Oy toimittaa suunnitelman ja kohtuullisen aikataulun pyydettyjen tietojen toimittamisesta sekä toimittaa ensimmäisen erän tiedoista ennen määräajan umpeutumista. Tämän asian ympäristösihteeri toisti useaan otteeseen myös Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 15.8.2019 lautakunnan ja Pertti Hettula ja Jari Laurilan kanssa käydyssä keskustelussa. Määräajan päättymiseen 19.9.2019 mennessä Hettula Oy:llä on ollut ensimmäisen selvitys- ja asiakirjapyynnön lähettämisestä ja vastaanottamisesta (22.3.2019) n. kuusi kuukautta aikaa aloittaa pyydettyjen jätelain 118 ja 119 §:ien mukaisen kirjanpidon tietojen toimittaminen Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tämä on riittävä aika yritykselle organisoida kyseisten tietojen kerääminen omasta kirjanpidostaan.

 

A.4. Oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteettomuus

 

Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta kiistaa kaikilta osin Hettula Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

 

A.5. Hettula Oy:n Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta 2.9.2019 pyytämät asiakirjat

 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä (Lapeco) ei ole pannut vireille tätä 22.3.2019 vireille pantua valvonta-asiaa Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa, vaan Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on laittanut asian vireille omasta aloitteestaan omien havaintojen perusteella.

 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä toimii Kittilässä jätelain 23 §:n mukaisena kunnan jätehuoltoviranomaisena. Jätelain 122 §:n 1 momentin mukainen tiedonsaantioikeus ei koske kunnan jätehuoltoviranomaista tai sen määräämää viranhaltijaa. Jätelain 122 §:n 3 momentin mukaan kunnan jätehuoltoviranomaisen tai sen määrän viranhaltijan tiedonsaantioikeus koskee vain oikeutta saada jätteen haltijalta tai muulta jätehuollon toimijalta kunnalle 5 luvussa säädetyn jätehuollon järjestämistä koskevan tehtävän hoitamista varten tarpeelliset tiedot.

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle luovutettujen liikesalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen ja asiakirjojen salassapidosta on säädetty viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä jätelain 122 ja 146 §:issä. Mikäli yritys ilmoittaa luovuttamiensa tietojen kuuluvan liikesalaisuuden piiriin, ne käsitellään salaisina tietoina ja asiakirjoina kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toiminnassa, niin että ko. tietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä toisille viranomaisille vain jätelain 122 ja 146 §:ien mukaisesti. Hettula Oy:n kysymyksiin salassa pidettävien tietojen käsittelystä Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa on vastattu Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan asiassa tekemän päätöksen (RakYmplk 15.8.2019 § 91) esittelytekstissä. Henkilötietojen salassapidon ja luovuttamisen osalta sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja henkilötietojen muun käsittelyn osalta tietosuojalakia 1050/2018.

 

B.1. Asianosaisen kuulemisen lainmukaisuus

 

Kuten edellä on mainittu, Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on todennut, että Hettula Oy:n asianosaisen kuulemiseen 27.5.2019 antaman kirjallisen selityksen 17.6.2019 jälkeen asiassa ei ole tullut esiin seikkoja, joiden perusteella olisi tullut suorittaa kirjallinen kuuleminen uudestaan ennen valituksenalaisen päätöksen tekemistä. Tässä lausunnossa edellä esitetyillä perusteilla asianosaisen kuuleminen on suoritettu hallintolain 34 §:n ja uhkasakkolain 22 §:n mukaisesti.

 

Jätelain 118 ja 119 §:ien mukainen kirjanpito jätteistä on yksi kokonaisuus ja Hettula Oy:n suorittaman jätteenkeräystoiminnan jätelain mukaisuuden arvioimiseksi on välttämätöntä, että koko jätelain 118 ja 119 §:ien mukainen kirjanpito pyydetyltä ajanjaksolta on valvontaviranomaisen tarkastettavissa. Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on esittänyt Hettula Oy:lle vain yhden merkittävän vaatimuksen, joten erillisten pakotteiden asettamiselle ei ole ollut perusteita. Uhkasakkolain 11 §:n mukaan uhkasakko voidaan tuomita asetettua pienempänä, jos päävelvoitetta on olennaiselta osalta noudatettu tai velvoitetun maksukyky on merkittävästi alentunut taikka uhkasakon määrän alentamiseen on muu perusteltu syy.

 

B.2. Puolueellisuusväittämän perusteettomuus

 

Hettula Oy:n väite ympäristösihteeri Piippa Wälin esteellisyydestä valituksenalaisen päätöksen valmistelussa ei pidä paikkaansa. Ympäristösihteeri on hoitanut viranomaistehtäviä hallintolain mukaisesti perustuen lakiin kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (64/1986) ja jätelakiin. Ympäristösihteerillä ei ole asiassa asiaan vaikuttavaa henkilökohtaista asennetta tai mielipidettä, vaan hän on toiminut asiassa virkavelvollisuuden mukaisesti käynnistäen asiassa tarvittavat valvontatoimet.

 

Hettula Oy:n esittämiin kysymyksiin on vastattu Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan asiassa tekemän päätöksen (RakYmplk 15.8.2019 § 91) esittelytekstissä. Hettula Oy:lle lähetetyt asiakirjat ja Hettula Oy:ltä saadut vastaukset on viety Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi (RakYmplk 05.06.2019 § 74, RakYmplk 04.07.2019 § 83 ja RakYmplk 15.08.2019 § 91 ja RakYmplk 19.09.2019 § 110, RakYmplk 17.10.2019 § 121)

 

Hettula Oy viittaa valituksessaan Kittilän kunnanvaltuuston yksimieliseen päätökseen 13.11.2018 § 81 (Valtuustoaloite Lapeco-kuntayhtymästä eroamisen peruuttamiseksi). Hettula Oy ja Pertti Hettula ovat valittaneet kyseisestä päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kittilän kunnanhallitus on antanut lausunnon Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle koskien kyseistä valitusta (Khall 12.02.2019 § 37) Tämä kunnanvaltuuston päätös ei liity mitenkään nyt Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen Hettula Oy:ön kohdistamiin valvontatoimiin.

 

Kuten tämän lausunnon aikaisemmissa kohdissa on mainittu, Lapin Jätehuolto kuntayhtymä ei ole pannut vireille tätä 22.3.2019 vireille pantua valvonta-asiaa Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa, vaan Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on laittanut asian vireille omasta aloitteestaan omien havaintojen perusteella.

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen jätelain yleisenä valvovana viranomaisena valvoo yhtäläisesti sekä Hettula Oy:n että Lapin Jätehuolto kuntayhtymän toimintaa Kittilän kunnan alueella.

 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä toimii Kittilässä jätelain 23 §:n mukaisena kunnan jätehuoltoviranomaisena. Jätelain 122 §:n 1 momentin mukainen tiedonsaantioikeus ei koske kunnan jätehuoltoviranomaista tai sen määräämää viranhaltijaa. Jätelain 122 §:n 3 momentin mukaan kunnan jätehuoltoviranomaisen tai sen määrän viranhaltijan tiedonsaantioikeus koskee vain oikeutta saada jätteen haltijalta tai muulta jätehuollon toimijalta kunnalle 5 luvussa säädetyn jätehuollon järjestämistä koskevan tehtävän hoitamista varten tarpeelliset tiedot.

 

Johtopäätös

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva rakennus- ja ympäristölautakunta on päätöksellään 15.08.2019 § 91 antanut Hettula Oy:lle jätelain (646/2011) 126 §:n mukaisen määräyksen ja asettanut juoksevan uhkasakon määräyksen tehostamiseksi. Rakennus- ja ympäristölautakunta on käsitellyt asian hallintolain mukaisesti.

 

Hettula Oy on järjestelmällisesti kieltäytynyt toimittamasta jätelain valvonnan edellyttämiä tietoja viranomaisille ja valvovan viranomaisen selvitysten mukaan viranomaisten antamista huomautuksista välittämättä jatkanut jätelain vastaisesti kunnan vastuulle kuuluvan jätteen keräämistä Kittilässä.

 

Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että päätös on lainmukaisesti tehty. Hettula Oy:n valitus tulee edellä esitetyillä perusteilla hylätä ja valituksenalaista päätöstä ei tule kumota eikä poistaa. Hettula Oy:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta tulee hylätä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa