Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 84

13.06.2018

Tekninen lautakunta

§ 57

28.06.2018

 

Vaurioituneiden pelivälineiden korvaaminen

 

184/10.03.01/2018

 

Vapsivlk 13.06.2018 § 84

 

(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)

 

Liikuntatoimistolle on toimitettu kaksi korvausvaatimusta (oheismateriaalina) koskien vaurioituneita pelivälineitä.

 

Ensimmäisessä korvausvaatimuksessa on kyse juniorijalkapalloilijan kahdesta jalkapallosta, joista toinen on puhjennut ja toinenkin merkittävästi vaurioitunut. Pallot vaurioituivat toukokuussa 2018. Näistä kahdesta pallosta liikuntatoimelta vaaditaan yhteensä 300 euron suuruista korvausta.

 

Toisessa korvausvaatimuksessa on kyse kahdesta puhjenneesta urheiluseuran omistamasta jalkapallosta. Pallot puhkesivat kesällä 2017. Näistä kahdesta pallosta liikuntatoimelta vaaditaan yhteensä 68 euron suuruista korvausta.

 

Edellä mainitut pelivälineet ovat vaurioituneet osuessaan pallokenttää ympäröivän aidan alaosassa oleviin teräviin piikkeihin. Kriittiset kohdat sijaitsevat kentän molemmissa päädyissä. Korvausta hakevien henkilöiden mukaan tästä ongelmasta on annettu palautetta useaan otteeseen. Kriittisiin kohtiin on nyt asennettu painekyllästettyä lankkua lisävahinkojen ehkäisemiseksi. Tämä toimenpide suoritettiin välittömästi sen jälkeen, kun korvausvaatimukset toimitettiin liikuntatoimistolle.

 

Urheilemiseen, kuntoilemiseen ja liikunnan harrastamiseen sisältyy aina materiaalivahinkojen riski. Tämä riski on syytä tiedostaa ja hyväksyä. Tässä nimenomaisessa tapauksessa voidaan kuitenkin perustellusti todeta, että materiaalivahingot ovat seurausta pallokentän ylläpitoon liittyvästä pitkään jatkuneesta laiminlyönnistä. Painekyllästetyn lankun asentaminen oli edullinen, yksinkertainen ja nopea suojaamistoimenpide, joka olisi voitu suorittaa jo siinä vaiheessa, kun pallokentän käyttäjät ensimmäisen kerran nostivat tämän kyseisen ongelman esiin. Liikuntatoimi reagoi ongelmaan liian hitaasti ja näin ollen on kohtuullista, että liikuntatoimi korvaa korvausvaatimuksissa mainitut materiaalivahingot.

 

Liikuntatoimi korvaa vaurioituneet pelivälineet (yhteensä 368 euroa) kustannuspaikalta 70203 Liikunta- ja urheilutoiminta menotililtä 4580 Kalusto ja välineistö. Liikuntatoimen tietoon ei ole saatettu muita vastaavia materiaalivahinkoja. Liikuntatoimi toteaa, ettei se tämän käsittelyn jälkeen ota enää vastaan muita mahdollisia takautuvia korvausvaatimuksia.

 

Sivistystoimenjohtaja:

Lautakunta päättää, että liikuntatoimi korvaa vaurioituneet pelivälineet esityksen mukaisesti.

 

Päätös:

Sivistystoimenjohtaja muutti esitystään siten, että vaurioituneita pelivälineitä ei korvata.

 

Lautakunta toteaa, että pallokentän kyseisen aidan asennuksesta vastaa tekninen toimi. Aidan asennus on epäonnistunut jo alunperin aitaa pystytettäessä noin kymmenen vuotta sitten. Aidasta on reklamoitu lukuisia kertoja kirjallisesti tekniselle toimelle Pekka Erikssonin, Maija Virranniemen ja Kari Kaakkuriniemen toimiessa liikuntasihteereinä. Lautakunta siirtää korvausvaatimuksen käsittelyn tekniselle toimelle.

__________

 

Teknlk 28.06.2018 § 57

 

Urheilulaitostenhoitaja, rakennusmestari ja vs. tekninen johtaja suorittivat katselmuksen kohteessa 20.6.2018 todeten:

- pallokentän aidan alareunan ja maanpinnan korkeusero on useissa kohdissa niin suuri, että pallolla on ollut mahdollisuus jäädä aidan alareunan pyöristettyjen verkonpäiden ja maanpinnan väliin

- aidan alaosaan on asennettu puutavarasta suojausta, jotta pallot eivät pääsisi takertumaan verkkoaidan alaosaan

- aidan kiinnitystolppien juuriheloja on vaurioitunut ja niitä myös puuttuu

- aidan kiinnityksiin ja oikaisemiseen on korjaustarvetta

- aidan sivussa olevan kulkuaukon aitaelementti puuttuu

 

Korvausvaatimus 300,00 €:

- teknisen toimen osalla ei ole ollut mahdollisuutta todeta jalkapallojen vaurioitumista, koska tapahtumasta on toimitettu tieto vasta noin kuukausi tapahtuman jälkeen

- tiedossa ei ole pallojen kuntoa ennen nyt ilmoitettua tapahtumaa

 

Korvausvaatimus 72,00 €:

- teknisen toimen osalla ei ole ollut mahdollisuutta todeta jalkapallojen vaurioitumista, koska tapahtumasta on toimitettu tieto vasta noin vuosi tapahtuman jälkeen

- tiedossa ei ole pallojen kuntoa ennen nyt ilmoitettua tapahtumaa

 

Vahingonkorvauslaki kohdan työnantajan ja julkisyhteisön korvausvastuu mukaan mm.:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1974/19740412

"Työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Työnantajana pidetään myös sitä, joka antaa tehtävän sellaiselle itsenäiselle yrittäjälle, joka huomioon ottaen toimeksiantosuhteen pysyvyys, työn laatu ja muut olosuhteet on rinnastettava työntekijään.Mitä 1 momentissa on sanottu työnantajasta, koskee vastaavasti valtiota, kuntaa ja muuta julkista yhteisöä tai laitosta, kun vahinko on aiheutunut sellaisen julkisyhteisön työntekijän taikka yhteisöön virka- tai siihen verrattavassa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä.Jos se, joka viranomaisen määräyksestä, luottamustoimeen valittuna tai toisen pyynnöstä suorittaa laissa määrättyä tai työsuhteeseen verrattavissa olosuhteissa tiettyä tehtävää olematta itsenäinen yrittäjä, tehtävää suorittaessaan virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa vahinkoa, on se, jonka lukuun tehtävä suoritetaan, velvollinen korvaamaan vahingon. Jos oppilaitoksen oppilas aiheuttaa virheellään tai laiminlyönnillään vahinkoa opetukseen liittyvässä työssä tai hoitolaitoksessa hoidettavana oleva vastaavasti hoitoon liittyvässä työssä, on niin ikään se, jonka lukuun työ suoritetaan, velvollinen korvaamaan vahingon."

 

Lisäksi tulee arvioitavaksi vahingonkorvausta vaatineen osapuolen myötävaikuttaminen vahingon syntymiseen.

 

Vs. tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää, että korvausvaatimusta 300,00 € ja korvausvaatimusta 72,00 € ei hyväksytä korvattavaksi, koska ei ole esitettynä sellaisia seikkoja virheen tai laiminlyönnin osalla koskien teknistä toimea huomioiden vahinkotapahtuman ilmoittamisen viivästymiset, sekä vahingonkorvausta vaatineiden, että pallokentän toimijoiden myötävaikuttamismahdollisuus vahingon syntymiseen.

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa