Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 277

14.08.2018

 

Vuoden 2019 talousarvion valmistelu

 

85/02.02/2018

 

Khall 14.08.2018 § 277

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 6724 257)

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on myös hyväksyttävä taloussuunnitelma suunnittelukaudeksi.

 

Suunnitelmakausi kattaa vuodet 2019-2021, joista 2019 on talousarviovuosi ja vuodet 2020-2021 taloussuunnitelmavuosia.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja - suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kittilän kunnalle on kertynyt taseeseen ylijäämää edellisiltä vuosilta noin 12,8 miljoonaa euroa, joten kuntalaissa mainittua alijäämän kattamisvelvollisuutta ei kunnalla tällä hetkellä ole.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

 

Kittilän kunnan talousarvion laadinnan lähtökohtana on vuoden 2018 talousarvion laadinnan yhteydessä esitetty taloussuunnitelma vuodelle 2019.

 

Verotulojen ennustamisessa käytetään apuna Kuntaliiton veroennustekehikkoa, josta viimeisin päivitys on huhtikuulta. Lähtökohtana talousarvion laadintaohjeistukselle on veroprosenttien pysyminen ennallaan. Ennusteen mukaan kunnan tuloverot kasvavat selvästi ensi vuodelle. Yhteisöverojen osalta ennusteet näyttävät pientä kasvua ja kiinteistöverot olisivat suurin piirtein vuoden 2018 tasolla. Veroennustekehikon perusteella verotulot voisivat kasvaa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna jopa n. 1,8 miljoonaa euroa. Verotuloja kasvattaa mm. työllisyyden parantuminen ja työehtosopimusten tuomat korotukset palkkoihin. Toki on muistettava, että verotuloja on vaikea ennustaa tarkasti ja niiden arvioinnissa kannattaa olla varovainen. Kunnan tuloveroprosentin alentaminen 0,25 prosenttiyksiköllä pienentäisi Kittilän kunnan tuloveroja n. 240.000 euroa.

 

Valtionosuuksissa ennustetaan olevan kasvua noin 1,4 miljoonaa euroa kuluvaan vuoteen verrattuna Kuntaliiton kesäkuussa julkaisemien ennakollisten lukujen perusteella. Valtionosuuden kasvu perustuu lähinnä verotuloihin liittyvän valtionosuuden tasauksen kasvuun. Valtionosuusennusteet ensi vuodelle päivittyvät syksyn aikana ja päivitetyt luvut huomioidaan talousarvion laadinnan edetessä.

 

Kunnalla on kuluvan vuoden lopussa lainaa noin 2.900 euroa per asukas eli lainamäärä on valtakunnan keskiarvotasolla.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus käy keskustelua talousarvion laadinnasta ja antaa ohjeistusta vuoden 2019 talousarvion laadinnasta lautakunnille seuraavasti:

 

. Käyttötalouden kuluissa täytyy kaikissa mahdollisissa asioissa pyrkiä taloudellisuuteen, säästömahdollisuuksien löytämiseen ja siihen, etteivät kulut kasvaisi. Kuitenkin tiedostetaan se, että kulujen kasvuun on painetta (esim. työehtosopimusten mukaiset korotukset palkkoihin jne.) Tällaiset kulut vuodelle 2019 saavat kasvaa enintään 4 % verrattuna vuoden 2018 talousarvioon.

. Lautakunnat tarkastavat kaikki maksut ja taksat.

. Osastopäälliköille toimitetaan palkanlaskennasta henkilöluettelot, joiden oikeellisuus tulee tarkastaa ja ilmoittaa mahdolliset muutokset palkanlaskentaan. Talousarvion palkkasummat ja niiden sosiaaliturvakustannukset ajetaan talousarvioon keskitetysti kirjanpidon toimesta. Palkkasummissa huomioidaan vuonna 2019 voimaan tuleva yleiskorotus (1 % 1.4.2019)

. Uusimpien työ- ja virkaehtosopimusten mukainen kertaerä (9,2 % yhden kuukauden palkasta) maksetaan tammikuussa 2019 mutta se kirjataan valtakunnallisten ohjeistusten mukaan jo vuoden 2018 kuluksi, jolloin sitä ei huomioida vuoden 2019 talousarviossa palkkakuluna.

. Investointiesitysten tulee olla hyvin perusteltuja. Toimialajohtajat ovat toimittaneet investointitarpeet tiedoksi tekniseen toimeen, jossa koostetaan yhteenveto. Investointiesityksiä käydään läpi kunnanjohtajan johdolla johtoryhmässä ja talousarvioseminaarissa ennen kunnanhallituksen käsittelyä.

. Esimiehet laativat alaistensa osalta koulutussuunnitelmat vuodelle 2019. Controller toimittaa erillisellä sähköpostiviestillä ohjeistuksen koulutussuunnitelmien laatimisesta ja tiedoston, johon koulutussuunnitelmat laaditaan.

. Kuntastrategia on menossa kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuuston käsittelyyn elokuussa ja hyväksynnän jälkeen talousarviota laadittaessa tulee huomioida strategian linjaukset ja vaikutukset tavoitteisiin.

 

Aikataulu talousarvion laadinnalle:

 

. Kunnanhallitus päättää talousarvioseminaarin ajankohdan.

. Lautakuntien talousarvioesitykset valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.

. Kunnanvaltuusto hyväksyy veroprosentit 13.11.2018 kokouksessaan.

. Vs. kunnanjohtajan talousarvioesitys valmis 13.11.2018.

. Kunnanhallitus käsittelee talousarviota 20.11. ja 4.12. kokouksissaan ja tekee esityksensä talousarvioksi.

. Kunnanvaltuusto hyväksyy 17.12.2018 kokouksessaan talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020-2021.

 

Päätös:

Talousarvioseminaari pidetään marraskuun alkupuolella. Tarkempi ajankohta päätetään myöhemmin. Talousarvioseminaarissa esiteltävä kattava selvitys maankäyttömaksuista.

 

Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa