Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 07.10.2019/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tarkastuslautakunta

§ 20

23.05.2019

Kunnanhallitus

§ 193

18.06.2019

Kunnanhallitus

§ 268

17.09.2019

Kunnanvaltuusto

§ 47

07.10.2019

 

Tilintarkastajan loppuraportti v. 2018

 

243/02.06.01/2018

 

Tarklk 23.05.2019 § 20

 

 

Tilintarkastajan loppuraportti on esityslistan liitteenä.

 

Puheenjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

__________

 

Khall 18.06.2019 § 193

 

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 81 §:n mukaan tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Tilintarkastajan vuoden 2018 työohjelman käsittelyn yhteydessä todettiin raportoitavan kaksi kertaa vuoden aikana. Tilintarkastaja on antanut vuoden 2018 loppuraportin 12.5.2019.

Tilintarkastajan loppuraportissa käsitellään hallinnon laillisuutta ja valtuuston päätöksenmukaisuutta, valtionosuuksia, riskien hallintaa, sisäistä valvontaa ja konsernivalvontaa sekä tilinpäätökseen ja kirjanpitoon liittyviä asioita.

 

Tilintarkastajan loppuraportti esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi tilintarkastajan loppuraportin vuodelta 2018.

Raportti lähetetään lausunnolle lautakunnille. Lautakuntien tulee antaa lausuntonsa raportissa mainituista asioista syyskuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus käsittelee raportissa mainitut asiat ja niihin annetut lausunnot lokakuun loppuun mennessä.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen varajäsen Yrjötapio Kivisaari poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.47.

 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

Khall 17.09.2019 § 268

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt tilintarkastajan loppuraportin 2018 kokouksessaan 28.8.2019 § 44 ja lausunut seuraavaa:

 

Vanhus- ja vammaispalvelujen ylitys johtui osittain siitä, että vuoden 2018 talousarvioesityksen laatimisen loppuvaiheessa jouduttiin koko kunnan talousarvioesityksen tasapainottamiseksi eli saamiseksi annettuun raamiin karsimaan tulosalueen lautakuntakäsittelyn jälkeen vielä 120 000 euroa. Lisäksi asiakaspalvelujen ostoa kunnilta käytettiin 50 000 euroa ennakoitua enemmän, asiakaspalveluja ostettiin muilta 225 000 eurolla enemmän kuin arvioitiin talousarvion laatimisvaiheessa, omaishoidontukea vanhuksien ja vammaisten hoitoon myönnettiin 120 000 euroa enemmän kuin oli talousarviossa varauduttu ja vammaisille myönnetyt avustukset ylittyivät 100 000 eurolla. Edellä mainitut palvelut ovat lakisääteisiä eivätkä ne ole määrärahasidonnaisia ja ne on myönnetty kuntalaisille lautakunnan ohjeiden mukaisesti.

 

Erikoissairaanhoidon osalta vastaavaa karsintaa jouduttiin tekemään 55 000 euroa. Tulosalueen määrärahatarve oli vuonna 2018 ennakoitua suurempaa ja merkittävä osa erikoissairaanhoidon kustannuksista syntyi Lapin sairaanhoitopiirin ostopalveluista lähinnä yliopistosairaaloista.

 

Koululautakunta on käsitellyt tilintarkastajan loppuraportin 2018 kokouksessaan 6.8.2019 § 82 ja lausunut, ettei raportissa ole koululautakunnan alaisista toiminnoista tehtyjä havaintoja.

 

Tekninen lautakunta on käsitellyt tilintarkastajan loppuraportin kokouksessaan 21.8.2019 § 75 ja lausunut seuraavaa:

 

Talousarviossa on kiinteistötoimen menoissa ja tuloissa kahteen kertaan hallinto ja kiinteistöjen kunnossapito, molemmilla puolin 1.164.510 euroa, toimintakate on oikein. Vuoden 2020 talousarviota laadittaessa asia korjataan tilintarkastajan ohjeiden mukaan laittamalla molemmat erät poistojen jälkeen vyörytyseriin.

 

Tulojen alitus muodostuu pääasiassa em. "kaksinkertaisesta" tulosta talousarviossa jota ei ole talousarvion toteutumassa, vajeeseen vaikuttaa lisäävästi myös toteutumattomat kaavoitusmaksut ja kaavan toteuttamiseen liittyvät infran rakentamismaksut jotka veloitetaan tasetililtä töiden toteutumisen mukaan. Vajetta on vastaavasti pienentänyt tonttien myynnistä saatu ennakoitua suurempi tulo. Investointikohteet toteutuivat selvästi suunniteltua alempana. Suurempiin kohteisiin ei saatu tarjouksia tai tarjoukset olivat kohtuuttoman suuria. Maanhankintaan ei ollut perusteltuja ostokohteita. Resurssipula vaikutti etenkin pienten hankkeiden toteuttamista.

 

Sähköpöytien tarjousvertailussa oli laskettu kokonaishinta. Hankintahinta ei ylittynyt vaan oli kunnantalolla 39.658,79 euroa, talousarvion ollessa 50.000 euroa. Terveyskeskuksen osalta hankintahinta sähköpöydille oli 20.782,40 euroa, talousarviossa 30.000 euroa.

 

Koutamaantien tunnelihankkeessa on laadittu tarjousvertailu, avauspöytäkirja ei kuitenkaan ole ollut päätöksen materiaalina.

 

Kideve Elinkeinopalvelut on käsitellyt tilintarkastajan loppuraportin kokouksessaan 3.9.2019 ja lausunut, ettei raportissa ole Kideve Elinkeinopalvelujen toiminnan osalta erityisiä toimenpiteitä vaativia havaintoja.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee 19.9.2019 ja vapaan sivistystyön lautakunta 23.9.2019 tilintarkastajan loppuraportin mutta raportissa ei ole niitä koskevia havaintoja.

 

Muut tilintarkastajan loppuraportin asiat:

 

Irtaimiston luettelointi

Raportin mukaan irtaimiston luetteloinnissa 10.000 euron kynnys on korkea. Tähän voidaan todeta, että kuitenkin kunnan voimassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan omaisuus on merkittävä tästä kynnysarvosta huolimatta ja merkitseminen turvaa kunnan omaisuuden säilymistä. Merkitsemisestä lähetetään vielä erillinen muistutusviesti henkilökunnalle syyskuun aikana.

 

Kassantarkastukset

Kassantarkastukset on tehty jo olennaisten kassojen osalta. Väärinkäytöksiä ei ole havaittu. Tarkastusten pohjalta tullaan tekemään uusien laitteiden hankintoja, jotta toiminnan modernisoinnin lisäksi tarkastukset saadaan tehtyä helpommin.

 

Täsmäytyslaskelma palkanlaskennan vuosi-ilmoitusten ja kirjanpidon välillä

Täsmäytyksen tekemistä ja helpottamista on jo selvitetty ja täsmäytys aloitetaan syksyn aikana ja tehdään jatkossa kuukausittain.

 

Liittymismaksut

Liittymismaksut korjataan kirjanpitäjän toimesta oikeille tileille syksyn aikana.

 

Levin Luontokeskus Oy:n osakkeiden arvo taseessa

Kittilän kunnan omistusosuus Levin Luontokeskus Oy:ssä on 0,97 %, ei 42 % kuten loppuraportissa sanotaan. Sijoituksen arvo kunnan taseessa on 1,4 miljoonaa euroa. Yhtiön tuoreimpiin tilinpäätöslukuihin on jo perehdytty ja seuraavaksi tilintarkastajalta saadaan kommentti sen suhteen, millä periaatteilla omistuksen arvostus olisi syytä suorittaa. Todennäköinen alaskirjaus tehdään tilinpäätöksen yhteydessä ja sen summa riippuu arvostuksen lopputuloksesta

 

Danske Bankin käyttöoikeudet on päivitetty vuoden 2019 alussa.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:

Vt. kunnanjohtaja täydensi esitystään siten, että kunnanhallitus esittää tilintarkastajan loppuraportin lausuntoineen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

 

Täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

Kvalt 07.10.2019 § 47

 

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

 

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Yrjötapio Kivisaari käytti ryhmäpuheenvuoron, joka liitettiin pöytäkirjaan.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa