Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 5  Tilintarkastajan loppuraportti v. 2017

Tarkastuslautakunta

§ 27

29.05.2018

Kunnanhallitus

§ 232

26.06.2018

Kunnanhallitus

§ 338

16.10.2018

 

Tilintarkastajan loppuraportti vuodelta 2017

 

13/02.06.01/2018

 

Tarklk 29.05.2018 § 27

 

 

Tilintarkastajan loppuraportti jaetaan kokouksessa.

 

Puheenjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

__________

 

Khall 26.06.2018 § 232

 

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 672 4257)

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 81 §:n mukaan tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Tilintarkastajan vuoden 2017 työohjelman käsittelyn yhteydessä todettiin raportoitavan kaksi kertaa vuoden aikana. Tilintarkastaja on antanut vuoden 2017 loppuraportin 29.5.2018.

Tilintarkastajan loppuraportissa käsitellään hallinnon laillisuutta ja valtuuston päätöksen päätöksenmukaisuutta, valtionosuuksia, sisäistä valvontaa ja konsernivalvontaa sekä tilinpäätökseen ja kirjanpitoon liittyviä asioita.

 

Tilintarkastajan loppuraportti esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi tilintarkastajan loppuraportin vuodelta 2017.

Raportti lähetetään lausunnolle lautakunnille. Lautakuntien tulee antaa lausuntonsa raportissa mainituista asioista syyskuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus käsittelee raportissa mainitut asiat lokakuun loppuun mennessä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 26.06.2018 § 232

 

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 672 4257)

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 81 §:n mukaan tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Tilintarkastajan vuoden 2017 työohjelman käsittelyn yhteydessä todettiin raportoitavan kaksi kertaa vuoden aikana. Tilintarkastaja on antanut vuoden 2017 loppuraportin 29.5.2018.

Tilintarkastajan loppuraportissa käsitellään hallinnon laillisuutta ja valtuuston päätöksen päätöksenmukaisuutta, valtionosuuksia, sisäistä valvontaa ja konsernivalvontaa sekä tilinpäätökseen ja kirjanpitoon liittyviä asioita.

 

Tilintarkastajan loppuraportti esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi tilintarkastajan loppuraportin vuodelta 2017.

Raportti lähetetään lausunnolle lautakunnille. Lautakuntien tulee antaa lausuntonsa raportissa mainituista asioista syyskuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus käsittelee raportissa mainitut asiat lokakuun loppuun mennessä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 16.10.2018 § 338

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 672 4257)

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt tilintarkastajan loppuraportin 2017 kokouksessaan 29.08.2018 § 45 ja lausunut, ettei sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta ole tilintarkastajan loppuraportissa huomauttamista.

 

Koululautakunta on käsitellyt tilintarkastajan loppuraportin 2017 kokouksessaan 30.8.2018 § 189 ja lausunut, ettei sivistystoimen toimialalla ole erikseen tehtyjä huomioita.

 

Vapaan sivistystyön lautakunta on käsitellyt tilintarkastajan loppuraportin 2017 kokouksessaan 13.9.2018 § 97 ja lausunut, ettei sivistystoimen toimialalta ole erikseen tehtyjä huomioita.

 

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 17.9.2018 § 68 todennut seuraavaa:

 

Sekä arviointikertomuksessa että tilintarkastajan loppuraportissa on kiinnitetty huomiota teknisen lautakunnan talousarvion toteutumisen ja taloudellisten tavoitteiden poikkeamiin kiinteistöpalvelun sisäisissä erissä ja liikenneväylien ulkoisissa tuloissa.

 

Kiinteistöpalvelun hallinnon ja kunnossapidon kustannuspaikoille budjetoidaan kaikkia kiinteistöjä koskevat toimintakulut sekä kulut joita vuoden aikana ei voida suoraan kohdistaa kustannuspaikoille. Kaikkia kiinteistöjä koskevia kuluja on mm:

 

. hallinnon, työnjohdon ja kunnossapidon palkat,

. erilliskorvaukset,

. vakuutukset,

. ohjelmistojen ylläpitokustannukset,

. vaatteisto,

. sisäiset toimistopalvelut,

. vuokrahallinta-, tele-, koulutus-, matkustus- ja kuljetuspalvelut,

. kunnossapidon kalusto ja välineistö, rakennusmateriaali, sähkö- ja lvi-tarvikkeet.

 

Näistä kustannuksista mm. kuukausipalkkoja, erilliskorvauksia, ohjelmistojen ylläpitokustannuksia ja sisäisiä toimistopalveluita ei voida kohdistaa suoraan kustannuspaikoille. Kiinteistökohtaisia kustannuspaikko ja on yht. 64 kpl.

 

Vuoden 2017 talousarviossa hallinnon kustannuksia on budjetoitu 458 200 €, kunnossapidon kustannuksia 451 680 €, yht. 909 880 €.

 

Talousarviossa hallinnon ja kunnossapidon kustannuspaikoille budjetoidut toimintakulut "siirretään" ts. vyörytetään sisäisten vyörytyserämeno -tilien kautta kiinteistökohtaisille kustannuspaikoille sisäisiksi toimintakuluiksi rakennuksen huoneistoneliöiden ja uudishinnan perusteella.

 

Tässä vaiheessa tarkasteltavien toimintakulujen summa on budjetissa kahteen kertaan, hallinnon ja kunnossapidon kustannuspaikoilla ulkoisena tapahtuman mukaisilla menotileillä ja kiinteistökohtaisilla kustannuspaikoilla sisäisinä toimintakuluina vyörytyserämeno -tileillä. Toinen kuluerä eliminoidaan saman suuruisella kirjauksella sisäiselle vyörytyserätulo- tilille sisäiseksi toimintatuotoksi hallinnon ja kunnossapidon kustannuspaikoilla. Eliminoinnilla saadaan hallinnon ja kunnossapidon kustannuspaikkojen kulut ja tuotot saman suuruiseksi sekä tarkasteltava kuluerä rasittamaan talousarviota vain yhden kerran (sisäinen vyörytyserämeno).

 

Vuoden aikana suoraan kohdistettavat hallinnon ja kunnossapidon toimintakulut kirjataan kiinteistökohtaisille kustannuspaikoille tapahtuman mukaisille menotileille. Toimintakulut, joita ei voida suoraan kohdistaa kustannuspaikoille toimintakuluiksi, kirjataan hallinnon ja kunnossapidon kustannuspaikoille nekin tapahtuman mukaisille menotileille.

 

Vuoden lopussa hallinnon ja kunnossapidon kustannuspaikoille kirjatut toimintakulut vyörytetään taas sisäisille vyörytyserämeno -tileille kiinteistökohtaisten kustannuspaikkojen sisäisiksi toimintakuluiksi huoneistoneliöiden ja kunnossapidon tuntipalkkojen kirjausten suhteessa. Nyt toinen kuluerä on eliminoitu erimerkkisellä vastakirjauksella (kustannuspaikan tulos 0) hallinnon ja kunnossapidon kustannuspaikoille sisäisille vyörytyserämeno -tileille. Vastakirjauksella on tarkasteltavat kulut saatu rasittamaan tilinpäätöstä vain yhden kerran (sisäinen vyörytyserämeno).

 

Tarkasteltavien toimintakulujen summa on tilinpäätöksessä näiden toimenpiteiden jälkeen kiinteistökohtaisilla kustannuspaikoilla toimintakuluina yhden kerran. Budjetoitujen kulujen mukaan perittävä sisäinen vuokra sisältää kaikki kiinteistölle kuuluvat toimintakulut sekä poistot ja korot. Talousarviosta voidaan em. vyörytyserien ansiosta poimia suoraan tiloille muodostuva sisäisen vuokran määrä ja sisältö. Vastaavasti tilinpäätöksestä saadaan suoraan raportoitua kustannuspaikkakohtaiset rakennuksen lopulliset kustannukset.

 

Menettely on ollut käytössä vuodesta 2015 lähtien, kun Tilapalvelu liikelaitos lakkautettiin. Menettelyssä on ongelmana ns. "eliminointikirjaus" sisäiselle vyörytyserätulo -tilille. Tähän on vuosittain kirjanpidon ja tilintarkastajien kanssa pyritty tuloksetta löytämään kohtuullinen ratkaisu.

 

Liikenneväylien ulkoisiin tuloihin merkitty maankäyttösopimusten perusteella arvioidut tulot. Tulojen saaminen liikenneväylien puolelle on edellyttänyt yleensä aina työn suorittamista, jonka menot ovat investointipuolella. Toisin sanoen, kun tulot eivät ole realisoituneet, ei myöskään tuloihin liittyviä menoja ole syntynyt. Tulojen realisoitumiseen budjetin käyttövuonna liittyy monia epävarmuustekijöitä, kuten kaavallinen toteutuminen ja lopullisen maankäyttösopimuksen aikaansaaminen. Tuloja on kuitenkin ennakoitu sen mukaan mikä olisi mahdollista jos kaikki sujuu ilman viiveitä.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta ja Kideve elinkeinopalvelujen johtokunta eivät ole käsitelleet tilintarkastajan loppuraporttia kokouksissaan, mutta voidaan todeta, ettei niiden osalta ole raportissa todettu puutteita.

 

Muut tilintarkastajan loppuraportin asiat:

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko on jo edellisen loppuraportin mukaan käsitelty toimintakertomuksessa pintapuolisesti ja monet niistä asioista, mitä toimintakertomussuositus edellyttää käsiteltäväksi, ovat edelleen käsittelemättä. Tähän asiaan liittyen todetaan, että ennen tilinpäätöstä 2018 järjestetään sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvä koulutus kunnan henkilöstölle, luottamushenkilöille ja tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Sen jälkeen tilinpäätöksessä esitettävien asioiden laatu tulisi parantua ja selontekojen olla asianmukaisia.

 

Raportin mukaan sopimushallintaan tulee kiinnittää enemmän huomiota, jotta sopimukset tulevat ajallaan päivitettyä ja ovat käytettävissä esim.laskujen tarkastuksissa. Tähän liittyen on meneillään selvittely siitä, kannattaako hankkia Cloudia-järjestelmään sopimusosio vai onko Dynasty-järjestelmään tulossa oleva päivitetty sopimus-osio sopiva kunnan käyttöön.

 

Työterveyshuollon korvauksen hakemuksen myöhästyminen: kunta menetti 78.922,60 euroa liittyen 2016 työterveyshuollon kuluihin. Vuoden 2017 kuluihin liittyvä hakemus on lähetetty toukokuun alussa sähköisesti Kelalle ja korvaus on saatu jo kunnalle.

 

Raportissa todetaan, ettei taseen keskeneräisistä töistä ole sellaista erittelyä, josta näkyisi niiden ikä. Kunnassa ollaan ottamassa käyttöön lokakuun 2018 lopussa uusi talousjärjestelmän versio ja sen käyttöönoton jälkeen selvitetään, kuinka tällainen erittely saadaan tehtyä.

 

Raportissa todetaan myös, että vanhat myyntisaamiset ja muut saamiset tulisi käydä ja kirjata alas epäkurantit ja epäselvät erät. Saamisia on kirjattu alas mutta kunnanhallitukselle on tuotava hyväksyttäväksi vielä tiettyjä saatavia, joista on tehtävä luottotappiokirjaukset.

 

Raportin mukaan Danske Bankin ja Pohjola Pankin käyttöoikeustiedot eivät olleet ajan tasalla. Hallinto-osastolta oli jo aiemmin toimitettu päivitetyt tiedot Danske Bankiin, mutta ne eivät olleet jostain syystä päivittyneet pankin järjestelmään. Nyt tiedot on toimitettu molempiin pankkeihin.

 

Ostovelkaluettelon ja taseen ostovelkojen välillä oli eroa loppuraportin mukaan. Asia on tarkastettu ja ostovelkaluettelo- raportissa on ollut tekninen virhe. Taseen ostovelka on ollut oikean suuruinen eikä tämä asia ole aiheuttanut tilinpäätökseen virhettä.

 

Vuoden 2016 loppuraportissa todettiin talousarvion osalta, että tuloslaskelman erien sitovuutta ei ole määritelty eikä lyhytaikaisten lainojen sekä antolainojen muutoksia. Tuloslaskelman osalta asia on nyt kunnossa eli uutena asiana nettorahoitustuotot/-kulut on määritelty sitoviksi määrärahoiksi vuoden 2018 talousarviossa. Antolainojen muutokselle on määritelty määräraha ja se on sitova määräraha. Lyhytaikaisten lainojen muutokselle ei ole määritelty vuodelle 2018 määrärahaa vaan pelkästään pitkäaikaisten lainojen muutokselle. Seuraavaa talousarviota laadittaessa tulee määritellä määräraha niin, että huomioidaan sekä pitkäaikaisten, että lyhytaikaisten lainojen muutokset.

 

Delegointipäätösten osalta todettiin vuoden 2016 loppuraportissa, että uuden hallintosäännön voimaantulon myötä delegointipäätökset tulisi tehdä uusiksi. Tämä asia on vielä kesken, mutta toimialajohtajia on ohjeistettu viemään asiaa lautakuntien kokouksiin.

 

Myyntivoittoja kirjatessa on kaikki myynnit kirjattu myyntivoitoksi ja vasta tilinpäätöksessä maaomaisuuden tasearvoa on korjattu myytyjen maa-alueiden osuudella. Tämän osalta selvitetään, miten jatkossa saataisiin helposti korjattua tasearvoa jo myynnin yhteydessä eikä vasta tilinpäätöksessä.

 

Käyttöomaisuuteen kirjattujen palkkojen osalta todetaan, että Kittilässä ei käytetä kumpaakaan hyväksyttyä menetelmää. Kirjanpidossa täytyy muuttaa käytäntöä ja toimia kuten tilintarkastajat kertovat olevan sallittua. Tämä kirjausasian toivotaan saatavan kuntoon, kun siirrytään käyttämään talousjärjestelmän uutta versiota.

 

Toimintakertomuksen osalta kerrotaan, että siitä puuttuu arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Tämä tullaan lisäämään seuraavaan toimintakertomukseen.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa