Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 155

08.11.2018

 

Poikkeamislupa 2018-3046

 

RakYmplk

 

Sirkan kylään määräalalle tilasta Juurela Rno 62:42 haetaan lupaa saada poiketa MRL 72 §:n 1 momentin säädöksistä yksihuoneistoisen, puolitoistakerroksisen vapaa-ajan asuinrakennuksen ( 116 m² ) ja autotalli/varaston rakentamiseksi ( 43 m² ). Määräalan koko on noin 5400 m² ja sillä on rantaviivaa Sirkkajärvessä noin 55 metriä. Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee Kaarelantien ja Sirkkajärven välisellä alueella. Hakemus on tullut vireille 25.9.2018

 

Hakemuksen johdosta on rakennusvalvontaviranomainen kuullut tiloja Kaarela Rno 62:46, Pellonpää Rno 62:22, Kapperoranta Rno 62:21 ja Ala - Kuusela Rno 16:1.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Levin osayleiskaavassa suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee AP - alueella eli pientalovaltaisella asuntoalueella. Yleiskaavan määräyksissä AP - alue on tarkoitettu toteutettavaksi asemakaavoituksella.

 

Kyseiselle määräalalle on haettu poikkeamislupaa vuosina 2007 ja 2012. Lapin Ympäristökeskus vuonna 2007 ja Lapin ELY-keskus vuonna 2012 on tehnyt poikkeamisesta kielteisen päätöksen. Rovaniemen hallinto - oikeus on hylännyt vuoden 2007 tehdystä päätöksestä esitetyn valituksen. Poikkeamisen myöntämisen lainsäädöllisiin perusteisiin ei ole tullut kyseisen ajan kohdan jälkeen muutoksia. Ainoa muutos on se, että poikkeamisvalta on siirtynyt ELY-keskukselta kunnalle. Saman emätilan kolmelle eri tilalle, kyseinen määräala mukaan lukien on haettu poikkeamisia vuosina 2002 -2013 kuusi kertaa. Yhtään poikkeamista ei ole hyväksytty. Kaikissa päätöksissä on ollut perusteena liian suuri emätilakohtainen mitoitus mitoitusrantakilometriä kohden sekä osalla lisäksi soveltumattomuus rakentamiseen tulvavaaran johdosta.

 

Rakennuspaikan soveltuvuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on otettava huomioon, ettei rakennuspaikalla ole tulvan , sortuman tai vyöryn vaaraa ( MRL 116 §). Asemakaavoitettavaksi tarkoitetulla alueella rakennuspaikan soveltuvuus ratkaistaan asemakaavalla. Määräalan luontainen maanpinta on alempana kuin yleiskaavan laskennallisen tulvakorkeusmitoituksen HW 1/ 100 + 0,5 metria ( +188,20 N-60 järjestelmä) määräämä korkeus kosteudelle aroille rakennusosille. Korkeustaso rakennuksien paikalla asemakuvan mukaan vaihtelee välillä 187,30- 187,70 ja koko määräalalla 183,00 - 187,70 N- 60 järjestelmässä.

 

Esitän, että lautakunta ei myönnä haettua poikkeamislupaa perusteluinaan yleiskaavan määräykset asemakaavoituksesta ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu sekä emätilakohtaisen mitoituksen nouseminen huomattavan suureksi ( 33 asuntoa/mitoitusrantakilometri ) ja esitetyn rakennuspaikan luonnollisen maanpinnan korkeustaso ei täytä yleiskaavan HW 1/100+ 0,50 metrin vaatimusta.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 41 §-43§, MRL 72 §, MRL 116 §, MRL 171 §

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa