Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 4  Maija Linnalan oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan kokouksesta 21.5.2018
  Liite 5  Outi Marttilan esitys/eriävä mielipide / Tekn.ltk. 28.6.2018 § 58

Tekninen lautakunta

§ 51

11.06.2018

Tekninen lautakunta

§ 58

28.06.2018

 

Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan kokouksesta 21.5.2018

 

142/00.02/2018

 

Teknlk 11.06.2018 § 51

 

 

 

Teknisen lautakunnan kokouksesta 21.5.2018 on jätetty oikaisuvaatimus 31.5.2018, liite.

 

Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viivytyksettä, mikä tarkoittaa yleensä sitä, että asia on valmistelun jälkeen pyrittävä ottamaan toimielimen seuraavaan kokoukseen.

Oikaisuvaatimuksen valmistelu on ollut kesken esityslistan lähettämisen aikana.

 

Oikaisuvaatimuksen kohta: Kokouksen laillisuuden toteaminen

Vaatimus: Kokouksen kumoaminen ja uusi kokous, koska päätökset ovat laittomia.

 

Oikaisuvaatimuksen kohta: § 31 kokousasiakirjoja ei jaettu kaikille lautakunnan jäsenille.

Vaatimus: Kokouksen kumoaminen ja uusi kokous, jolloin kaikki osallistujat saavat kokousmateriaalin.

 

Oikaisuvaatimuksen kohta: § 33 käsiteltiin kokouksessa, vaikka päätöstä käsittelystä ei tehty.

Vaatimus: Kokouksen kumoaminen ja uusi kokous jossa tämä pykälä (§ 33) käsitellään laillisesti.

 

Oikaisuvaatimuksen kohta: Pöytäkirjan tarkastustilaisuudessa on ollut mukana henkilö joka ei ole ollut lautakunnan kokouksessa, eikä ole oikeutettu olemaan paikalla.

Vaatimus: Ei esitettynä.

 

Vs. Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi, että oikaisuvaatimuksen käsittely on kesken ja asiaa valmistellaan seuraavaan kokoukseen.

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 28.06.2018 § 58

 

Teknisen lautakunnan kokouksesta 21.5.2018 on tehty oikaisuvaatimus, liitteenä.

 

Oikaisuvaatimuksen kohta: Kokouksen laillisuuden toteaminen

Vaatimus: Kokouksen kumoaminen ja uusi kokous, koska päätökset ovat laittomia.

 

Selostus

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 30.6.2017 § 78 päättänyt, että tekninen lautakunta kokoontuu eri kutsusta. Kokouspaikkana on kunnanhallituksen kokoushuone tai muu kokoushuone kunnantalolla. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköpostilla lautakunnan varsinaisille- ja varajäsenille sekä mahdolliselle kunnanhallituksen edustajalle 5 päivää ennen kokousta. Kirjallisena kokouskutsu ja esityslista lähetetään niille varsinaisille jäsenille jotka sitä vaativat. Esityslistat lähetetään lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle sekä laitetaan kunnan www.-sivuille. Sähköistä päätöksentekomenettelyä ei toistaiseksi oteta käyttöön vaan kokoonnutaan yhteen tekemään päätökset. Lautakunnan kokouksen pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa päätettynä ajankohtana ja pidetään nähtävänä kunnanvirastolla pöytäkirjan tarkistusta seuraavana arkipäivänä.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 127 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

 

Hallintosäännön 128 § mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimien päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteessä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

 

Teknisen lautakunnan kokouksen 21.5.2018 on kutsunut lautakunnan puheenjohtaja kyseisen kokouksen pykälässä 31 kirjatun mukaan 16.5.2018. Kirjaus on, että "lautakunnan puheenjohtaja Yrjötapio Kivisaari on 16.5.2018 puhelimitse ja myöhemmin sähköpostilla kutsunut lautakunnan kokoon 21.5 päättämään toimialajohtajan oikeudesta käyttää soveltuvuustestausta rekrytointityökaluna (liite)".

 

Teknisen lautakunnan 21.5.2018 pidetyn kokouksen esityslista oli toimitettu sähköpostilla 18.5.2018 klo 13:36.

 

Oikaisuvaatimuksen kohta: § 31 kokousasiakirjoja ei jaettu kaikille lautakunnan jäsenille.

 

Vaatimus: Kokouksen kumoaminen ja uusi kokous, jolloin kaikki osallistujat saavat kokousmateriaalin.

 

Selostus

Teknisen lautakunnan 21.5.2018 pidetyn kokouksen esityslistan liitteenä on ollut sähköpostin 18.5.2018 klo 13:36 mukaisesti Liite_1Kutsu kokoukseen.pdf.

 

Oikaisuvaatimuksen kohta: § 33 käsiteltiin kokouksessa, vaikka päätöstä käsittelystä ei tehty.

 

Vaatimus: Kokouksen kumoaminen ja uusi kokous jossa tämä pykälä (§ 33) käsitellään laillisesti.

 

Selostus

Kittilän kunnan hallintosäännön §139:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.

Teknisen lautakunnan kokouksessa 21.05.2018 kohdassa käsitellyt asiat mukaan:

"Puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja lautakunnan enemmistöpäätöksellä lisättiin § 33 esityslistan ulkopuolisena asiana. Vuokko Mäntymaa kannatti. Esittelijä jätti em. § 33 käsittelystä eriävän mielipiteen. Tekninen johtaja toi esityslistan ulkopuolisena asiana § 34."

 

Oikaisuvaatimuksen kohta: Pöytäkirjan tarkastustilaisuudessa on ollut mukana henkilö joka ei ole ollut lautakunnan kokouksessa, eikä ole oikeutettu olemaan paikalla.

 

Selostus

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 30.6.2017 § 78 päättänyt mm., että lautakunnan kokouksen pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa päätettynä ajankohtana ja pidetään nähtävänä kunnanvirastolla pöytäkirjan tarkistusta seuraavana arkipäivänä.

 

Oikaisuvaatimuksen kyseiseen kohtaan ei oltu jätetty vaatimusta.

 

Vs. tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää oikaisuvaatimuksen osalta:

- että teknisen lautakunnan kokous 21.5.2018 on kutsuttu kokoon lautakunnan puheenjohtajan toimesta puhelimitse 16.5.2018 ja on näin ollen Kittilän kunnan hallintosäännön § 127 ja § 128 mukainen, joten oikaisuvaatimus hylätään koskien oikaisuvaatimuksen kohtaa "Kokouksen laillisuuden toteaminen" ja vaatimusta "Kokouksen kumoaminen ja uusi kokous, koska päätökset ovat laittomia".

- että esityslistan liite_1Kutsu kokoukseen.pdf on ollut esityslistan mukana, joten oikaisuvaatimus hylätään koskien oikaisuvaatimuksen kohtaa "§31" ja vaatimusta: "Kokouksen kumoaminen ja uusi kokous, jolloin kaikki osallistujat saavat kokousmateriaalin".

- että oikaisuvaatimuksen kohta koskien teknisen lautakunnan kokouksen 21.5.2018 § 33 on käsitelty hallintosäännön 139 §:n mukaisesti asian käsittelyyn ottamiseksi, joten oikaisuvaatimus hylätään koskien oikaisuvaatimuksen kohtaa "§33" ja vaatimusta: "Kokouksen kumoaminen ja uusi kokous jossa tämä pykälä (§ 33) käsitellään laillisesti".

 

Päätös:

Maija Linnala jääväsi asianosaisena itsensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Outi Marttila teki seuraavan esityksen:

"Esitän, että oikaisuvaatimus hyväksytään eli, että teknisen lautakunnan kokous 21.5. kumotaan. Esitän, että ko. kokouksessa tekninen johtaja Lauri Kurulan ja jäsen Maija Linnalan eriävät mielipiteet hyväksytään. Puheenjohtaja Yrjotapio Kivisaari edellisessä kokouksessa puhelimessa määräsi, että seuraava kokous on 30.5.2018. Tämä on myös eriävä mielipide."

Puheenjohtaja totesi, että Outi Marttilan tekemää esitystä ei ole kannatettu.

Hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa