Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 366

30.10.2018

Kunnanhallitus

§ 388

05.11.2018

Kunnanvaltuusto

§ 74

13.11.2018

 

Yrjötapio Kivisaaren ero luottamustehtävistä - kunnanhallituksen varajäsenen valinta

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 30.10.2018 § 366

 

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 6724 257)

 

Yrjötapio Kivisaari on 22.10.2018 Kittilän kunnan kirjaamoon saapuneella kirjeellään pyytänyt eroa Kittilän kunnan luottamustoimista.

 

Kivisaari on tullut 11.10.2018 valituksi Levin Matkailu Oy:n vt. toimitusjohtajaksi. Levin Matkailu Oy on kunnan osittain omistama osakeyhtiö. Kivisaari perustelee eroaan sillä, että ko. toimitusjohtajan tehtävä on vaativa ja rajoittaa merkittävästi mahdollisuutta osallistua kunnalliseen päätöksentekoon mm. ajankäytöllisesti. Eturistiriitoja välttääkseen ja jotta voisi edustaa Leviä ja Kittilää mahdollisimman neutraaleista lähtökohdista, hän on pyytänyt eroa kaikista luottamustehtävistään.

 

Kivisaari on valittu kunnanvaltuuston 19.6.2017 § 32 päätöksellä kunnanhallituksen varajäseneksi.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 2 luvun 8 §:n mukaan kunnanhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta.

 

Kuntalain 71 §:n yleisen vaalikelpoisuuden lisäksi vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen säädetään kuntalain 73 §:ssä.

 

Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4. kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallitukseen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

 

Toimielimen jäseniä ja varajäseniä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 mom.

 

Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kunnanhallitukseen uuden varajäsenen Yrjötapio Kivisaaren tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 05.11.2018 § 388

 

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Yrjötapio Kivisaarelle kunnanhallituksen varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 13.11.2018 § 74

 

Päätös:

Valtuutettu Pekka Rajala esitti, ettei eroa myönnetä koska ei eroon ole pätevää syytä. Varavaltuutettu Pirkko Jauhojärvi kannatti Rajalan esitystä.

 

Tauko pidettiin klo 14:49 - 14:57.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Pekka Rajalan esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksan (8) jaa-ääntä, kahdeksantoista (18) ei-ääntä ja yksi (1) äänesti tyhjää.

 

Jaa-ääniä antoivat: Tiina Huilaja, Pentti Kangas, Maija Linnala, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Jukka Poti, Leena Vanhatalo ja Inkeri Yritys. Ei -ääniä antoivat: Anna-Liisa Pudas, Sirkka Hangasvaara, Ville Jokela, Aila Moksi, Pekka Kenttälä, Toni Kenttälä, Pirkko Jauhojärvi, Mikko Lompolo, Jussi Mäkitalo, Aki Nevalainen, Maarit Niskanen, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Matti Pääkkölä, Pekka Rajala, Marita Toivanen, Juha Toivola ja Jukka Ylisuvanto. Tyhjää äänesti Outi Marttila.

 

Puheenjohtaja totesi Pekka Rajalan esityksen tulleen kokouksen päätökseksi eikä Yrjötapio Kivisaarelle myönnetty eroa kunnanhallituksen varajäsenyydestä.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa