Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 8  OMK:n, Vihreiden ja Kokoomuksen valtuustoryhmien valtuustoaloite Lapeco-kuntayhtymästä eroamisen peruuttamiseksi
  Liite 9  Selvitys - Kittilän kunnan vaihtoehdot jätehuollon järjestämiseksi/21.2.2018
  Liite 10  Selvitys: Vastine Rambollin laatimaan selvitykseen ´Selvitys Kittilän kunnan vaihtoehdot jätehuollon järjestämiseksi´/16.3.2018 Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy
  Liite 11  Yhdyskuntajätehuollon järjestäminen/Kuntaliiton erityisasiantuntija Tuulia Innala, esitys jätehuoltoseminaari 5.9.2018
  Liite 12  Kittilän kunnan ympäristösihteerin selvitys - Kittilän kunnan jätehuolto

Kunnanhallitus

§ 311

18.09.2017

Tekninen lautakunta

§ 107

01.11.2017

Kunnanhallitus

§ 388

07.11.2017

Kunnanhallitus

§ 94

19.03.2018

Kunnanhallitus

§ 393

05.11.2018

Kunnanvaltuusto

§ 81

13.11.2018

 

Valtuustoaloite Lapeco-kuntayhtymästä eroamisen peruuttamiseksi

 

191/11.03.02/2010

 

Khall 18.09.2017 § 311

 

 

Kunnanvaltuuston Oikeudenmukainen Kittilä-valtuustoryhmän ja Kokoomuksen sekä vihreiden valtuustoryhmän aloite Lapeco-kuntayhtymästä eroamisen peruuttamiseksi on jätetty 19.6.2017 kunnanvaltuuston kokouksen yhteydessä.

 

Valtuustoaloitteessa tuodaan esille, että Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 25.1.2016 §:n 7 kohdalla päättänyt Kittilän kunnan eroamisesta Lapeco-kuntayhtymästä. Aloitteen mukaan kyseisestä kunnanvaltuuston päätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valituksessa on vaadittu valtuuston päätöksen kumoamista puutteellisen valmistelun vuoksi.

 

Aloitteen mukaan Kittilän kunnan tulee perua päätöksensä erota Lapeco-kuntayhtymästä.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää saattaa Kunnanvaltuuston Oikeudenmukainen Kittilä-valtuustoryhmän ja Kokoomuksen sekä vihreiden valtuustoryhmän aloitteen Lapeco-kuntayhtymästä eroamisen peruuttamiseksi teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Teknisen lautakunnan tulee tehdä selvitys Kittilän kunnalle jätehuollosta koituvista vuotuisista kustannuksista mikäli Lapeco-jätehuoltokuntayhtymästä päätetään erota. Teknisen lautakunnan selvitys on tehtävä ja aloitteen pohjalta mahdolliset toimenpide-ehdotukset on tuotava kunnanhallituksen käsiteltäväksi marraskuun ensimmäiseen kunnanhallituksen kokoukseen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 01.11.2017 § 107

 

 

Taustaa

 

Kittilän kunta on ollut perustamassa Lapin Jätehuolto kuntayhtymää (Lapeco). Kuntayhtymä on perustettu 1.1.2006, jolloin perussopimuksessa on määritelty kuntayhtymän tehtäväksi kuntalaissa (365/1995) ja jätelaissa (1072/1193) säädettynä jäsenkuntien yhteistoimintamuotona huolehtia jäsenkuntien jätehuollon toimialaan kuuluvien velvollisuuksien hoitamisesta sekä käytännön jätehuoltotehtävien järjestämisestä jätelaissa säädetyllä tavalla (Perussopimus 3 §).

 

Kuntayhtymän perustajakunnat ovat Kittilän kunta, Kemijärven kaupunki, Inarin kunta ja Sodankylän kunta. 1.7.2007 kuntayhtymän liittyivät lisäksi Enontekiön kunta, Muonion kunta, Pelkosenniemen kunta, Sallan kunta ja Savukosken kunta. Kuntayhtymän toimialue kattaa 20 % Suomen pinta-alasta mutta vain 0,2 % asukasmäärästä.

 

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Yhtymäkokouksessa on edustaja jokaisesta jäsenkunnasta. Kesäkuusta 2016 alkaen kuntayhtymän hallitus on yhdeksän jäseninen, jossa edustaja jokaisesta kunnasta.

 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokous teki 2006 päätöksen siirtyä kaikissa jäsenkunnissa kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vuoden 2008 alusta. Kuntayhtymässä investoitiin vuonna 2007 neljä siirtokuormausasemaa sekä 2008 ja osin 2009 rakennettiin ja täydennettiin aluekeräys- ja ekopisteverkostoa.

 

Uuden jätelain velvoitteet ja tehtävät

 

Uuden jätelain (646/2011) mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla jätehuoltoviranomainen, joka määritellään hallintosäännössä tai muussa johtosäännössä. Mikäli kunta päättäisi erota kuntayhtymästä, pitää sen järjestää viranomaistehtävät kunnassa.

 

Kunnan jätehuoltoviranomaiselle kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:

 

 

Uudessa jätelaissa on mahdollisuus kahteen kuljetusjärjestelmään: kunnan järjestämään ja kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen (36 §) tai kiinteistönhaltijan järjestämään jätteenkuljetukseen (37 §), joka vastaa vanhan lain sopimusperusteista kuljetusta. Uudessa jätelaissa on määritelty edellytykset kiinteistönhaltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle:

 

-tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin

-jätteenkuljetuksessa noudatetaan kunnan jätehuoltomääräyksiä

-jäte toimitetaan kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan

-jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle

-päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.

 

Mikäli Kittilän kunta eroaisi kuntayhtymästä ja tavoitteena olisi siirtyä kiinteistönhaltijan järjestämään jätteenkuljetukseen, on sen tehtävä uuden jätelain mukainen em. selvitys.

 

Kiinteistönhaltijan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtymisen suurimmaksi haasteeksi muodostuisi uuden jätelain velvoite huolehtia siitä, että käytettävissä on riittävän monipuoliset muut jätehuoltopalvelut kiinteistökohtaisen keräyksen lisäksi, sekä että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Pinta-alaltaan laajoissa ja harvaanasutuissa kunnissa luotettavat kuljetuspalvelut syrjimättömin ehdoin on toteutettavissa käytännössä kunnan kilpailuttamana. Kiinteistön haltijoiden järjestämä jätteenkuljetus voi toimia isoissa taajamissa, joissa on useita yrittäjiä ja sen myötä markkinoilla syntynyt kilpailu.

 

Pakkausjätteen osalta on täysi tuottajavastuu. Näin ollen kunnan täytyisi määrätä syntypaikkalajittelun ja täydentävän kunnallisen erilliskeräyksen laajuudesta ja kohteista. Tällä hetkellä kuntayhtymä neuvottelee tuottajajärjestöjen kanssa asiasta ja tekee tarvittavat muutokset jätehuoltomääräyksiin.

 

Jätelain 39 §:n 2 momentissa on säädetty jätteenkuljettajalle erityinen tiedonantovelvollisuus eli vuosittain on annettava tiedot jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu, jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain. Kunnan jätehuoltoviranomaisen on viivytyksettä merkittävä kuljetuksia koskevat tiedot jätelain 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin.

 

Kunnalle jätehuoltokuntayhtymästä eroamisesta seuraavat velvoitteet

 

Mikäli Kittilän kunta päättäisi erota Lapecosta, lankeaisivat mm. seuraavat velvoitteet kunnalle:

 

- noin 550.000 euron lunastukset Lapecon tekemiin investointeihin, suurimpana investointina Kittilän jäteasema ja lisäksi keräilypisteet joita kittilän kunnan alueella on 21 kappaletta.

-investointien valtionosuuksien 288.000 € mahdollinen palautus (valtionavustusehdoissa harkinnanvarainen)

-jätehuoltoviranomaistehtävät (jätehuoltomääräykset, poikkeamisista päättäminen, jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen (mahdollisesti jätemaksutaksasta päättäminen, jätemaksujen maksuunpano, jätemaksumuistutusten käsittely, jätemaksujen kohtuullistamispäätökset)

-aluekeräyspisteiden ja ekopisteiden valvonta ja maksuvalvonta (nämä tehtävät kuuluvat kunnan jätehuoltoviranomaiselle, vaikka kuljetusyrittäjä laskuttaisi asiakkaita) ja tähän liittyvien maksumuistutuksien käsittely

-sopiminen tuottajavastuualaisten jätejakeitten keräyksestä

-siirtokuormaus- ja hyötyjäteaseman ylläpito, mahdolliset korjaukset, järjestettävä siirtokuljetus. (Siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemaa ei voida sulkea, koska esim. vaarallisen jätteen keräys on hoidettava ja lisäksi on jätelain mukaan järjestettävä mahdollisuus erilliskeräykseen.)

-jätelain 143 §:n mukaisen kuljetustietorekisterin perustaminen ja ylläpito

-jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonnan järjestäminen (muuten vesittyy jätelain periaate, että jokaisen jätteenhaltijan on kuuluttava jätehuollon piiriin)

-tiedotus ja neuvonta

-jätehuollon kehittäminen, esimerkiksi uuden jätelain mukaisten jätteen hyödyntämis- ja kierrätyspalveluiden luominen

-siirtymisestä sopimusperusteiseen täytyy järjestää hallintolain 41 §:n mukaiset kuulemiset

-kunnan on kilpailutettava määrävuosin kaikki ulkoistettavat palvelut.

 

Kunnan on perittävä lain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Verovaroja jätehuollon järjestämiseen ei voi käyttää. Myös kirjanpito tulee jätehuollon osalta eriyttää kunnassa.

 

Kaikki ulkoistettavat palvelut tulisi kunnan myös määrävuosin kilpailuttaa. Käytännössä jätehuollossa voidaan ulkoistaa seuraavat tehtävät:

 

Kittilän kunnan oma järjestelmä vaatisi ainakin jätehuollosta vastaavan ja jäteaseman vastaanottohenkilön palkkaamista. Lisäksi laskutukseen tarvitaan resursseja, laskutuksia on kunnan alueella yli 10.000.

Joonas Hokkanen on aikanaan laatinut selvitykset Lapecon perustamisvaiheessa ja tehnyt yhtymälle selvityksiä myöhemminkin. Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksen Ramboll Oy / Joonas Hokkaselta siitä, mitä kertaluonteisia kuluja muutos aiheuttaa, mitkä ovat investointikustannukset, Kittilän alueen vuotuiskustannukset ja eri kuljetusjärjestelmistä aiheutuvat kustannukset. Tämän työn arvo on 9.000 € (alv 0%) lisättynä mahdollisilla matkakuluilla.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle edellä kerrotun tiedoksi. Lisäksi lautakunta päättää todeta, että uuden jätelain mukaan kunnan tulee periä jätehuollon järjestämisestä aiheutuneet kulut jätemaksuina, joten kunnalle ei niistä aiheudu kuluja. Sen sijaan arvio tulevista jätehuoltomaksuista vaatisi ulkopuolisen asiantuntijan selvityksen. Kunnanhallitus harkitsee tilataanko Ramboll Oy:ltä asiaan tarkempi selvitys.

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

 

__________

 

 

Khall 07.11.2017 § 388

 

 

Hallintojohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan selvityksen.

 

Kunnanhallitus päättää, että Ramboll Oy:ltä tilataan teknisen lautakunnan päätöksessä mainittu selvitys arviosta tulevista jätehuoltomaksuista hintaan 9.000 € (alv.0 %) sekä matkakulut.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 19.03.2018 § 94

 

(Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830)

 

Ramboll Oy on tehnyt selvityksen Kittilän kunnan vaihtoehdoista jätehuollon järjestämiseksi. Selvitys on päivätty 21.2.2018.

 

Ramboll on selvittänyt toimeksiannon mukaisesti jätehuollon kustannukset ja mitä seuraa siitä, jos Kittilän kunta eroaa Lapin Jätehuolto kuntayhtymästä (Lapeco). Lisäksi näitä on verrattu kuntalaisille kohdistuviin tämän päivän jätehuollon kustannuksiin.

 

Selvityksessä on tuotu esiin nykyinen tilanne jätteiden keräilystä ja kuljetuksesta.

 

Selvityksessä tuodaan esiin seuraukset, jotka aiheutuu mikäli Kittilän kunta eroaa Lapecosta.

 

Selvitys kattaa Kittilän nykyiset laskentaperusteet ja Kittilän kunnan asukkaiden maksut nykyisessä tilanteessa.

 

Selvityksen kohdassa 4. on esitetty kustannukset jos Kittilä eroaa Lapecosta.

Jos nykyistä jäteasemaa ei saada hankittua kunnalle erottaessa kuntayhtymästä, niin uuden vastaavan jäteaseman kokonaisinvestointi olisi eronastumisvuodelle n. 600.000 €.

Investoinnin vuotuiset kustannukset ovat n. 80.000 €/vuosi ja käyttökustannukset n. 40.000 €/vuosi.

 

Selvityksessä on laskettu muuttuvat siirtokuljetuskustannukset, joiden arvioidaan kasvavan 25 %.

Jätteenkäsittelykustannukset kasvavat n. 25 % johtuen aikaisempaa pienemmästä jätemäärästä.

 

Jätehuollon palvelutehtävien ja jäteaseman ylläpidon tehtävät, työmääräarvio sekä kustannukset Kittilän hoitaessa jätehuollon itsenäisenä hankintayksikkönä on kuvattu taulukossa 4-1.

 

Taulukossa 4-2 on tuotu esiin jätehuollon kustannukset Kittilässä, jos jätehuolto järjestetään itsenäisenä hankintayksikkönä.

 

Kustannukset kasvavat 155 000 €, joka 23 €/asukas.

 

Selvityksessä on tuotu esiin kertaluonteisiin kustannuksiin vaikuttavat tekijät ja kuljetusjärjestelmän vaikutus kustannuksiin.

 

Selvityksen kohdassa 4.4 on esitetty seuraukset Lapecolle Kittilän mahdollisessa erotilanteessa.

 

Selvityksen kohdassa 4.5 on esitetty toiminnalliset muutokset ja riskit.

 

Selvityksen kohdassa 4.6 käsitelty peruspääoman palautus.

 

Taulukossa 4-3 on esitetty Kittilän kunnan alueella oleva Lapecon omaisuus.

 

Erotilanteessa Kittilän kunnalla on mahdollisuus saada kuntayhtymän perussopimuksen 29 §:n mukaan korvausta kuntayhtymän varoista 40-80 %. Korvausmäärä on tämän mukaan 138.998 - 277.995 €.

Arvio korvaussummasta on n. 140.000 € ja Kittilä maksaisi välirahaa Lapecolle n. 120.000 € muusta Kittilän kunnan alueella olevasta omaisuudesta.

Perussopimuksen mukaisesta korvauksesta päättää yhtymävaltuusto.

 

Yhteenvetona todetaan analyysien pohjalta, että Kittilän kannattaisi pysyä Lapecon jäsenkuntana. Tehdyn analyysin perusteella ei voida suositella kuntayhtymästä eroamista, sillä Kittilän kunnan järjestäessä jätehuollon itsenäisenä hankintayksikkönä, johtaisi se kuntalaisille selkeästi korkeampiin jätehuoltomaksuihin kuin nykytilanteessa.

 

Selvityksessä ei ole voitu ottaa huomioon hallitusohjelman kirjausta, jonka seurauksena kunnille jätelaissa annetut yksinoikeudet rajataan asumisessa syntyviin jätteisiin alueelliset erityispiirteet huomioiden. Tämä koskee mm. yhdyskuntajätteisiin rinnastettavia muita jätteitä.

 

Rambollin 21.2.2018 päivätty selvitys liitteenä.

 

Kittilän kunnanvaltuuston päätös 25.1.2016 § 7 on saanut lainvoiman.

 

Jätehuoltoon liittyy myös ympäristövalvonnan näkökulma ja sen kasvava tarve.

Kunnan ympäristöviranomainen toimii myös jätehuollon valvojana sekä valvoo yleistä siisteyttä.

Mm. Lapecon toteuttama vuotuinen "romuralli" on edistänyt jätteen keräystä ja yleistä siisteyttä.

Kiinteistökohtainen jätehuolto lisää valvonnan tarvetta ja siten kustannuksia.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Teknisen lautakunnan 1.11.2017 §:n 107 kohdalla esittämään selvitykseen ja Ramboll Oy:n 21.2.2018 tekemään selvitykseen Kittilän kunnan vaihtoehdoista jätehuollon järjestämiseksi kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kittilän kunta peruuttaa kunnanvaltuuston 25.1.2016 §:n 7 kohdalla tekemän päätöksen erota Lapeco - kuntayhtymästä (Lapin Jätehuolto kuntayhtymästä).

 

Kittilän kunta pysyy jäsenenä Lapeco - kuntayhtymässä (Lapin Jätehuolto kuntayhtymä).

 

Päätös:

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

Kunnanvaltuustolle järjestetään info-tilaisuus asiasta. Tilaisuuteen kutsutaan mm. ympäristösihteeri, Lapecon edustaja, Kuntaliiton asiantuntija.

Tilaisuuteen voivat osallistua kuntalaiset.

 

Ympäristövalvonta Oy:n luottamushenkilöille tekemä selvitys liitetään pöytäkirjaan.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Khall 05.11.2018 § 393

 

 

Kunnanvaltuustolle ja kuntalaisille järjestettiin info- ja keskustelutilaisuus jätehuollosta Kittilän kunnan alueella 5.9.2018. Tilaisuudessa oli puhumassa ja vastaamassa esitettyihin kysymyksiin Kuntaliiton asiantuntija koskien jäte- ja ympäristölainsäädäntöä ja niiden asettamia reunaehtoja kunnan vastuulla olevan jätehuollon järjestämiselle, Lapin jätehuoltokuntayhtymä Lapecon toimitusjohtaja koskien Lapecon toimintaa, jätehuollon järjestämistä, jätehuollon kustannuksia, jätehuoltomaksuja ja kuntayhtymän ostamien palveluiden kilpailutuksia. Lisäksi Muonion kunnan tekninen johtaja esitteli Tunturi-Lapin Biohajoavat-hanketta. Tilaisuuden järjestäjänä toimi Kittilän kunnan ympäristösihteeri.

 

Tilaisuudessa tuli esille mm. seuraavia seikkoja:

 

 

Kittilän kunnan alueen jätehuollosta järjestettiin netti-kysely, joka oli avoinna Kittilän kunnan nettisivuilla 7.9.-1.10.2018. Kyselyyn osallistui 146 vastaajaa. Vastanneista 30 % oli kriittisiä nykytilannetta kohtaan, 50 % oli tyytyväisiä nykytilanteeseen ja loput eivät ilmaisseet selvästi kantaansa. Erityisesti kiitettiin nykyjärjestelmän toimivuutta ja luotettavuutta. Kierrätyksen toivottiin helpottuvan ja ekopisteiden määrän lisääntyvät tulevaisuudessa.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Teknisen lautakunnan (1.11.2017 § 107) ja Ramboll Oy:n (21.2.2018) tekemiin selvityksiin perustuen, kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kittilän kunta peruu kunnanvaltuuston (25.1.2016 § 7) tekemän päätöksen erota Lapin Jätehuolto kuntayhtymästä Lapecosta.

Tämän päätöksen seurauksena Kittilän kunta pysyy edelleen jäsenenä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapecossa.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala esitti, että asia jätetään pöydälle ja Hannu Salonen ja Pekka Loukola pyydetään marraskuun aikana paikan päälle kertomaan asiasta.

Varajäsen Raija Palosaari kannatti Rajalan esitystä.

 

Jäsen Sakari Kautto esitti, että asian käsittelyä jatketaan.

Jäsen Tuula Mertaniemi kannatti Kautton esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu esitys asian pöydälle panosta, on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja Rajala teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat asian pöydälle panoa eli Rajalan esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä ja kaksi (2) ei-ääntä, yksi (1) oli poissa. Jaa-ääniä antoivat Sakari Kautto, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Pekka Kenttälä, Antti Pekkala ja Marita Toivanen. Ei-ääniä antoivat Pekka Rajala ja Raija Palosaari. Poissa oli Yrjötapio Kivisaari.

 

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.

 

Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 13.11.2018 § 81

 

Päätös:

Varavaltuutettu Aila Moksi poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi koska on Lapin jätehuoltokuntayhtymän (Lapeco) jäsen.

 

Varavaltuutettu Sirkka Hangasvaara poistui kokouksesta klo 15:52.

 

Ympäristösihteeri Piippa Wäli ja Kideve Elikeinopalvelujen projektipäällikkö Katja Kaunismaa olivat paikalla selostamassa asiaa.

 

Valtuutettu Pekka Rajala esitti asian pöydälle panoa lisäselvitysten saamiseksi ja varavaltuutettu Pirkko Jauhojärvi kannatti Rajalan esitystä.

 

Varavaltuutettu Outi Marttila esitti asian käsittelyn jatkamista ja valtuutettu Pentti Kangas kannatti hänen esitystään.

 

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että koska on esitetty asian pöydälle panoa, on äänestettävä siitä, jatketaanko asian käsittelyä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Rajalan esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yhdeksäntoista (19) jaa-ääntä, viisi (5) ei-ääntä, yksi (1) äänesti tyhjää ja kaksi (2) oli poissa.

 

Jaa-ääniä antoivat: Tiina Huilaja, Ville Jokela, Pentti Kangas, Pekka Kenttälä, Toni Kenttälä, Mikko Lompolo, Maija Linnala, Outi Marttila, Tuula Mertaniemi, Jussi Mäkitalo, Aki Nevalainen, Ahti Ovaskainen, Antti Pekkala, Jukka Poti, Marita Toivanen, Juha Toivola, Leena Vanhatalo, Jukka Ylisuvanto ja Inkeri Yritys. Ei-ääniä antoivat: Anna-Liisa Pudas, Pirkko Jauhojärvi, Maarit Niskanen, Raija Palosaari ja Pekka Rajala. Tyhjää äänesti Matti Pääkkölä. Poissa olivat Sirkka Hangasvaara ja Aila Moksi.

 

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.

 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitys on tullut kokouksen päätökseksi.

Kittilän kunta peruu kunnanvaltuuston (25.1.2016 § 7) tekemän päätöksen erota Lapin Jätehuolto kuntayhtymästä Lapecosta.

Tämän päätöksen seurauksena Kittilän kunta pysyy edelleen jäsenenä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapecossa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa