Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 156

08.11.2018

 

Maisematyölupa 2018-0219

 

97/10.03.00/2018

 

RakYmplk 08.11.2018 § 156

 

Kittilän rekisterikylän tilalle Utsunpuisto Rno 27:195 haetaan maisematyölupaa puuston harventamiselle. Lupaa haetaan Levin asemakaavan Utsuvaara II:n VR - alueelle rajoittuen kortteleihin 830, 832, 834, 835, 836, 842, 839, 840 ja 841. Suunniteltu harvennusalue rajoittuu 9 kortteliin joissa on yhteensä 32 tonttia. Harvennussuunitelman mukaan puustoa harvennettaisiin tonttien rajasta ulospäin noin 20 metrin leveydeltä.

 

Rakennustarkastaja:

Utsuvaaran kaava - alue on Levin asemakaavoitetusta rakentamiseen tarkoitetuista alueista maisemallisesti ja maastollisesti herkintä aluetta.

 

Asemakaavan määräyksissä VR- alue on retkeily - ja ulkoilualuetta.

 

Hakemuksen lähtökohtana on ollut korttelin 834 omistajan tarve saada näkymiä kaukomaisemaan kortteliin rakennetuista lasikattoisista iglu rakennuksista. Kyseinen kortteli on alunperin asemakaavassa tarkoitettu RA-1 alueeksi, joka tarkoittaa maisemallisesti aralle alueelle sijoittuvien loma - asuntojen korttelialuetta. Kaavamerkintöjen selityksissä RA - 1 alueilla rakentamisen tulee tapahtua siten että rakennuspaikkaa ympäröivän luonnonympäristön säilymiseen tulee kiinnittää erityistä huomioita. Kyseiseen kortteliin on myönnetty poikkeamislupa matkailua palvelevien rakennusten rakentamiseen vuonna 2015 ja sen perusteella on kortteliin rakennettu 12 lasikattoista iglua. Poikkeaminen rakentamistyylistä ja rakennusten määrästä ei muuta sitä asiaa , etteikö rakennuspaikalla tarvitsisi ottaa luonnonympäristöä huomioon.

 

Asemakaavan kaavaselostuksen mukaan rakentamista ei ole ohjattu maaston korkeimmille kohdille sen johdosta ettei rakennukset näy kaukomaisemaan sekä kortteleiden väliin on jätetty puustoisia vyöhykkeitä metsäistä ilmettä säilyttämään. Maasto koko kaava-alueella VR - alue mukaan lukien on kallioista tai kivirakkaa jossa on herkästi kuluva ja hitaasti uusiutuva kasvipeite.

 

Asemakaavamääräyksissä ja rakennustapaohjeissa rakentamisesta määrätään siten, että mahdollisimman vähän rikotaan maanpintaa tai kaadetaan puustoa. Määräykset ja ohjeet koskevat myös VR- aluetta.

 

Suunniteltu harvennus rajoittuu 26 tontin osalta tontin s-1 alueeseen joka tarkoittaa tontin suojeltavaa osaa, jolla olemassa oleva puusto on säilytettävä siten, että sallitaan vain luonnon tai maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet.

 

Haettu harvennushakkuu vaikeuttaa alueen käyttöä kaavassa varattuun tarkoitukseen sekä vaikuttaa maisemaan heikentävästi ja on valtuuston hyväksymän asemakaavan, kaavaselostuksen ja rakennustapaohjeen vastainen.

 

Esitän, että kaikkeen edellä mainittuun perustuen lautakunta ei myönnä haettua maisematyölupaa 2018 - 0219.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 128 §, MRL 140 §.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa