Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 07.10.2019/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tarkastuslautakunta

§ 15

18.04.2019

Tarkastuslautakunta

§ 21

23.05.2019

Kunnanvaltuusto

§ 24

24.06.2019

Kunnanhallitus

§ 269

17.09.2019

Kunnanvaltuusto

§ 48

07.10.2019

 

Vuoden 2018 arviointikertomus

 

243/02.06.01/2018

 

Tarklk 18.04.2019 § 15

 

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

 

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

 

Esityslistan oheismateriaalina on aineistoa arviointikertomuksen valmisteluun. Tarkoituksena on, että lautakunta ko. materiaalin, tilinpäätöksen ja muun saamansa materiaalin perusteella evästää arviointikertomuksen valmistelussa.

 

Puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta käydyn keskustelun jälkeen antaa ohjeita arviointikertomuksen laatimiseksi.

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

__________

 

Tarklk 23.05.2019 § 21

 

 

Lautakunnan ohjeistuksen pohjalta on valmistettu ehdotus arviointikertomukseksi. Ehdotus on esityslistan liitteenä.

 

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

 

  • valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi,

  • valtuusto saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tiedoksi toimenpiteitä varten,

  • valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

 

Arviointikertomus on pöytäkirjan liitteenä.

__________

 

Kvalt 24.06.2019 § 24

 

 

Päätös:

Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Inkeri Yritys esitti Oikeudenmukainen Kittilä, Kokoomuksen ja Vihreiden valtuustoryhmien puolesta, että tilintarkastajalta pyydetään lisäselvitys siihen liittyen, miksi selvitysryhmän raportissa mainittua asiakirjahallinnon puutteellisuutta ei ole mainittu tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa eikä myöskään luottamushenkilöiden pidättämistä luottamustehtävistä ole nähty ongelmallisena ja muutoin esitys hyväksytään (esitys kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä).

 

Valtuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että on tehty tarkastuslautakunnan esityksestä poikkeava esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat tarkastuslautakunnan esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Oikeudenmukainen Kittilä, Kokoomuksen ja Vihreiden valtuustoryhmien esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemäntoista (17) jaa-ääntä, yhdeksän (9) ei-ääntä ja yksi (1) äänesti tyhjää. Jaa-ääniä antoivat Sirkka Hangasvaara, Ville Jokela, Sakari Kautto, Pekka Kenttälä, Toni Kenttälä, Pirkko Jauhojärvi, Mikko Lompolo, Jussi Mäkitalo, Aki Nevalainen, Maarit Niskanen, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Matti Pääkkölä, Pekka Rajala, Marita Toivanen, Juha Toivola ja Jukka Ylisuvanto. Ei-ääniä antoivat Tiina Huilaja, Pentti Kangas, Maija Linnala, Outi Marttila, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Jukka Poti, Esa Ylläsjärvi ja Inkeri Yritys. Tyhjää äänesti Anna-Liisa Nilivaara.

 

Puheenjohtaja totesi, että äänestystuloksen perusteella tarkastuslautakunnan esitys hyväksyttiin.

 

Inkeri Yritys,Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Outi Marttila, Esa Ylläsjärvi, Pentti Kangas, Maija Linnala ja Jukka Poti ilmoittivat eriävän mielipiteensä OMK:n, Kokoomuksen ja Vihreiden valtuustoryhmien esitykseen perustuen.

__________

 

Khall 17.09.2019 § 269

 

 

Kunnanvaltuuston päätöksen 24.6.2019 § 24 mukaisesti vastineet Kittilän kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen ja raportointi havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä tuodaan syyskuun loppuun mennessä kunnanvaltuustolle.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2018 arviointikertomuksen osalta seuraavaa:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 28.8.2019 (§ 45) lausunut seuraavaa:

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian 20.8.2018, josta johtuen strategisia tavoitteita ei vielä kaikilta osin kyetty sisäistämään.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakulujen ylitykset johtuivat erikoissairaanhoidon ennakoitua suuremmista ostopalveluista lähinnä yliopistosairaaloista ja vanhus- ja vammaispalvelujen kuntalaisten subjektiivisten oikeuksien arvioitua suuremmasta käytöstä.

 

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannuksia on tarkasteltu vuoden 2017 tietojen perusteella ja arviointikertomuksessa on mainittu perusterveydenhuollon kustannusten olevan vertailukuntia suuremmat. Kittilän perusterveydenhuollon toimintakyky ja palvelut ovat keskimääräistä paremmalla tasolla, esim. hoitohenkilökuntaa ja lääkärityövoimaa on ollut hyvin saatavilla. Vastaanottokyky vuodeosastolle ja avohoitoon on ollut hyvä eikä siirtoviivemaksuja ole syntynyt.

 

Sosiaalityön ja lastensuojelun ongelmana on ollut sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus. Asiaa on selvitetty monin tavoin, mm. toteuttamalla koko kuntaa koskeva työhyvinvointi-hanke, työpaikkaselvityksellä ja poistamalla epäpätevyysvähennykset. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi maaseutukuntiin on ylipäänsä haasteellista.

 

Koululautakunta on kokouksessaan 6.8.2019 (§ 81) päättänyt esittää seuraavaa:

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2018 todetaan: "Sivistystoimessa tarkastuslautakunta on aikaisemmin kiinnittänyt huomiota kustannustasoon, joka on keskimääräistä korkeampi. Poikkeamat muiden kuntien kehitykseen ovat syntyneet

indeksitarkastelun perusteella tällä vuosikymmenellä. Vuonna 2017 näyttää tapahtuneen vähäistä kehitystä toiseen suuntaan. Vuonna 2018 koululautakunnan toimintakate kasvoi 7,7 % ja vapaan sivistystyön lautakunnan toimintakate kasvoi 5,6 %. Tilanne ei

olennaisesti muuttunut edellisestä vuodesta."

 

Asian avaamiseksi tutkittiin sekä Kuntaliiton että Opetushallituksen tilastoja. Ohessa ensin Kuntaliiton tilasto. Verrokkikunnaksi valittiin Lapin kunnista Sodankylä, Inari ja Kolari. Kaikissa näissä kunnissa on matkailutoimintaa ja valittavien kuntien asukasluvut ovat

lähellä toisiaan.

 

 

Kittilä

Sodankylä

Inari

Kolari

Perusopetus

1127

964

1098

1027

Varh.kasvatus

644

469

421

526

Lukio

217

148

157

180

Liikunta

155

72

152

120

Kansalaisopisto

138

 

 

94

Esiopetus

70

72

76

65

Kirjasto

68

70

90

88

Nuorisotoimi

54

34

52

110

 

Kuntaliiton tilaston mukaan Kittilän perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja lukion toiminta olivat hiukan lähialueiden vertailukuntien kustannuksia korkeammat. Suurin poikkeama

muihin vertailtaviin kuntiin oli varhaiskasvatuksessa. Kittilän kunnan varhaiskasvatuksen kustannusrakenteessa esille tuli mm. vuorohoidon laaja tarve, ryhmäkokoja ei ole suurennettu uuden lain antamien mahdollisuuksien mukaiseksi, alle 1½-vuotiaille osoitettu

lisäresurssi ja erityisopetuksen hyvä resursointi. Matkailu ja kaivostoiminta ovat Kittilän kunnan keskeisiä elinkeinoja. Molempien elinkeinotoimintojen vuoksi vuorohoidon tarve on suurta.

 

 

Sodankylä

Kittilä

Kolari

Inari

17 kuntaa

Opetus

56,3

46,8

43,7

50,6

51,6

Majoitus ja kuljetus

5,6

9,3

8

12,3

3,9

Oppilasruokailu

5,7

6,8

7,1

7,1

5,6

Muu oppilashuolto

8,2

0

5,4

2,2

4

Sis.hallinto

4,7

6,4

10,5

6

5,3

Kiint.ylläpito

11,8

17,3

16,1

15,3

20,6

Pienet hankkeet

2

0

0

0

2,5

Sairaalaopetus (kunnallinen)

0

0

0

0

0,4

Vaikeasti keh.vammaisten opetus

0

4,4

0

0

0,8

Muu vammaisopetus

3,8

6,9

3,5

4

3,1

Lisäopetus

0

0

0

0

0,1

Valmistava opetus

0,3

0,3

2,1

0,1

0,7

Oppivelvollisuusiän ylittän.opetus

0

0

1,2

0

0,2

 

98,4

98,2

97,6

97,6

98,8

 

 

Opetushallituksen tilastojen pohjalta Kittilän opetustoiminnan kulurakenne näyttää olevan korkeampi vertailukuntiin verrattuna majoituksen ja kuljetuksen, vaikeasti kehitysvammaisten opetuksen ja muussa vammaisopetuksessa. Kittilän kunta on maantieteellisesti laaja kunta ja koulumatkat ovat pitkiä.

 

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 21.8.2019 (§ 74) päättänyt todeta arviointikertomuksessa esiin tuotujen asioiden johdosta seuraavaa:

Sähköinen huoltokirja on käytössä, mutta ei siinä laajuudessa kuin se voisi ja pitäisi olla. Huoltokirjasta puuttuu valtaisa määrä kiinteistön tietokantaa mm. piirrustuksia, jota on työllisyysvaroin skannattuna hyllymetreittäin. Lisäksi ohjelmasta on käytävä läpi lukuisat valikot ja niiden priorisoiminen. Kiinteistöpuolella on useampaan kertaan ollut haussa huoltomestarin ja ilmastointiasentajan työpaikka, paikkoja ei ole kuitenkaan saatu toistaiseksi täytettyä. Huoltokirjan tietokannan täydentäminen edellyttää huoltomestarin toimen täyttämistä tai palvelun hankkimista ostopalveluna. Ostopalveluna huoltokirjan tietokannan täydentäminen maksaa paljon ja kaikki hankittu tieto ei jää kuntaan kuten omalla työvoimalla tehden tapahtuisi.

Talousarviossa on, teknisistä syistä, menoissa ja tuloissa kahteen kertaan hallinto ja kiinteistöjen kunnossapito, toimintakate on oikein. Talousarvio 2019 on laadittu edellisvuosien tapaan. Sen sijaan vuoden 2020 talousarviota laadittaessa asia korjataan tilintarkastajan ohjeiden mukaan laittamalla molemmat erät poistojen jälkeen vyörytyseriin.

 

Sisäilmatyöryhmän valmistelussa on uusi "Kittilän kunnan sisäilmaongelmien toimintamalli", malli valmistunee syksyn aikana. Sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan tarkoitetun toimintamallin avulla pyritään saamaan selkeä sisäilmaongelmien hallintaprosessi. Kunnanhallituksen 22.4.2013 päättämän "Kittilän kunnan vaatimukset kunnan uudis- ja korjausrakentamisessa" -ohjeen mukaan toteutuneissa kohteissa ei ole ollut sisäilmaongelmaa. Ohjetta noudatetaan uudiskohteissa ja mahdollisuuksien mukaan myös korjausrakentamisessa.

Investointikohteet toteutuivat selvästi suunniteltua alempana. Suurempiin kohteisiin ei saatu tarjouksia tai tarjoukset olivat kohtuuttoman suuria. Maanhankintaan ei ollut perusteltuja ostokohteita. Resurssipula vaikutti etenkin pienten hankkeiden toteuttamista.

 

Kideve Elinkeinopalvelujen johtokunta on kokouksessaan 3.9.2019 (§ 16) todennut, ettei arviointikertomuksessa ole Kideven toiminnan osalta toimenpiteitä vaativia havaintoja.

 

Vapaan sivistystyön lautakunta tulee käsittelemään 23.9.2019 kokouksessaan seuraavan vs. sivistystoimenjohtajan lausuntoesityksen:

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2018 todetaan: "Sivistystoimessa tarkastuslautakunta on aikaisemmin kiinnittänyt huomiota kustannustasoon, joka on keskimääräistä korkeampi. Poikkeamat muiden kuntien kehitykseen ovat syntyneet indeksitarkastelun perusteella tällä vuosikymmenellä. Vuonna 2017 näyttää tapahtuneen vähäistä kehitystä toiseen suuntaan. Vuonna 2018 koululautakunnan toimintakate kasvoi 7,7 % ja vapaan sivistystyön lautakunnan toimintakate kasvoi 5,6 %. Tilanne ei olennaisesti muuttunut edellisestä vuodesta."

 

Asian avaamiseksi tutkittiin Kuntaliiton tilastoja. Verrokkikunnaksi valittiin Lapin kunnista Sodankylä, Inari ja Kolari. Kaikissa näissä kunnissa on matkailutoimintaa ja valittavien kuntien asukasluvut ovat lähellä toisiaan.

 

 

 

Kittilä

Sodankylä

Inari

Kolari

Liikunta

155

72

152

120

Kansalaisopisto

138

 

 

94

Kirjasto

68

70

90

88

Nuorisotoimi

54

34

52

110

 

 

Oheisia tilastolukuja on tulkittava varovasti. Kuntaliiton tilaston mukaan vertailtavuutta vaikeuttaa se, että kuntien kuluja tilastoidaan moninaisesti. Kansalaisopiston osalta tilastosta voisi tulkita, että kulut on tilastoitu Kittilän kunnan kuluiksi, koska yhteisen Revontuli-Opiston kuluja ei ollut kuntaliiton tilastoissa Sodankylän kohdalla.

 

Kirjastotoiminnan osalta Kittilän kulut eivät ole korkeammat kuin vertailukunnissa. Kulttuuritoiminnan kuluja ei tilastoista löydy, joten niitä ei voi arvioida tilastojen perusteella. Kittilässä on runsas kulttuuritarjonta ja järjestöjä avustetaan hyvin. Kulttuuritoimen menot kohdentuvat usein yhteen kirjastotoiminnan kanssa.

 

Nuorisotoimen osalta kustannukset ovat keskimääräiset, eivät vertailukunnan suurimpia. Liikuntatoimessa Kittilän kustannukset ovat hiukan muita kuntia korkeammat. Liikuntatoimessa Kittilän kustannukset ovat hiukan muita kuntia korkeammat. Ero selittynee esimerkiksi Kittilän liikuntatoimen hallinnoimien isojen sisäliikuntapaikkojen sisäisillä vuokrilla sekä Kittilän liikuntatoimen avustusmäärärahoilla, jotka todennäköisesti ovat jonkin verran vertailukuntia korkeammalla tasolla.

 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee arviointikertomuksen vastineen 19.9.2019 kokouksessaan, mutta arviointikertomuksessa ei ole sitä koskevia havaintoja.

 

Muut arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja vastineet niihin:

 

Strategian toteutumisen seurannan puuttuminen toimintakertomuksessa ja strategian toteutumisen seurantajärjestelmän puuttuminen:

 

Kuntastrategia on hyväksytty 20.8.2018 kunnanvaltuuston kokouksessa eikä vuoden 2018 toimintakertomusta laadittaessa ole vielä otettu mukaan strategian toteutumista, koska aikaa strategian hyväksymisestä on kulunut tuolloin vasta vähän. Vuoden 2019 aikana strategian jalkauttamista on edistetty esimerkiksi siten, että kehityskeskustelujen yhteydessä käydään läpi strategiaa, visiota ja kunnan toiminta-ajatusta ja pohditaan, millä tavoin se huomioidaan henkilöstön työssä.

 

Kunnanhallituksessa 13.8.2019 § 228 hyväksytyssä talousarvion laadintaohjeissa todetaan muun muassa, että Kittilän kuntastrategian mukaan kunnan arvot ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys (LIVE).

 

Strategian kuutena painopisteenä ovat yhteisöllinen ja osallistava Kittilä, positiivinen viestintä ja imago, huomio hyvinvointiin, viihtyisä ympäristö ja hyvät liikenneyhteydet, yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö sekä digitaalisuuden kehittäminen.

Kunnan visiona on Kittilä - puhdasta kultaa. Taustalla on ajatus, että Kittilä on puhdasta kultaa monella eri tasolla. Visio perustuu kunnan tehtävään, joka on vaalia kuntalaisten hyvinvointia sekä kunnan elinvoimaa.

 

Kuntastrategia ja kunnan visio tulee sisällyttää vuoden 2020 talousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman valmisteluun huomioimalla ne muun muassa talousarvion ja toimielimien, kuten lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston tavoitteissa, henkilöstön kehityskeskusteluissa ja osastopalavereissa ja koko kuntakonsernissa sekä kunnan tilaisuuksissa ja viestinnässä.

Toimielinten ja kunnan toimialojen tulee hyväksyä kuntastrategian jalkauttamiseksi ja päätöksenteon jäntevöittämiseksi vuosikellot helmikuun 2020 loppuun mennessä.

 

Valtuustokauden puolivälissä arvioidaan laajemmin, miten strategian toteuttaminen on edennyt. Seurantaa voidaan tehdä sen jälkeen, kun talousarviossa asetetut tavoitteet on selkeästi strategiaan pohjautuvia.

 

Määrärahojen ylittyminen:

Määrärahojen ylittymisen estämiseksi varmistetaan, että vuoden aikana lautakunnat, kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto käsittelevät toteutumatilannetta hallintosäännön 66 §:n mukaisesti. Investointien toteutuman seuranta vuoden aikana on otettu entistä tarkemmaksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

Kvalt 07.10.2019 § 48

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa