Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 2  Ounastähti kehittämiskuntayhtymän perussopimus 1.1.2003
  Liite 3  Ounastähti kehittämiskuntayhtymän päivitetty perussopimus 1.1.2019

Kunnanhallitus

§ 356

30.10.2018

Kunnanvaltuusto

§ 63

13.11.2018

 

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän perussopimuksen päivittäminen

 

6/00.01.01/2016

 

Khall 30.10.2018 § 356

 

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 6724 257)

 

Ounastähti kehittämiskuntayhtymä on perustettu vuonna 2003 ja sen omistavat Rovaniemen kaupunki (42,33 %), Kittilä kunta (30,37 %) ja Sodankylä kunta (27.30 %). Jäsenkunnat sijoittivat kuntayhtymän peruspääomaksi kaksi (2) miljoonaa euroa.

Kuntayhtymän tehtävänä on edistää ja tukea jäsenkuntien alueilla elinkeino- ja yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä sekä jäsenkuntien energiayhteistyötä.

 

Nyt voimassa oleva perussopimus on laadittu vuoden 1995 kuntalain voimassa ollessa. Kuntalakia on muutettu ja uusi kuntalaki (410/2015) tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2017. Kuntalain siirtymäsäännöksen (147 §) mukaan kuntien yhteistoimintasopimukset mukaan lukien kuntayhtymien perussopimukset tulee saattaa kuntalain 8 luvussa säädetyn mukaisiksi.

 

Tällä hetkellä voimassa olevaa perussopimusta on yhtymähallituksen 11.10.2018 § 5 päätöksen perusteella päivitetty seuraavien §:ien osalta:

 

I LUKU - YLEISET MÄÄRÄYKSET

 

1 § Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka

Rovaniemen maalaiskunta muutettu Rovaniemen kaupungiksi.

2 § Jäsenkunnat

Rovaniemen maalaiskunta muutettu Rovaniemen kaupungiksi.

 

II LUKU - KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET

 

YHTYMÄKOKOUS

4 § Yhtymäkokouksen kokoonpano ja äänivalta

Toimikausi on poistettu. Kukin jäsenkunta nimeää yhtymäkokoukseen yhden edustajan.

5 § Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen ja päätösvaltaisuus

Poistettu maininta ensimmäisen kokouksen koolle kutsumisesta.

Yhtymäkokouksen päätösvaltaisuus muutettu kuntalain 103 §:n mukaiseksi. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet edustajista on läsnä.

 

YHTYMÄHALLITUS

7 § Kokoonpano ja toimikausi

Otsikkoon lisätty sana toimikausi. Toimikaudeksi esitetään 2 vuotta.

8 § Hallituksen tehtävät

Yhtymävaltuusto korjattu yhtymäkokoukseksi.

Lisätty maininta, että hallituksen tehtävistä, päätösvallasta ja koollekutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

 

TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTUS

 

11 § Tarkastuslautakunta

Kuntalakiviittaus muutettu uuden kuntalain mukaiseksi.

12 § Tilintarkastaja

Kuntalakiviittaus muutettu uuden kuntalain mukaiseksi.

Tehtäviin lisätty hallintosäännössä määrätyt tehtävät.

Lisätty maininta siitä, että varatilintarkastajaa ei tarvita, mikäli tilintarkastajaksi valitaan JHTT-yhteisö.

 

III LUKU - KUNTAYHTYMÄN TALOUS

 

13 § Peruspääoma

Poistettu maininta peruspääoman maksamisaikataulusta.

15 § Talousarvio ja -suunnitelma

Talousarvion ja - suunnitelmaehdotuksen toimittamisaika jäsenkunnille on muutettu 30.9. (aik. 1.9.).

Lisätty määräykset alijäämän kattamisesta peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa.

Uusi 20 § Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmä ja raportointi jäsenkunnille

Lisätty uusi 20 §, joka sisältää maininnan talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä sekä raportoinnista jäsenkunnille 4 kuukauden välein.

 

Korjattu entisten §:n 20-23 numerointia.

 

V LUKU - ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

 

23 § Välimiesmenettely

Muutettu otsikoksi Sopimuksesta aiheutuvien erimielisyyksien ratkaiseminen.

Ratkaisumenettelyksi esitetään riitojen käsittelyä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa.

 

VI LUKU - SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

 

24 § Sopimuksen voimaantulo

Esitetään, että muutettu sopimus tulee voimaan 1.1.2019.

 

Esitys Ounastähti kehittämiskuntayhtymän perussopimukseksi 1.1.2019 alkaen on tämän esityksen liitteenä.

 

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymähallitus on hyväksynyt 11.10.2018 omalta osaltaan esityksen Ounastähti kehittämiskuntayhtymän perussopimukseksi 1.1.2019 alkaen ja

esittää sen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallituksen esittämät muutokset perussopimukseen.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen varajäsen Raija Palosaari poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi, koska on Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallituksen varajäsen.

 

Varajäsen Marita Toivanen ja puheenjohtaja Pekka Rajala poistuivat esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi, koska ovat Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallituksen jäseniä.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Rajalan ollessa esteellinen puheenjohtajana toimi tämän asian käsittelyn ajan kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi.

 

Pöytäkirjantarkastajaksi Marita Toivasen tilalle tämän asian käsittelyn osalta valittiin Antti Pekkala.

 

Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 13.11.2018 § 63

 

Päätös:

Valtuutettu Pekka Rajala poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi koska on Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallituksen jäsen.

Valtuutettu Marita Toivanen poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi koska on Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallituksen jäsen

Valtuutettu Raija Palosaari poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi koska on Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallituksen varajäsen.

Varavaltuutettu Sirkka Hangasvaara poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi koska on hallituksen varajäsen.

 

Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa