Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 259

14.08.2018

 

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksesta koskien kunnanvaltuuston päätöstä 23.4.2018 § 26 "Akanvuoma/Taivaanvalkeat ranta-asemkaavaehdotus"

 

115/10.02.04/2016

 

Khall 14.08.2018 § 259

 

Kittilän kunnanvaltuuston hyväksymästä 23.4.2018 § 26 Akanvuoma/Taivaanvalkeat ranta-asemakaavasta on jätetty valitusaikana yksi valitus.

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa valituksen johdosta. Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus antaa selityksen kunnanvaltuuston päätöksestä koskevan valituksen johdosta, mikäli kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava.

 

Valituksessaan valittaja vaatii, että kaavamääräys liittymisvelvollisuudesta yleiseen vesihuoltoverkostoon tulee kumota valittajan kiinteistön osalta eikä ranta-asemakaavan soveltumisesta pysyvän asumisen järjestämiseen.

 

Valitus oheismateriaalina.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle esittää seuraavaa:

 

Ranta-asemakaavassa alueelle osoitetut rakennusoikeudet huomioiden kaavamääräys liittymisvelvollisuudesta yleiseen vesihuoltoverkostoon on aiheellinen ja perusteltu. Määräys on otettu ranta-asemakaavaan Ounasjoen länsipuolelle Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunnon pohjalta RakYmplk 18.01.2018 § 6.

 

Ounasjoen itäpuoli ei ole vertailukelpoinen länsipuolen kanssa, koska Levin alueen vesihuoltoverkosto, suurin osa nykyisestä ja suunnitellusta rakentamisesta sekä suurin osa ranta-asemakaavan rakennusoikeudesta sijoittuvat Ounasjoen länsipuolelle ja kuuden rakennuspaikan vuoksi joen alituksen rakentaminen tiedetään kustannuksiltaan kohtuuttomaksi.

 

Valittaja mukaan liittymisvelvollisuus olisi korttelin 12 osalta ehdoton rakentamisrajoite ja heikentäisi huomattavasti maanomistajan asemaa ja mahdollisuutta hyödyntää omistustaan. Kaavamääräys ei ole ehdoton rakentamisrajoite, eikä heikennä kohtuuttomasta maanomistajan asemaa tai mahdollisuuksia korttelin 12 osalta, koska siitä on mahdollisuus hakea vapautusta Vesihuoltolain 11 §:n 2 momentin mukaisesti.

 

Vesihuoltolain 11 §:n 2 momentin mukaisesti vapautus on myönnettävä, jos:

 

"1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy ja

 

2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella".

 

Valittajan vaatimusta, ettei ranta-asemakaava sovellu pysyvän asumisen järjestämiseen, ei ole valituksessa mitenkään perusteltu. Valittajan vaatimus ja perusteet jäävät tältä osin epäselväksi mutta voidaan todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ranta-asemakaavalla ei ole estettä osoittaa pysyvää asumista. Kyseessä olevassa ranta-asemakaavassa on osoitettu yksi pysyvään asumiseen tarkoitettu kortteli, jossa on yksi rakennuspaikka. Ranta-asemakaavassa osoitettu pysyvään asumiseen tarkoitettu rakennuspaikka sijoittuu olemassa olevan pysyvän asutuksen viereen ja on tältä osin perusteltu ja yhtenäinen ympäröivän alueen kanssa.

 

Edellä mainituin perustein Kittilän kunta esittää, että valitusta ei hyväksytä.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen varajäsen Antti Pekkala poistui esteellisenä tämän asian ja §:n 260 käsittelyn ajaksi, koska on ollut valmistelemassa asioita.

 

Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa