Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 254

14.08.2018

 

Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Digi- ja väestötietovirastoa koskevaksi lainsäädännöksi sekä laeiksi eräiden rekisterihallintoa koskevien lakien muuttamisesta

 

212/03.03/2018

 

Khall 14.08.2018 § 254

 

(Lisätietoja: controller, puh.040 6724 257)

 

Valtiovarainministeriö on lähettänyt kuntiin lausuntopyynnön liittyen luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle Digi-ja viestintävirastoa koskevaksi lainsäädännöksi sekä laeiksi eräiden rekisterihallintoa koskevien lakien muuttamisesta.

 

Taustalla on se, että valtiovarainministeriö on asettanut 31.8.2017 hankkeen valmistelemaan maistraattien uudelleen organisointia. Hankkeen tavoitteeksi on täsmennetty 5.12.2017 toiminnallinen organisaatiomuutos, jossa Väestörekisterikeskuksen, maistraattien ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimivan maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävät yhdistettäisiin uudeksi kokonaisuudeksi nykyiseen Väestörekisterikeskukseen. Samalla viraston nimi muutettaisiin Digi- ja väestötietovirastoksi. Hallituksen esitys on valmisteltu osana tehtävien yhdistämishanketta.

 

Luonnos hallituksen esitykseksi sisältää ehdotuksen uudeksi laiksi Digi-ja väestötietovirastosta. Viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2020 alusta. Digi- ja väestötietovirasto olisi valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion keskushallinnon valtakunnallinen viranomainen, jonka toiminta-ajatuksena olisi edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvata tietojen saatavuutta ja tarjota palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin. Osa viraston tehtävistä perustuisi oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön. Näiden tehtävien osalta valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö tekisivät viraston ohjauksessa yhteistyötä.

 

Samassa yhteydessä organisaatiolain valmistelun kanssa on valmisteltu sellaiset muut lainsäädännön muutokset, joita organisaatiouudistus edellyttää sekä sellaiset aineellisia kysymyksiä koskevat muutokset, jotka olennaisesti liittyvät uudistukseen.

 

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan Digi-ja viestintäviraston toimintoja järjestettäessä henkilöstölle pyritään löytämään aikaisempia tehtäviä vastaavia tehtäviä. Pääsääntöisesti henkilöstö jatkaa entisissä tehtävissään. Muutoksella ei ole välittömiä vaikutuksia yhdistyvien toimintojen nykyisten toimipisteiden määrään ja sijaintiin. Valtakunnallisesti virastossa tehtäviä voidaan kuitenkin sijoittaa sinne, missä on resursseja, ja käyttää hyödyksi koko viraston osaamisverkostoa. Viraston toiminnassa, organisoitumisessa ja asiakaspalvelujen järjestämisessä sekä avoimia virkoja täytettäessä selvitetään mahdollisuudet tehtävän sijoittamiselle kasvukeskusten ulkopuolelle, muihin toimipisteisiin.

 

Lausunto tulee toimittaa sähköisesti lausuntopalvelu.fi:n kautta valtiovarainministeriölle 10.8.2018. Kittilän kunta on kuitenkin saanut lisäaikaa lausunnon lähettämiselle 16.8.2018 saakka ja sen vuoksi lausunto lähetetään sähköpostitse valtiovarainministeriöön.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kittilän kunnanhallitus lausuu Valtiovarainministeriölle seuraavasti:

 

''Vastauksena Valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Digi- ja väestötietovirastoa koskevaksi lainsäädännöksi sekä laeiksi eräiden rekisterihallintoa koskevien lakien muuttamisesta lausumme seuraavaa:

 

Kittilän kunnan ja Tunturi-Lapin sekä koko pohjoisen Lapin kannalta on erittäin tärkeää, että Kittilässä säilyvät muutoksen jälkeenkin paikalliset maistraatin palvelut. Kittilän maistraatissa voidaan asioida saamen kielellä ja on hyvin tärkeää yhdenvertaisuuden näkökulmasta, että saamelaiset saavat asioidessaan käyttää omaa äidinkieltään. Kittilä osana Tunturi-Lappia on väkilukuunsa nähden hyvin kansainvälinen paikkakunta ja jatkossakin esimerkiksi Tunturi-Lappiin tarkoituksella vihittäväksi tulevien parien vihkitoimitukset tulisi pystyä toimittamaan kaikkine tarvittavine asiapapereineen paikallisesti nimenomaan Kittilässä.

 

Kittilän ja sitä ympäröivän Tunturi-Lapin seutu on esimerkiksi kansainvälisen matkailun osalta voimakkaasti kasvava alue ja julkisen notaarin palveluja tarvitaan paikallisesti. Maistraatilla on Tunturi-Lapin alueella tehtäviä, jotka vaativat maistraatin viranomaisen läsnäoloa paikallisesti Kittilässä.

 

Jos maistraatti lopetettaisiin Kittilässä, olisi lopettamisella todella negatiiviset seuraukset koko Tunturi- Lapin seudun näkökulmasta. Kansalaisten tasavertainen kohtelu on huomioitava eikä maistraatin palveluja saa keskittää pelkästään kaupunkialueille.''

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa