Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 10  Inkeri Yrityksen esteellisyysilmoitus/perustelut - Khall 14.8.2018 § 262
  Liite 11  Tuula Mertaniemen ja Ahti Ovaskaisen esitys/eriävä mielipide - Khall 14.8.2018 § 262
  Liite 12  Asianajaja Jarmo Junturan laatima muistio 5.9.2017, Eilavaaran lasku 2
Oheismateriaali
  Oikaisuvaatimus Kittilän kunnanhallituksen päätökseen 18.9.2017 § 310 ´Pertti Eilavaaran laskun 2 maksumuistutus´ (Nettiversio)

Kunnanhallitus

§ 262

14.08.2018

 

Pentti Kankaan oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen 18.9.2017 § 310

 

451/00/2013

 

Khall 14.08.2018 § 262

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 6724 257)

 

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinamman ollessa esteellinen tämän asian esittelijänä toimii controller Tuija Lång.

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.9.2017 § 310 päättänyt, että Pertti Eilavaaran nk.lasku nro 2 maksetaan.

 

Pentti Kangas on oikaisuvaatimuksessaan 3.10.2017 vaatinut, että kunnanhallituksen päätös kumotaan laittomana. Hän on perustellut asiaa sillä, ettei kunnanhallituksen puheenjohtajalla ole ollut toimivaltaa tehdä tilausta kunnan puolesta. Samoin hän viittaa, siihen, ettei esittelijällä ja kaikilla kunnanhallituksen jäsenillä ole ollut käytössään Eilavaaran laatimia asiakirjoja ajallaan vaan vasta syyskuussa 2017 asianajaja Jarmo Juntura on toimittanut ne esittelijälle ja kunnanhallituksen jäsenille. Kangas toteaa, ettei Junturan tekemässä selvityksessä ole huomioitu lainkaan kunnan hankintasääntöä ja sisäisen valvonnan ohjetta hankintamenettelystä ja siihen liittyvästä toimivallasta. Oikaisuvaatimuksessa todetaan myös, ettei kunnanhallituksen päätöstä 18.9.2017 § 310 ole lainkaan perusteltu. Kankaan mukaan kunnanhallituksen päätös on tehty laittomasti ja kunnan edun vastaisesti. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan liitteenä.

 

Tämä nk. Eilavaaran lasku nro 2 -asia on ollut Keskusrikospoliisin tutkinnassa 22.8.2017 lähtien eikä vielä ole tiedossa, tullaanko syytteitä nostamaan.

 

Eilavaaran laskua nro 2 ei ole vielä maksettu.

 

Controller:

Kunnanhallitus päättää hylätä Pentti Kankaan oikaisuvaatimuksen.

 

Perustelut:

Kittilän kunnalta ei löydy hankintapäätöstä, jossa olisi nimenomaisesti päätetty hankkia Pertti Eilavaaralta lainopillista apua hallinto-oikeudelle lähetettävien lausuntojen laatimiseen. Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.9.2014 § 394 hyväksynyt silloisen puheenjohtajan Timo Kurulan esityksen, jonka mukaan 'kunnanhallituksen käyttöön otetaan lainopillinen neuvonantaja/neuvonantajia asiakohtaisesti'. Päätös on yleisluontoinen eikä yksilöi mitenkään, keneltä voidaan hankkia lainopillisia neuvoja ja mihin asiaan ja ketään ei valtuuteta hankkimaan lainopillista apua.

 

Kunnan sisäisen valvonnan ohjeissa, jotka ovat olleet silloin voimassa, kun Eilavaaralta on hankittu lausunto, sanotaan kohdassa 'Materiaalihallinnon järjestäminen' mm. näin:

 

'Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä...

 

Yksittäisistä tarvike- ja irtaimen kaluston hankinnoista voivat päättää määrärahojen ja hankintaohjeiden puitteissa, ellei talousarvion erityisperusteluista muuta johdu, seuraavat viranomaiset:

- alle 5000 € osastopäällikkö/liikelaitoksen johtaja tai hänen määräämänsä vastuualueen esimies

- 5000 - 30000 € osastopäällikkö/liikelaitoksen johtaja; päätös kirjallisena ...'

 

Asianomaisena hankintahetkenä voimassa olleen hallintosäännön 8 §:ssä todetaan seuraavaa:

 

' Toimielimen päätösvalta talousasioissa

Ellei kunnanhallituksen hyväksymistä ohjeista muuta johdu asianomainen lautakunta päättää:

 

1. Hankinnoista, sopimuksista, rakennussuunnitelmista ja avustuksista.

2. Päättää toimialallaan palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista kunnanvaltuuston talousarviossa tai muutoin hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti.

Edellä olevissa kohdissa mainittua ratkaisuvaltaa toimielin voi siirtää kokonaan tai osittain alaiselleen viranhaltijalle'

 

Asianomaisena hetkenä voimassa olleessa Kittilän kunnan yleisessä hankintaohjeessa todetaan mm. seuraavaa:

 

'1.1. Hankintaohjeiden soveltaminen

..Kunnan yleisiä hankintaohjeita sovelletaan kaikkiin kunnan hankintoihin. Käytännössä ohjeiden merkitys korostuu kansalliset kynnysarvot alittavien hankintojen kohdalla, joihin ei sovelleta hankintalain velvoitteita. Kokonaiskuvan saamiseksi hankintatoiminnasta hankintaohjeessa annetaan toimintaohjeita myös kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin, joiden kohdalla on lisäksi otettava huomioon hankintalain ja -asetuksen yksityiskohtaiset velvoitteet...

 

4.9. Hankintapäätös ja sen pöytäkirjaus

. Hankintapäätöksen tekee se toimielin tai viranhaltija, jolle on johtosäännössä (delegointi) tai sen perusteella tehdyllä hallinnollisella päätöksellä (subdelegointi) annettu päätösvalta hankinta-asioissa..'

 

Kunnan asianomaisen hetken hallintosäännöstä, yleisestä hankintaohjeesta ja sisäisen valvonnan ohjeesta ei löydy kohtaa, jolla voitaisiin perustella se, että kunnanhallituksen kokouksessaan 30.9.2014 § 394 tekemä yleispäätös lainopillisen neuvonnan hankinnasta antaisi oikeutuksen tähän ilmeisesti kunnanhallituksen silloisen puheenjohtajan suorittamaan hankintaan.

 

Hallintosäännössä ei ole annettu päätösvaltaa hankinnoissa kunnanhallituksen puheenjohtajalle. Kunnanhallituksella on ollut tuolloin toimivalta hankkia lainopillista apua, mutta sen olisi tullut tehdä nimenomainen päätös lakiavun hankkimisesta Eilavaaralta. 30.9.2014 tehdyssä kunnanhallituksen yleisluontoisessa päätöksessä ei ole myöskään huomioitu sitä, paljonko tuollaisia lakiasioita koskevia hankintoja varten talousarvio on sisältänyt määrärahoja.

 

Eilavaaran tekemiä lausuntoluonnoksia ei ole toimitettu kaikille kunnanhallituksen jäsenille eikä esittelijälle silloin kuin olisi pitänyt, eli maaliskuussa 2015 (kunnanhallitus 16.3.2015 § 77-78) , jolloin annettiin lausunnot hallinto-oikeudelle liittyen Inkeri Yrityksen ja Anna Mäkelän valituksiin kunnanvaltuuston päätöksestä 17.11.2014 § 59. Eilavaara oli tehnyt lausuntoluonnoksen myös Timo Kurulan samaan kunnanvaltuuston päätökseen liittyvään valitukseen mutta lausunnon antaminen on rauennut, koska Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut asiasta päätöksen 12.3.2015. Kunnan kirjaamoon Eilavaaran laatimat asiakirjat on toimittanut asianajaja Jarmo Juntura syyskuussa 2017 eli vasta hyvin pitkän ajan kuluttua niiden laatimisesta.

 

Kittilän kunta on hyödyntänyt Eilavaaran laatimia lausuntoluonnoksia kun se on päättänyt Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle toimitettujen lausuntojen sisällöstä. Controller on vertaillut Eilavaaran laatimia lausuntoluonnoksia ja kunnanhallituksen päätökseksi tulleita silloisen kunnanhallituksen 1.varapuheenjohtajan Aki Maunulan tekemiä esityksiä. On selvää, että Eilavaaran lausuntoluonnoksia on käytetty kunnan hyväksi.

 

Eilavaara on luottanut siihen, että häneltä lausunnon tilanneella on ollut oikeus tilata lausunto. Kunta ei myöskään ole tehnyt reklamaatiota Eilavaaralle liittyen siihen, ettei kunta olisi sitoutunut toimeksiantoon. Kunta on toiminut niin kuin olisi hankkinut lausuntoluonnokset vaikkei täsmällisiä hankintapäätöksiä ole olemassa.

 

Kunnanhallituksen 18.9.2017 § 310 kokouksessa on päätetty laskun maksamisesta ja laskun maksaminen on perusteltua ottaen huomioon sen, että kunta on käyttänyt hyödykseen Eilavaaran laatimat lausuntoluonnokset ja Eilavaara on luottanut lausunnon tilaajan toimivaltaan asiassa. Kun lasku maksetaan vältytään ylimääräisiltä kuluilta asiaan liittyen. Eilavaara voisi halutessaan hakea laskuun suoritusta siviilioikeusteitse velkomuskanteella Kittilän kunnalta, jolloin kunnalle maksettavaksi tuleva euromäärä on selvästi isompi.

 

Tapaukseen liittyvistä epäselvyyksistä huolimatta lasku tulisi näissä olosuhteissa maksaa edellä selostetuilla perusteilla.

 

Päätös:

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa poistui esteellisenä viitaten hallintolain 28 § 1-kohtaan esteellisyyden syynä.

Kunnanhallituksen jäsen Sakari Kautto poistui esteellisenä koska on osallistunut osallistunut tämän asian käsittelyyn.

Varajäsen Antti Pekkala poistui esteellisenä koska on osallistunut tämän asian käsittelyyn.

Varajäsen Yrjötapio Kivisaari poistui esteellisenä koska on osallistunut tämän asian käsittelyyn.

Puheenjohtaja Pekka Rajala poistui esteellisenä koska on osallistunut tämän asian käsittelyyn.

Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtajaja Inkeri Yritys poistui esteellisenä ja esitti perustelunsa esteellisyyteen kirjallisena.

 

Puheenjohtaja Rajalan ollessa esteellinen tämän asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi. Mertaniemi totesi, että Inkeri Yrityksen esteellisyyden perusteet kirjataan pöytäkirjan liitteeksi.

 

Varajäsen Marita Toivanen teki seuraavan varajäsen Raija Palosaaren kannattaman esityksen:

 

''Kunnanhallitus päättää hylätä Pentti Kankaan oikaisuvaatimuksen.

 

Perustelut:

Kittilän kunnalta ei löydy hankintapäätöstä, jossa olisi nimenomaisesti päätetty hankkia Pertti Eilavaaralta lainopillista apua hallinto-oikeudelle lähetettävien lausuntojen laatimiseen. Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.9.2014 § 394 hyväksynyt silloisen puheenjohtajan Timo Kurulan esityksen, jonka mukaan 'kunnanhallituksen käyttöön otetaan lainopillinen neuvonantaja/neuvonantajia asiakohtaisesti'. Päätös on yleisluontoinen eikä yksilöi mitenkään, keneltä voidaan hankkia lainopillisia neuvoja ja mihin asiaan ja ketään ei valtuuteta hankkimaan lainopillista apua.

 

Kunnan sisäisen valvonnan ohjeissa, jotka ovat olleet silloin voimassa, kun Eilavaaralta on hankittu lausunto, sanotaan kohdassa 'Materiaalihallinnon järjestäminen' mm. näin:

 

'Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä...

 

Yksittäisistä tarvike- ja irtaimen kaluston hankinnoista voivat päättää määrärahojen ja hankintaohjeiden puitteissa, ellei talousarvion erityisperusteluista muuta johdu, seuraavat viranomaiset:

- alle 5000 € osastopäällikkö/liikelaitoksen johtaja tai hänen määräämänsä vastuualueen esimies

- 5000 - 30000 € osastopäällikkö/liikelaitoksen johtaja; päätös kirjallisena ...'

 

Asianomaisena hankintahetkenä voimassa olleen hallintosäännön 8 §:ssä todetaan seuraavaa:

 

' Toimielimen päätösvalta talousasioissa

Ellei kunnanhallituksen hyväksymistä ohjeista muuta johdu asianomainen lautakunta päättää:

 

1. Hankinnoista, sopimuksista, rakennussuunnitelmista ja avustuksista.

2. Päättää toimialallaan palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista kunnanvaltuuston talousarviossa tai muutoin hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti.

Edellä olevissa kohdissa mainittua ratkaisuvaltaa toimielin voi siirtää kokonaan tai osittain alaiselleen viranhaltijalle'

 

Asianomaisena hetkenä voimassa olleessa Kittilän kunnan yleisessä hankintaohjeessa todetaan mm. seuraavaa:

 

'1.1. Hankintaohjeiden soveltaminen

..Kunnan yleisiä hankintaohjeita sovelletaan kaikkiin kunnan hankintoihin. Käytännössä ohjeiden merkitys korostuu kansalliset kynnysarvot alittavien hankintojen kohdalla, joihin ei sovelleta hankintalain velvoitteita. Kokonaiskuvan saamiseksi hankintatoiminnasta hankintaohjeessa annetaan toimintaohjeita myös kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin, joiden kohdalla on lisäksi otettava huomioon hankintalain ja -asetuksen yksityiskohtaiset velvoitteet...

 

4.9. Hankintapäätös ja sen pöytäkirjaus

. Hankintapäätöksen tekee se toimielin tai viranhaltija, jolle on johtosäännössä (delegointi) tai sen perusteella tehdyllä hallinnollisella päätöksellä (subdelegointi) annettu päätösvalta hankinta-asioissa..'

 

Kunnan asianomaisen hetken hallintosäännöstä, yleisestä hankintaohjeesta ja sisäisen valvonnan ohjeesta ei löydy kohtaa, jolla voitaisiin perustella se, että kunnanhallituksen kokouksessaan 30.9.2014 § 394 tekemä yleispäätös lainopillisen neuvonnan hankinnasta antaisi oikeutuksen tähän ilmeisesti kunnanhallituksen silloisen puheenjohtajan suorittamaan hankintaan.

 

Hallintosäännössä ei ole annettu päätösvaltaa hankinnoissa kunnanhallituksen puheenjohtajalle. Kunnanhallituksella on ollut tuolloin toimivalta hankkia lainopillista apua, mutta sen olisi tullut tehdä nimenomainen päätös lakiavun hankkimisesta Eilavaaralta. 30.9.2014 tehdyssä kunnanhallituksen yleisluontoisessa päätöksessä ei ole myöskään huomioitu sitä, paljonko tuollaisia lakiasioita koskevia hankintoja varten talousarvio on sisältänyt määrärahoja.

 

Eilavaaran tekemiä lausuntoluonnoksia ei ole toimitettu kaikille kunnanhallituksen jäsenille eikä esittelijälle silloin kuin olisi pitänyt, eli maaliskuussa 2015 (kunnanhallitus 16.3.2015 § 77-78) , jolloin annettiin lausunnot hallinto-oikeudelle liittyen Inkeri Yrityksen ja Anna Mäkelän valituksiin kunnanvaltuuston päätöksestä 17.11.2014 § 59. Eilavaara oli tehnyt lausuntoluonnoksen myös Timo Kurulan samaan kunnanvaltuuston päätökseen liittyvään valitukseen mutta lausunnon antaminen on rauennut, koska Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut asiasta päätöksen 12.3.2015. Kunnan kirjaamoon Eilavaaran laatimat asiakirjat on toimittanut asianajaja Jarmo Juntura syyskuussa 2017 eli vasta hyvin pitkän ajan kuluttua niiden laatimisesta.

 

Kittilän kunta on hyödyntänyt Eilavaaran laatimia lausuntoluonnoksia kun se on päättänyt Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle toimitettujen lausuntojen sisällöstä. Controller on vertaillut Eilavaaran laatimia lausuntoluonnoksia ja kunnanhallituksen päätökseksi tulleita silloisen kunnanhallituksen 1.varapuheenjohtajan Aki Maunulan tekemiä esityksiä. On selvää, että Eilavaaran lausuntoluonnoksia on käytetty kunnan hyväksi.

 

Eilavaara on luottanut siihen, että häneltä lausunnon tilanneella on ollut oikeus tilata lausunto. Kunta ei myöskään ole tehnyt reklamaatiota Eilavaaralle liittyen siihen, ettei kunta olisi sitoutunut toimeksiantoon. Kunta on toiminut niin kuin olisi hankkinut lausuntoluonnokset vaikkei täsmällisiä hankintapäätöksiä ole olemassa.

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 4.7.2018 Eilavaara II laskun käsittelyn yhteydessä päättänyt tilata AA Jarmo Junturalta oikeudellisen arvion siitä, onko Kittilän kunta velvollinen maksamaan kyseisen laskun. Kunnanhallituksen päätös 18.9.2017 maksaa Eilavaaran II lasku perustuu tilatun oikeudellisen arvion (muistio liitteenä) johtopäätöksiin:

 

'Kuntalain (17.3.1995/365) 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaan muun muassa kunnan hallinnosta, valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa sekä käyttää sen puhevaltaa.

 

Kunnanhallituksella on ollut toimivalta hankkia tarpeelliseksi katsomaansa lainopillista apua omaa päätöksentekoa varten.

 

Kunnanhallitus on käyttänyt Eilavaaran laatimia lausuntoja päättäessään hallinto-oikeudelle annettavista lausunnoista.Lausunnot ovat olleet pohjana, kun kunnanhallituksen puheenjohtajisto on tehnyt esittelijän esityksestä poikkeavia päätösesityksiä kunnanhallituksessa. Lausunnot eli Eilavaaran työ on tullut kunnanhallituksen päätöksissä tarkoittamalla tavalla sen hyväksi.

 

Kunnanhallituksen hankintaa koskevissa päätöksissä ei ole nimetty asiantuntijaa, jolta neuvonanto on pyydetty. Sopimus lausunnon hyväksi tehtävästä työstä on tullut siitä huolimatta kuntaa sitovaksi suhteessa Eilavaaraan. Tällä on ollut oikeus luottaa siihen, että häneltä työn tilanneella henkilöä on ollut valtuutus työn tilaamiseen.

 

Myöskään kunnan sisäisen päätöksenteon osalta sillä, että kunnanhallitus ei päätöksessään ole nimennyt asiantuntijaa, ei ole merkitystä. Kunnanhallitus on päättäessään lausuntojen antamisesta hallinto-oikeudelle käyttänyt hyväkseen Eilavaaran tekemiä lausuntoja. Työ on tullut kunnanhallituksen päätöstä tehdessään tarkoittamalla tavalla kunnanhallituksen ja siten kunnan hyväksi.

 

Kunta on velvollinen maksamaan Eilavaaran tekemää työtä vastaavan kohtuullisen laskun.'

 

Kunnanhallituksen 18.9.2017 § 310 kokouksessa on päätetty laskun maksamisesta ja laskun maksaminen on perusteltua ottaen huomioon sen, että kunta on käyttänyt hyödykseen Eilavaaran laatimat lausuntoluonnokset ja Eilavaara on luottanut lausunnon tilaajan toimivaltaan asiassa. Kun lasku maksetaan vältytään ylimääräisiltä kuluilta asiaan liittyen. Eilavaara voisi halutessaan hakea laskuun suoritusta siviilioikeusteitse velkomuskanteella Kittilän kunnalta, jolloin kunnalle maksettavaksi tuleva euromäärä on selvästi isompi.

 

Tapaukseen liittyvistä epäselvyyksistä huolimatta lasku tulisi näissä olosuhteissa maksaa edellä selostetuilla perusteilla."

 

Tuula Mertaniemi esitti, että Pentti Kankaan oikaisuvaatimus hyväksytään. Varajäsen Ahti Ovaskainen kannatti Mertaniemen esitystä.

Mertaniemen esityksen mukaan kyseistä hankintaa ei ole suoritettu kunnan hankintasäännön ja sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti eikä Eilavaaran laatimia asiakirjoja ole toimitettu ajallaan kunnanhallituksen jäsenille. Mertaniemen mukaan laskun maksamiselle ei ole perusteita eikä edellytyksiä . (Esitys kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä.)

 

Puheenjohtajana toiminut Tuula Mertaniemi totesi, että on tehty kaksi controllerin esityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä, joten on äänestettävä.

 

Mertaniemi teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat Marita Toivasen esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Tuula Mertaniemen esitystä, äänestävät 'ei'

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme (3) jaa-ääntä, kaksi (2) ei-ääntä ja neljä (4) oli poissa.

Jaa-ääniä antoivat Pekka Kenttälä, Raija Palosaari ja Marita Toivanen. Ei-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Poissa olivat Sakari Kautto, Antti Pekkala, Yrjötapio Kivisaari ja Pekka Rajala.

 

Puheenjohtaja totesi, että Toivasen esitys sai ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä.

 

Puheenjohtaja Tuula Mertaniemi teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat controllerin esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Toivasen esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme (3) ei-ääntä, kaksi (2) äänesti tyhjää sekä neljä (4) oli poissa.

Ei-ääniä antoivat Pekka Kenttälä, Raija Palosaari ja Marita Toivanen. Tyhjää äänestivät Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Poissa olivat Sakari Kautto, Antti Pekkala, Yrjötapio Kivisaari ja Pekka Rajala.

 

Puheenjohtaja totesi Marita Toivasen esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

 

Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen ilmoittivat eriävän mielipiteensä Mertaniemen esitykseen perustuen.

 

Controller Tuija Lång ilmoitti eriävän mielipiteensä esitykseensä perustuen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa