Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 361

30.10.2018

Kunnanhallitus

§ 384

05.11.2018

Kunnanvaltuusto

§ 69

13.11.2018

 

Annikki Auttin ero luottamustehtävistä - varajäsenen valinta rakennus- ja ympäristölautakuntaan

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 30.10.2018 § 361

 

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 6724 257)

 

Annikki Autti on 13.9.2018 saapuneella ilmoituksellaan ilmoittanut luopuvansa kaikista Kittilän kunnan luottamustehtävistään 1.1.2019 alkaen paikkakunnalta muuton takia. Autti on valittu kunnanvaltuuston 19.6.2017 § 36 päätöksellä rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäseneksi.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Toimielimen valinnassa on huomioitava tasa-arvolain 4 a§:n 1 mom, jonka mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee uuden varajäsenen rakennus- ja ympäristölautakuntaan Annikki Auttin tilalle lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 05.11.2018 § 384

 

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Annikki Auttille eron rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenyydestä 1.1.2019 alkaen ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 13.11.2018 § 69

 

Päätös:

Kunnanvaltuusto päätti myöntää eron Annikki Auttille rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja päätti valita yksimielisesti Minna Lehtosen varajäseneksi 1.1.2019 alkaen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa