Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 97

05.07.2018

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tiedote maa- ja kiviainesten mahdollisista korkeista raskasmetallipitoisuuksista Kittilän arseeniprovinssin ja metalliprovinssin alueilla sekä suosituksista ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi

 

RakYmplk 05.07.2018 § 97

 

Kittilän kunta kuuluu geologialtaan Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeeseen, ja alueen kallioperässä esiintyy paikoin raskasmetalleja suurina pitoisuuksina. Näitä kallioaineksia hyödynnetään alueen kaivannaisteollisuudessa. Suuri osa Kittilästä kuuluu Geologian tutkimuskeskuksen määrittämiin arseeni- ja metalliprovinsseihin, joiden alueilla korkeita raskasmetallipitoisuuksia löytyy paikoin kallioperän lisäksi myös maaperästä.

 

Kittilän kunnan ympäristövalvonta teki kartoituksen kunnan omistamille maankaatopaikalle ja pintamaiden läjitysalueelle Levillä 1.6.2018. Kartoituksen tarkoituksena oli mitata suuntaa antavasti Levin alueella ja lähialueilla rakentamisessa ja maanrakennuksessa irrotettujen maa- ja kiviainesten raskasmetallipitoisuuksia. Maankaatopaikka ja läjitysalue sopivat tarkoitukseen hyvin, sillä niille on koottu irrotettuja maa-aineksia eri puolilta tiiviisti rakennettua Levin aluetta. Mittaukset toteutettiin XRF-laitteistolla kyseiseen mittaukseen koulutetun ympäristöinsinöörin toimesta. Mittausten perusteella suuri osa pintamaista oli puhtaita, eli raskasmetallipitoisuudet olivat alle kynnysarvojen (Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista, 214/2007), mutta paikoin myös pintamaissa oli korkeita raskasmetallipitoisuuksia. Kiviaineksissa sen sijaan löytyi useammin korkeita raskasmetallipitoisuuksia, ja joissakin tapauksissa pitoisuudet olivat erittäin korkeita erityisesti kromin, kuparin ja nikkelin kohdalla. Osa tutkituista kiviaineksista oli puhtaita.

 

Kittilän alueella on ollut hiljattain yksi maaperän pilaantumistapaus, jossa epäillään puhtaan maaperän pilaantuneen osittain alueelle tuotujen ja läjitettyjen maamassojen takia. Nämä maamassat on irrotettu alueelta, jossa todettiin maaperässä luontaisesti korkeita raskasmetallipitoisuuksia. Kunnan maankaatopaikalla ja läjitysalueella tehtyjen raskasmetallipitoisuusmittausten perusteella puhtaan maaperän ja mahdollisesti myös pohjaveden pilaantuminen voi olla mahdollista irrotettujen maa-ainesten suunnittelemattoman ja harkitsemattoman läjityksen seurauksena. Erityisesti näillä tutkituilla läjitysalueilla oli sinne tuotuja kiviaineksia, joista saattaa hapettavissa olosuhteissa liueta raskasmetalleja. Jos tällaisia kiviaineksia sijoitetaan vesistön välittömään läheisyyteen esimerkiksi kosteille rannoille, puron tai noron varteen tai pohjavesivaikutteisille tai muuten märille soille, voivat nämä kiviainekset aiheuttaa myös riskin vesistön pilaantumiselle.

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulisi ryhtyä toimeen arseeni- ja metalliprovinssin alueella rakentamisen ja maanrakennuksen yhteydessä irrotettujen maiden käytön ja sijoittamisen ohjaamiseksi niin, että ne voidaan mahdollisimman suurelta osin hyödyntää resurssitehokkuuden periaatteiden mukaisesti maanrakentamisessa, mutta niin ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen päättää asiasta seuraavaa: maa- ja kallioperän mahdollisista korkeista haitta-ainepitoisuuksista Kittilän arseeniprovinssin ja metalliprovinssin alueilla laaditaan tiedote, joka pitää sisällään myös suosituksia ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tiedote laaditaan yhteistyössä Kittilän kunnan rakennusvalvonnan ja teknisen toimen sekä tarvittaessa Lapin ELY-keskuksen, Geologian tutkimuskeskuksen ja Kittilän kunnan elinkeinopalvelujen kanssa. Tiedotteen jakelu kohdistetaan erityisesti maarakennusalan toimijoille.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa