Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 23.10.2019/Pykälä 93

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 2  Koulutoimi osastoittain TA2020
  Liite 3  Taloussuunnitelma

Koululautakunta

§ 93

23.10.2019

 

Koululautakunnan talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022

 

Koululk 23.10.2019 § 93

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja, puh. 040 7057486)

 

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on myös hyväksyttävä taloussuunnitelma suunnittelukaudeksi.

 

Suunnittelukausi kattaa vuodet 2020 - 2022, joista 2020 on talousarviovuosi ja vuodet 2021 - 2022 taloussuunnitelmavuosia. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talous-arviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma ovat kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan keskeinen väline.

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kittilän kunnalle on kertynyt taseeseen ylijäämää edellisiltä vuosilta vuoden 2018 loppuun mennessä noin 14,5 miljoonaa euroa, joten kuntalaissa mainittua alijäämän kattamisvelvollisuutta ei kunnalla tällä hetkellä ole.

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.8.2019 § 228 antanut talousarvion laadintaohjeet hallintokunnille. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

 

Kittilän kunnan talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat kuntastrategia, vuoden 2018 tilinpäätös, vuoden 2019 ennuste sekä taloussuunnitelma vuodelle 2020, jota on muokattu päivitettyjen ennusteiden pohjalta. Sivistystoimessa on laadittu oma kuntastrategiaan pohjautuva sivistystoimen strategia, joka ohjaa sivistystoimen talousarviota ja taloussuunnittelua. Sivistystoimen strategiaa ja talousarviota vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelmaa vuosille 2021-2022 on laadittu yhteistoiminnallisesti henkilökunnan kanssa.

 

Talousarvioraamin oletus on 2,5 %:n heikennys toimintakatteessa. Veroprosenttien pysyessä ennallaan ja huomioiden verotuloennusteet sekä ennakkolaskelmat valtionosuuksista päädyttäisiin 2,8 miljoonan euron vuosikatteeseen, joka on vuoden 2018 toteutumaa huonompi mutta kuluvan vuoden talousarviota suurempi ja kattaa oletettavasti vuotuisten poistojen määrän.

 

Käyttötalouden kuluissa täytyy kaikissa mahdollisissa asioissa pyrkiä taloudellisuuteen, säästömahdollisuuksien löytämiseen ja siihen, etteivät kulut kasva esimerkiksi toimintoja uudelleen organisoimalla. Kuitenkin tiedostetaan se, että kulujen kasvuun on painetta eikä kulujen kasvua voida aina välttää. Lautakunnat tarkastavat maksut ja taksat.

 

Pyritään lisäämään toimintatuottoja siltä osin kuin se on mahdollista.

Tavoitteena on, että toimialojen nettokulut (=toimintakate) kasvavat enintään 2,5 prosenttia kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.

 

Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut edistävät elinikäistä oppimista. Parhaimmillaan hyvin hoidetut opetus- ja kulttuuripalvelut nostavat kunnan imagoa sekä houkuttelevat lisää asukkaita ja yhteisöjä kuntaan.

 

Kunnat voivat edistää aktiivisesti omilla toimillaan yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja tasa-arvoa. On tärkeää huomioida saavutettavuus ja mahdollistaa eri osallisuuskanavien ja toimintamallien käyttö. Osallisuus monipuolistuu ja se edellyttää päätöksenteolta uudistumista ja avoimuutta. (Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma - Sivistyksen suunta 2030. 27.9.2019).

 

Osallistuvan budjetoinnin periaate perustuu ajatukseen, että asukkaat osallistuvat vuorovaikutteisen prosessin avulla kaupungin varoista rahoitettavien palvelujen ja investointien suunnitteluun ja päätöksentekoon.

 

Varhaiskasvatuksessa Kittilän kunta aloittaa osallistuvan budjetoinnin vuoden 2020 talousarviossa varhaiskasvatuksessa siten, että kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä toimisto- ja koulutarvikkeista käytetään 2 % (4640€) ja retkikuljetuksista 50% (2950€) osallistuvaan budjetointiin. Tavoitteena on lisätä etenkin 3-6 -vuotiaiden lasten osallisuutta ja yrittäjyyttä varhaiskasvatuksen leikkivälineiden hankinnassa ja retkikohteiden valinnassa. Hankinta- ja valintamenettely tehdään ohjatusti työpajoissa/ lasten kokouksissa lapsia tosiasiallisesti osallistaen yhdenvertaisuus, lapsen etu ja kestävän kehityksen -periaatteita noudattaen.

Muksulan päiväkodin vakituisten palkkamäärärahaan on sisällytetty varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä (1.9.20 eli 4 kk).

 

Lapsiperheiden hyvinvointityöryhmä ja Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori ovat noin vuoden ajan kehittäneet yhdessä Lape-hankkeen kanssa Perhekeskuksen toimintamallia Kittilään.

 

Ns. Perheiden olohuone tullee sosiaali- ja terveystoimen hallinnoimaksi ja koulutoimen panostus vuonna 2020 on varhaiskasvatuksen opettajan työpanos (4kk).

 

Liitteenä talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää hyväksyä koululautakunnan talousarvion vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021-2022 ja lähettää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi koululautakunta päätti, että talousarvion 2020 peruskoulujen menokohtiin 4411, sisäiset ateriapalvelumenot, lisätään välipalojen kustannusarvio 71500e jaettuna kouluittain oppilasmäärien mukaan.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa