Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 116

04.12.2017

Kunnanhallitus

§ 5

09.01.2018

Kunnanhallitus

§ 268

14.08.2018

 

Levi-Sirkkajärven kunnostushankkeen luovutus ja vastaanotto

 

99/10.03.01/2012

 

Teknlk 04.12.2017 § 116

 

 

Levi-Sirkkajärven kunnostushankkeen luovutus ja vastaanotto

 

Levi-Sirkkajärven kunnostushankkeen töihin lukeutuva viimeinen työ, kolmas (3) vesikasvuston niittotyö on valmistunut syksyllä 2017.

Hankkeella on pidetty viranomaistarkastus 31.8.2017 Kittilän kunnan teknisen osaston ja Lapin ELY-keskuksen edustajien toimesta. Tarkastuksen aikana oli parhaillaan käynnissä em. vesikasvuston niittotyö.

 

Katselmuksessa todettiin, että hanketyöt on toteutettu suunnitelma-asiakirjojen sekä myöhemmin hankkeen kuluessa sovittujen muutosten ja lisäysten mukaisesti. Käytettävissä olevien varojen vähyyden johdosta on muutamissa kohdin rantavesialueelle jäänyt esteettisiä näkyviä haittoja. Nämä esteettiset haittatekijät on tarkoitus korjata vuoden 2018 aikana siten, että ELY-keskus osallistuu kustannuksiin 50 %:lla.

 

Hankkeesta laaditun ELY-keskuksen ja kunnan välisen yhteistyösopimuksen ja sen muutoksien mukaisesti töiden valmistuttua ne luovutetaan Kittilän kunnalle. Tämä luovutus tarkoittaa, että Kittilän kunta on hankkeen luvanhaltijana velvollinen hankkeen luovutusajankohdasta lähtien vastaamaan toteutettujen rakenteiden ja laitteiden yllä- ja kunnossapidosta hankkeen ympäristölupaehtojen mukaisesti.

EAKR-rahoitteisen hankeosuuden osalta nyt luovutettavat työt on tehty v.2013-2015 ja ne ovat valmistuneet 1.8.2015. Näitä töitä olivat mm. kilpailutettuna rakennusurakkana suoritetut ranta-alueiden raivaukset, Levijärven pohjapato- ja patorakenteet, veneenlaskuluiska, telaranta sekä lentosataman muurin purkutyöt. Em. rakennusurakan takuuaika on päättynyt 31.7.2017.

 

EAKR-rahoitteisen hankeosuuden kokonaiskustannukset toteutuivat 1.228.550 euroa sis.alv. Kustannukset jakaantuvat osapuolten kesken seuraavasti:

 

- EAKR ja Valtio 802.500 euroa (65%)

 

- Kittilän kunta 426.050 euroa (35%)

 

Hankkeen yhteistyösopimuksen mukaisesti hankkeessa on tehty lisäksi erillisrahoituksen v.2015 - 2017 turvin mm. vesikasvuston niittotyöt, rantojen viimeistelytöitä, ilmakuvaus sekä sähkölinjojen siirtokorvauksia. Näiden lisätöiden kustannusjaoksi on sovittu 50/50 jako. Lisätöiden kokonaiskustannukset 297.303 euroa (alv 0%) ovat jakautuneet seuraavasti:

 

- Lapin ELY-keskus 148.571 euroa

 

- Kittilän kunta 148.732 euroa

 

 

Viranomaiskatselmuksen 31.8.2017 perusteella todettiin järvien ranta-alueilla olevan vielä vähäisiä viimeistelytyötarpeita, joita ei yksityiskohtaisesti ole voitu suunnitelmissa huomioida:

 

-vesikasvien ylimääräinen noin 15ha:n niittotyö Sirkkajärven puolella

-vesikasvien 4:s niittotyö

 

-rantavesialueiden viimeistely, tarvittavilta osin ruoppauksin ja kasvillisuuden poistoin (muutama ranta-alue Sirkka- ja Levijärvien alueella)

 

-rantojen raivauksen täydentäminen tarvittavilta osin (yksittäisiä niemiä / saarekkeita ympäri järvialuetta)

 

Katselmuksen jälkeen em. vesikasvien ylimääräinen niittotyö Sirkkajärven alueella suoritettiin syyskuussa 2017 ELY-keskuksen lisäavustuksen ja kunnan hankkeelle osoitetun määrärahan puitteissa. Rantavesialueiden viimeistelyihin ja raivaustöiden siistimiseen vuonna 2017 ei ollut määrärahoja, joten ne voidaan tehdä aikaisintaan vuonna 2018, mikäli niille järjestyy rahoitus.

 

Katselmuksessa sovittiin, että Lapin ELY-keskus esittää osaltaan em. töiden avustamiseen rahoitusta ympäristöministeriölle vuodelle 2018 ja varautuu rahoitukseen 50 % avustusosuudella (60.000 €). Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että Lapin ELY-keskukselle myönnetään avustuksiin esitetty rahoitus ja, että Kittilän kunta on varannut talousarvioonsa omarahoitusosuuteensa tarvittavat määrärahat.

 

Hankkeen luvan saajan eli Kittilän kunnan vastuulle kuuluva Sirkkajärven alueella sijaitsevan poroaidan siirtotyö on vielä tekemättä. Työ on tarkoitus tehdä / teettää vuoden 2018 aikana. Alustavasti on sovittu paliskunnan edustajan kanssa, että kunta hankkisi tarvikkeet ja maanomistajien luvat ja paliskunta rakentaisi aidan..

 

Esityksen ja päätöksen liitteenä:

 

- Yhteistyösopimukset 3kpl

 

- EAKR-hankkeen kustannukset

 

- EAKR-hankkeen loppuraportti

 

- Yhteenveto hankkeen kustannuksista

 

- Luovutuskokouksen pöytäkirjaluonnos

 

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Kittilän kunta vastaanottaa edellä esittelyosassa mainitut Levi- Sirkkajärvi kunnostushankkeeseen v.2013-2017 kuuluneet ja tehdyt työt hankkeen rakennuttamisesta vastanneelta Lapin ELY-keskukselta ja, että kunnan puolesta vastaanottopöytäkirjan allekirjoittaa tekninen johtaja.

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

 

_____

Khall 09.01.2018 § 5

 

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Vuokko Mäntymaa esitti jäsenten Raili Fagerholm, Sakari Kautto ja Merja Korva kannattamana, että hanketta on tutkittava kesällä 2018. Kunnostushanke on suunniteltu virkistyskäyttöön mutta siihen se ei käy. Jos hanke otetaan vastaan, se jää kunnan hoidettavaksi. Määrärahaa on vain yhteen niittokertaan.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty kannatettu vs. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava esitys, joten asia on ratkaistava äänestämällä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavana äänestysesityksen:

Ne, jotka ovat vs. kunnanjohtajan esityksen kannalla, äänestävät "jaa".

Jos "ei" voittaa, on Vuokko Mäntymaan esitys tullut kunnanhallituksen päätökseksi.

 

Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme (3) jaa-ääntä ja kuusi (6) ei-ääntä.

 

Jaa-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi, Ahto Ovaskainen ja Antti Pekkala.

Ei-ääniä antoivat Raili Fagerholm, Sakari Kautto, Merja Korva, Vilho Molkoselkä, Vuokko Mäntymaa ja Pekka Rajala.

 

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Vuokko Mäntymaan esityksen.

 

Kunnanhallituksen jäsenet Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen ilmoittivat päätökseen eriävän mielipiteen teknisen lautakunnan esitykseen perustuen.

 

Vs. kunnanjohtaja Sannan Ylinampa ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen.

__________

 

Khall 14.08.2018 § 268

 

Levi- ja Sirkkajärven kunnostushanke on toteutettu Kittilän kunnan ja Lapin ELY-keskuksen yhteistyösopimuksen mukaisena.

 

Kunnanhallituksen kokouksen alussa 6.7.2018 on ollut Sirkka- ja Levijärven kunnostuksen tilannetta esittelemässä ELY-keskuksesta vesitalousyksikön päällikkö Arto Seppälä. Kyse on EU-hankkeen luovutuksesta kunnalle. Seppälän esittelyn ajan kokouksessa on ollut läsnä myös kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli. Hankkeen tarkastus on pidetty 31.8.2017 osapuolten kesken, jolloin on todettu mm., että kesällä 2018 suoritetaan vesikasvien niittotyö, rantojen viimeistely ja rantojen raivauksen korjaus tarvittavilta osin.

 

Kunnanhallituksen varsinaisessa kokouksessa 6.7.2018 on jäänyt käsittelemättä EU-hankkeen luovutuskirjan vastaanottaminen Kittilän kunnan puolesta sekä hankehakemuksen jättäminen kansalliseen hankehakuun liittyen jäljellä oleviin kunnostustöihin Sirkkajärven osalta.

 

Kokouksen jälkeen on kunnanhallituksen kaikille jäsenille lähetetty sähköpostitiedustelu, jossa on pyydetty kunnanhallituksen jäseniä ilmoittamaan hyväksyvätkö he vs. tekninen johtaja Mauri Kivelän valtuuttamisen allekirjoittamaan kunnan puolesta ELY-keskuksen kanssa Sirkkajärven kunnostustoimenpiteitä koskeva luovutuskirja sekä hyväksyvätkö he samalla vs. tekninen johtaja Kivelän valtuuttamisen jättämään kansalliseen hankehakuun Kittilän kunnan puolesta hankehakemus ja näin ollen Sirkkajärven kunnostustyöt kunnan kyseiseen asiaan varaamaan määrärahan osalta päästäisiin aloittamaan mahdollisesti jo heinäkuussa. Kunnanhallituksen jäsenille on tiedotettu samassa sähköpostiviestissä, että kunnan puolesta kunnostustyöt (urakoitsijalta tilattava rantojen siistimistyöt) voidaan aloittaa siinä vaiheessa kun hankehakemus on kirjattu ELY-keskuksessa saapuneeksi ja vireille. Tällä keinolla päästään aloittamaan kunnostustyöt jo nyt heinäkuussa mikäli se urakoitsijan puolesta onnistuu. Kunnanhallituksen jäseniä on samalla pyydetty ilmoittamaan, hyväksyvätkö he valtuuttamisen jälkikäteisen hyväksynnän ja siitä päättämisen kunnanhallituksen kokouksessa 14.8.2018.

 

Vs. tekninen johtaja Mauri Kivelälle on tiedotettu edelleen sähköpostilla 9.7.2018, että kaikki Kh:n jäsenet ovat ilmoittaneet (Antti Pekkala, Ahti Ovaskainen, Pekka Rajala, Tuula Mertaniemi, Raija Palosaari, Yrjötapio Kivisaari, Sakari Kautto, Pekka Kenttälä ja Marita Toivanen) sähköpostilla vs. kunnanjohtajalle, että heille sopii asian jälkikäteinen hyväksyntä ja siitä päättäminen elokuun kunnanhallituksen kokouksessa 14.8. eli vs tekninen johtaja Mauri Kivelä valtuutetaan allekirjoittamaan Kittilän kunnan puolesta ELY-keskuksen kanssa luovutus-pöytäkirja/luovutussopimus liittyen päätettävään Sirkkajärven kunnostushankkeeseen sekä valtuutetaan lisäksi allekirjoittamaan ja toimittamaan ELY-keskukselle Kittilän kunnan puolesta uusi hankehakemus, jolla voi hakea avustusta Sirkkajärven loppuihin kunnostustöihin, esim.rantojen niittämiseen, kansallisessa avustushaussa.

 

Hankkeen luovutuskokous on pidetty 12.7.2018.

 

Hankkeen 2018-2019 töille on jätetty Lapin ELY-keskukselle avustushakemus 31.7.2018.

 

ELY-keskus on 7.8.2018 tekemällään päätöksellä myöntänyt hankkeelle 59.000 euron avustuksen.

 

Ympäristö Ojansuut Oy on tehnyt tarjouksen Sirkkajärven vesikasvien leikkuisiin liittyen. Tarjous on 49.000 euroa (ALV 0%) 50 hehtaarille. Tarjous sisältää option tuleville vuosille. Tarjous oheismateriaalina.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy jälkikäteen vs. teknisen johtajan allekirjoittaman luovutuspöytäkirjan 12.7.2018 ja Kittilän kunnan puolesta 31.7.2018 Lapin ELY-keskukselle jättämän avustushakemuksen.

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että Lapin ELY-keskus on 7.8.2018 tekemällään päätöksellä myöntänyt hankkeelle 59.000 euron avustuksen kansallisessa hankehaussa liittyen Levi-ja Sirkkajärven kunnostustöiden jatkamiseen.

 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Ympäristö Ojansuut Oy:n tarjouksen Sirkkajärven vesikasvien leikkuisiin liittyen. Tarjous on 49.000 euroa (ALV 0%) 50 hehtaarille. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään päätöksen option käyttämisestä tuleville vuosille.

 

Päätös:

Ympäristösihteeri Piippa Wäli oli paikalla tämän asian esittelyn ajan.

 

Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa