Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 3  Kartta malminetsintälupahakemusalueesta, Hanhimaalänsi
Oheismateriaali
  Lausuntopyyntö Agnico Eagle Finland Oy:n malminetsintäluvan jatkoaikahakemuksesta, Hanhimaalänsi (ML2012:0159)

Kunnanhallitus

§ 257

14.08.2018

 

Lausunto Agnico Eagle Finland Oy:n malminetsintäluvan jatkoaikahakemuksesta, Hanhimaalänsi (ML2012:0159)

 

103/10.01.01/2016

 

Khall 14.08.2018 § 257

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko, puh. 040 581 1889)

 

Agnico Eagle Finland Oy on jättänyt Tukesille Kittilän kunnan alueelle, Kuivasalmen paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvan jatkoaikahakemuksen koskien Hanhimaalänsi - nimistä malminetsintälupa-aluetta.

 

Malminetsintäalueen pinta-ala on 203,55 ha.

 

Yhtiö etsii alueelta kulta. Hakijan mukaan alueella on potentiaalia kultaesiintymien löytymiseen. Alueelle on kairattu 3 tutkimusreikää, yhteispituudeltaan 770 metriä. Aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole vielä löydetty selkeää mineralisaatiota, mutta jatkotutkimukset ovat vielä tarpeen.

 

Hakemuksen mukaan alueella on tarkoitus jatkaa malminetsintätöitä, joita voivat olla syväkairaus, tarkentava geokemiallinen näytteenotto, kaivinkonemontutus sekä geofysikaaliset maasto- ja reikämittaukset. Kairauksessa ja geokemian näytteenotossa käytetään tavanomaisia kumitela-alustaisia kairausyksikköjä ja montutuksessa tela-alustaista kaivinkonetta. Apuyksikköinä vuodenajasta riippuen käytetään joko moottorikelkkoja tai mönkijöitä. Työt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2018 aikana ja töiden kesto riippuu sekä tämän malminetsintäalueen sisällä että viereisillä alueilla tehtävien malminetsintätöiden tuloksista. Työhön kuluu arviolta 4 vuotta, jonka jälkeen aluetta voidaan pienentää tai siitä voidaan luopua, mikäli tutkimustulokset eivät ole positiivisia.

 

Hakemuksen mukaan suunnitellun malminetsinnän johdosta ei synny mitään jätettä.

 

Suunnitelluilla toimenpiteillä ei hakijan mukaan ole vaikutuksia ympäristön- tai luonnonsuojeluun, vesistöihin, pohjaveteen, ihmiseen tai maa- tai kallioperään.

 

Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Agnico Eagle Finland Oy:n jatkoaikahakemuksesta koskien Hanhimaalänsi -nimistä malminetsintälupaa ilmoittaa seuraavaa:

 

Lupahakemus ei kohdistu Kittilän kunnan asema- eikä yleiskaava-alueille. Siten kaavoituksen kannalta hakemuksen johdosta ei ole huomautettavaa.

 

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle.

Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa