Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 322

02.10.2018

Kunnanhallitus

§ 324

08.10.2018

 

Lausunto Agnico Eagle Finland Oy:n hakemuksesta uuden NP4-altaan rakentamiseksi sekä NP4-rikastushiekan läjittämiseksi altaaseen

 

188/11.01.00/2018

 

Khall 02.10.2018 § 322

 

 

(Lisätietoja: Ympäristösihteeri, puh. 040 847 9552)

 

Kittilän suurimmat toimialat ovat kaivosteollisuus ja matkailu. Nämä molemmat ovat toimialoja, joilla on suuret kerrannaisvaikutukset. Kaivoksen merkitys Kittilälle sekä koko Lapin maakunnalle on suuri, kaivoksen vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle niin työpaikkojen, koulutuksen kuin verotulojenkin myötä.

 

Kaivos alihankkijoineen työllistää tällä hetkellä noin 1000 työntekijää, työntekijät ovat suurelta osin Pohjois-Suomesta, Lapista ja Kittilästä. Kultakaivoksella on myönteisiä vaikutuksia alueen elinvoimaan, alueelle on tullut työpaikkoja, yrityksiä, verotuloja sekä asukkaita.

 

Kaivoksella on suuri vaikutus myös alueen julkisen sektorin verokertymään erityisesti arvonlisä-, tulo-, sekä kiinteistöverotuksen osalta. Kaivostoiminnan synnyttämät kerrannaisvaikutukset alueelle ovat myös huomattavat ja kaivosinvestointi onkin muuttanut alueen elinkeinorakennetta monipuolisemmaksi. Rakentamisinvestointi sekä kullantuotanto ovat heijastuneet myös muille toimialoille. Kaivoksen käynnistyminen paikkakunnalla ovat luoneet kysyntää ja työpaikkoja muillekin toimialoille. Alueen yleisen elintason nousu on johtanut myös kotitalouksien kulutuskysynnän kasvuun, mistä ovat hyötyneet myös useat palvelutoimialat.

 

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa (3.7.2018) Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta koskien Agnico Eagle Finland Oy:n hakemusta (Dnro PSAVI/2744/2017) uuden NP4-altaan rakentamiseksi sekä NP-rikastushiekan läjittämiseksi altaaseen Kittilän kaivoksella. Lausunto on lausuntopyynnön mukaan toimitettava 6.8.2018 mennessä, mutta lausunnolle on sähköpostitse myönnetty jatkoaikaa 8.10.2018 saakka.

 

Agnico Eagle Finland Oy hakee ympäristölupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta kultamalmin rikastuksessa sivutuotteena syntyvän sulfidivaahdotuksen rikastushiekan ja neutraloinnin sakan seoksen läjittämiseksi rakennettavalle uudelle NP4-altaalle ja NP4-altaan käytölle. Uudelle rikastushiekka-altaalle on tarkoitus sijoittaa myös vesienkäsittelylaitoksella kalkkisaostusprosessissa muodostuvaa sakeuttimen alitetta (magnesium-hydroksidia ja kipsiä). Uuden altaan pinta-ala on laajimmillaan n. 175 ha ja kapasiteetti tuolloin n. 18 milj. m3 NP-rikastushiekkaa. Hakijan laskemien mukaan tämän uuden altaan tilavuus tulee riittämään kaivoksen tämän hetkisen suunnitelman mukaisen toiminta-ajan, vuoden 2035 loppuun saakka. Nyt käytössä olevan NP3-altaan on arvioitu täyttyvän vuoden 2020 alkupuoliskolla.

 

Uusi NP4-altaan sijoituspaikka on olemassa olevan kaivosalueen pohjoispuolella Pikku Rouravaaran pohjoisrinteellä, joka on maakuntakaavassa merkinnällä "M" (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Allas on tarkoitus rakentaa rajaamalle se padoilla, joita korotetaan vaiheittain alavirtaan niin, että lopullinen padon harjankorkeus on tasolla N60 +250. Padot rakennetaan louhepatoina ja rakentamiseen tarvittavat louheet otetaan pääasiassa kaivoksen sivukivikasoista. Patoihin ja altaan pohjalle rakennetaan moreenitiiviste ja sen päälle asennetaan vesitiivis kumibitumigeomembraani. Altaaseen on suunniteltu myös salaojaverkosto, jolla kuivatetaan rikastushiekkaa ja parannetaan sen kantavuutta ja padon stabiliteettia.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausua asiassa seuraavaa:

 

Kittilän kaivoksella on suuri merkitys Kittilän kunnalle ja kunnan toive on että kaivoksen toiminta jatkuu mahdollisimman pitkään ja NP4- altaan rakentaminen on siten tarpeellista kaivoksen toiminnalle tulevaisuudessa, jotta kaivoksen toiminta saadaan turvattua.

 

Kunnanhallitus haluaa huomauttaa, että allashankkeesta mahdollisesti haittoja kokevat/kärsivät osapuolet täytyy huomioida ja heidän saada asianmukainen kompensaatio kokemistaan menetyksistä.

 

Altaan vaikutukset poronhoidolle tulee minimoida.

 

Moottorikelkkareitin säilyminen Kiistala-Pokka -välillä on turvattava, samoin kuin paikallisten asukkaiden virkistysmahdollisuudet ja kulkuyhteydet kiinteistöilleen tulee turvata. Tähän kaivosyhtiö onkin kiitettävästi tarttunut ja kelkkareitin vähäinen siirto, Seurujokivarren kodan peruskorjaus ja kulkuyhteys Seurujoen kahlaamolle tulee tiedossa olevien suunnitelmien mukaan järjestymään kaivosyhtiön toimesta.

 

Kunnanhallitus haluaa myös huomauttaa, että sekä altaan rakentamisen että sen täytön aikaiset ympäristövaikutukset ja ympäristövahinkoriskit tulee huomioida ja minimoida parhaalla mahdollisella tavalla. Huomiota tulee myös kiinnittää kaivoksen sulkemisen jälkeisiin ympäristöriskeihin ja niiden minimoimiseen, sillä suljettu rikastushiekka-allas sisältöineen tulee jäämään paikalle kaivostoiminnan päätyttyä.

Ympäristönäkökohtiin liittyen Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto tulee huomioida NP4-altaan ympäristöluvasta päätettäessä.

 

Päätös:

§:n 314 käsittelyn jälkeen pidetyn tauon aikana klo 16:36-17:13 ympäristösihteeri Piippa Wäli oli selostamassa §:ään 322 liittyviä asioita.

 

Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia valmisteluun. Tämä asia käsitellään maanantaina 8.10.2018 klo 12 pidettävässä ylimääräisessä kunnanhallituksen kokouksessa.

__________

 

Khall 08.10.2018 § 324

 

Vs. kunnanjohtaja:

Uudistan esitykseni 2.10.2018 § 322 seuraavin muutoksin:

 

- Lausunnon alkuun lisätään lause "Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on antanut asiasta oman lausunnon.".

- Poistetaan lausunnon lopusta viimeinen lause "Ympäristönäkökohtiin liittyen Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto tulee huomioida NP4-altaan ympäristöluvasta päätettäessä.".

 

Päätös:

Kokouksen alussa § 324 liittyen asiaa selostamassa olivat Kittilän kaivoksen johtaja Tommi Kankkunen ja asiantuntija Jaakko Saukko-

riipi sekä ympäristösihteeri Piippa Wäli klo 12:05-13:48.

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vs. kunnanjohtajan esityksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti yhtyä rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoon.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa