Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 340

16.10.2018

 

Teknisen lautakunnan jäsenen valinta

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 16.10.2018 § 340

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 672 4257)

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.6.2017 §:n 35 kohdalla valinnut teknisen lautakunnan jäsenet. Jäseneksi on valittu mm. Jukka Kallio.

 

Edesmenneen Jukka Kallion tilalle tulee valita uusi jäsen teknisen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Toimielimen valinnassa on huomioitava tasa-arvolain 4 a§:n 1 mom, jonka mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee tekniseen lautakuntaan Jukka Kallion tilalle jäsenen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa