Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 3  Kittilän kunnan tasekirja 2017
  Liite 4  Tilintarkastuskertomus v. 2017
  Liite 5  Khall 12.6.2018 § 209/Lausunto tarkastuslautakunnalle liittyen tilintarkastuskertomuksessa tehtyyn muistutukseen
  Liite 6  Hallintojohtaja Esa Mäkisen selvitys Kittilän kunnan tarkastuslautakunnalle/Vuoden 2016 työterveyshuollon hakemuksen myöhästyminen
  Liite 7  Timo Kurulan selvitys tarkastuslautakunnalle liittyen vuoden 2016 työterveyshuollon hakemuksen myöhästymiseen/Tarkastuslautakunnan selvityspyyntö 30.5.2018
  Liite 8  Ryhmäpuheenvuoro tilinpäätös 2017 - Keskusta
  Liite 9  OMK:n valtuustoryhmän päätösesitys/Kvalt 18.6.2018 § 39 Kittilän kunnan vuoden 2017 tilinpäätös

Kunnanhallitus

§ 113

27.03.2018

Tarkastuslautakunta

§ 29

29.05.2018

Tarkastuslautakunta

§ 33

13.06.2018

Kunnanvaltuusto

§ 39

18.06.2018

 

Kittilän kunnan vuoden 2017 tilinpäätös

 

13/02.06.01/2018

 

Khall 27.03.2018 § 113

 

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 672 4257)

 

Kuntalain 113 §.n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

 

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

Kittilän kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää.

 

Toimintatuotot olivat vuonna 2017 n. 7,5 milj.€ ja pienenivät edellisvuodesta n. 1,7 milj.€ eli 18,8 %. Pieneneminen selittyy pääosin maankäyttösopimusten mukaisten maksujen tuloutusten pienenemisellä (-0,9 milj.€) ja tonttien myyntituloilla (-0,7 milj.€). Talousarvioon verrattuna toimintatuotot ovat n. 0,9 milj.€ pienemmät. Maankäyttösopimusten mukaisten maksujen tuloutukset eivät tuloutuneet budjetoidun 1,0 miljoonan euron arvoisena koska maankäyttösopimuksiin liittyvät investoinnit eivät toteutuneet suunnitellun määräisinä.

 

Toimintakulut olivat 51,5 milj.€ ja ne pienenivät n. 0,9 milj.€. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstökulut pienenivät 0,4 milj.€ ja samoin palvelujen ostot 0,4 milj.€. Palvelujen ostojen määrään vaikutti erikoissairaanhoidon kulujen pienentyminen. Talousarvioon verrattuna kaikki toimintakulut olivat 2,6 milj.€ pienemmät. Isoimmat alitukset talousarvioon verrattuna olivat palvelujen ostoissa (-1,3 milj.€) ja henkilöstökuluissa (-1,0 milj.€).

 

Toimintakate oli -44 milj.€ eli 0,9 milj.€ (-2,0 %) huonompi kuin edellisenä vuonna. Toimintakate oli 1,8 milj.€ huonompi kuin talousarviossa.

 

Verotulot olivat yhteensä 29,1 milj.€ ja 0,7 milj.€ suuremmat kuin edellisenä vuonna. Talousarvioon verrattuna ne ovat n. 2 milj.€ isommat. Edelliseen vuoteen verrattuna kunnan tulovero kasvoi 0,6 milj.€ Kiinteistövero kasvoi veroprosenttien korotusten vaikutuksesta ja kiinteistöveron alaisen rakennuskannan kasvun myötä yhteensä n. 1,1 milj.€. Yhteisöveron tuotto oli selvästi alle edellisen vuoden mutta budjettiylitystä siltä osin tuli 0,4 milj.€ vaikka oltiin selvästi alle edellisen vuoden tason (-1,1 milj.€ muutos edellisestä vuodesta).

 

Valtionosuudet olivat 20,4 milj.€ ja talousarvion mukaiset. Laskua oli 1,2 milj.€ edelliseen vuoteen.

 

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,9 milj.€. Ne olivat yli budjetin (+0,1 milj.€) ja edellisen vuoden (+0,3 milj.€).

 

Vuosikate oli 6,5 milj.€ eli 1011 € / asukas. Vuosikate oli 1,1 milj.€ huonompi kuin edellisenä vuonna.

 

Poistot olivat 2,7 milj.€.

 

Tilikauden tulos oli n. 3,7 milj.€ ja 0,8 milj.€ huonompi kuin edellisenä vuonna.

 

Varauksiin kirjattiin investointivaraus kirkonkylän tulvasuojelun 1. ja 2. vaiheeseen, 2.000.000,- €.

 

Tilikauden ylijäämä on + 1.904.505,60 € ja se on 1,8 milj. € huonompi kuin edellisenä vuonna. Talousarvioon verrattuna se on 1,8 milj.€ parempi.

 

Kittilän kunnan velkamäärä pieneni vuoden 2017 aikana n. 5,3 milj.€ ja velkaa oli 31.12.2017 21,4 milj.€. Se tarkoittaa 3 331 euroa per asukas.

 

Vuoden 2017 tulos huomioon ottaen kertynyttä ylijäämää on n.12,8 milj.€ eli 1988 € / asukas.

 

Kunnan taloudellinen tilanne parani mikä näkyy kertyneessä ylijäämässä ja omavaraisuusasteessa. Omavaraisuusaste nousi kunnassa 54 %:iin (46 % vuoden 2016 lopussa). Tunnusluvuista esim. lainanhoitokate sekä kassan riittävyys (päivinä) eivät ole vielä hyvällä tasolla joten jatkossakin on kiinnitettävä huomiota velkamäärän hillintään ja kassan hallintaan. Se on hyvä, että kunta saa tarvittaessa lyhytaikaista lainaa hyvin nopeasti ja se, että kunnan lainamäärä on selvästi pienentynyt viime vuoden aikana.

 

Vs. kunnanjohtajan poissa ollessa hallintojohtaja:

Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen.

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2017 tilikauden ylijäämä 1.904.505,60 euroa siirretään ylijäämä/alijäämä -tilille.

 

Tilintarkastusyhteisön vaatiman Vahvistusilmoituskirjeen allekirjoittavat kunnanhallituksen puheenjohtaja ja vs. kunnanjohtaja.

 

Päätös:

Controller Tuija Lång esitteli vuoden 2017 tilinpäätöstä.

 

Päätettiin, että siirretään sivulta 132 sivulle 128 maankäyttösopimuksiin liittyvä liitetieto ('Maankäyttösopimuksiin liittyvät vastuut') kohtaan 3.2.3. Pitkäaikaiset velat. Lisätään ko.kohdan otsikkoon maininta ".ja saadut ennakot" eli 3.2.3 otsikko kuuluu "3.2.3 Pitkäaikaiset velat ja saadut ennakot". Maankäyttösopimuksiin liittyvä erittely lisätään velkojen erääntymistä kuvaavan erittelyn perään.

 

Päätettiin, että sisällysluettelo päivitetään tarkemmalle tasolle.

 

Todettiin, että kirjoitusvirheitä voi korjata.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen ja 3. varapuheenjohtaja Toni Kenttälä poistuivat kokouksesta klo 19:36.

 

Hallintojohtajan esitys hyväksyttiin.

__________

 

Tarklk 29.05.2018 § 29

 

 

Tilintarkastuskertomus jätetään kokouksessa.

 

Puheenjohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja jättää ehdotuksensa kokouksessa.

 

 

Tilintarkastaja on jättänyt 29.5.2018 päivätyn tilintarkastuskertomuksen, jossa tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä. Sisäiseen valvontaan liittyvän muistutuksen vuoksi kertomuksessa ei puolleta vastuuvapautta 30.6.2017 toimineelle vt. kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle. Muille tilivelvollisille esitetään vastuuvapautta.

 

Kertomuksessa esitetään vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2014 edellyttäen, että valtuusto hyväksyy tarkastuksen tuloksissa mainitun maan myynnin ja laskun maksamisen. Muilta osin esitetään vastuuvapauden myöntämistä vuonna 2014 avoimeksi jääneiden asioiden osalta.

 

Kuntalain 125 § 3 momentin mukaan tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

 

Tilintarkastuskertomus on liitteenä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan ehdotuksen:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.

 

Tarkastuslautakunta päättää pyytää tilintarkastuskertomukseen sisältyvästä muistutuksesta asianomaisten (vt. kunnanjohtaja 30.6.2017 ja hallintojohtaja) selvityksen 11.6.2018 mennessä ja kunnanhallituksen lausunnon.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

__________

 

Tarklk 13.06.2018 § 33

 

 

Puheenjohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja jättää ehdotuksensa kokouksessa.

 

Tarkastuslautakunnan pyytämät selvitykset ja kunnanhallituksen lausunto ovat pöytäkirjan liitteenä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan päätösesityksen

Tarkastuslautakunta:

  • merkitsee tiedoksi muistutuksesta pyydetyt selvitykset ja kunnanhallituksen lausunnon

  • saattaa tilintarkastuskertomuksen, siihen sisältyvästä muistutuksesta pyydetyt selvitykset ja kunnanhallituksen lausunnon kunnanvaltuustolle tiedoksi

  • esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään

  • esittää kunnanvaltuustolle, että sisäiseen valvontaan liittyvän muistutuksen vuoksi vastuuvapautta ei myönnetä 30.6.2017 toimineelle vt. kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle tilikaudelta 1.1-31.12.2017

  • esittää kunnanvaltuustolle, että muille kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2017

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

 

__________

 

Kvalt 18.06.2018 § 39

 

Päätös:

Yrjötapio Kivisaari piti Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoron tilinpäätökseen liittyen (puheenvuoro pöytäkirjan liitteenä).

 

Pentti Kangas piti Oikeudenmukaisen Kittilän valtuustoryhmän puheenvuoron. OMK esitti, että Kelan työterveyshuollon hakemukseen liittyen vastuuvapaus myönnettäisiin ao.henkilöille (esitys kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä).

 

Marita Toivanen piti Vasemmiston valtuustoryhmän puheenvuoron.

 

Tarmo Salonen piti Perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmän puheenvuoron.

 

Jukka Poti piti Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenvuoron.

 

Sakari Kautto piti SDP:n valtuustoryhmän puheenvuoron.

 

Akseli Erkkilä piti Kuntalaislistan puheenvuoron.

 

Jukka Salmi esitti, että tarkastuslautakunnan esitys hyväksyttäisiin muuten, mutta neljäs kohta muutetaan seuraavaksi:

 

''Sisäiseen valvontaan liittyvän muistutuksen vuoksi vastuuvapautta ei myönnetä niille tilivelvollisille, jotka ovat tilivelvollisia vuoden 2017 tilintarkastuskertomuksessa esille nostetussa työterveyshuollon korvaushakemuksen myöhästymistä käsittelevässä asiakohdassa.''

 

Yrjötapio Kivisaari ja Marita Toivanen kannattivat Jukka Salmen esitystä.

 

Valtuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että on tehty kaksi tarkastuslautakunnan esityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat Jukka Salmen esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Oikeudenmukaisen Kittilän valtuustoryhmän esitystä äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksikymmentä (20) jaa-ääntä, kuusi (6) ei-ääntä ja yksi (1) oli poissa.

 

Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Pekka Kenttälä, Susanna Kantola, Sakari Kautto, Toni Kenttälä, Yrjötapio Kivisaari, Merja Korva, Sirkka Hangasvaara, Vuokko Mäntymaa, Aki Nevalainen, Vilho Molkoselkä, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Jukka Poti, Pekka Rajala, Tapani Rantajääskö, Juha Toivola, Jukka Salmi, Tarmo Salonen ja Marita Toivanen. Ei-ääniä antoivat: Pentti Kangas, Esa Ylläsjärvi, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Heli Kurt ja Inkeri Yritys. Poissa oli Tiina Huilaja.

 

Ensimmäisessä äänestyksessä Jukka Salmen esitys sai eniten ääniä.

 

Tämän jälkeen puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

 

Ne, jotka kannattavat tarkastuslautakunnan esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Jukka Salmen esitystä äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksikymmentä (20) ei-ääntä ja kuusi (6) äänesti tyhjää, yksi (1) oli poissa.

 

Ei-ääniä antoivat: Akseli Erkkilä, Pekka Kenttälä, Susanna Kantola, Sakari Kautto, Toni Kenttälä, Yrjötapio Kivisaari, Merja Korva, Sirkka Hangasvaara, Vuokko Mäntymaa, Aki Nevalainen, Vilho Molkoselkä, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Jukka Poti, Pekka Rajala, Tapani Rantajääskö, Juha Toivola, Jukka Salmi, Tarmo Salonen ja Marita Toivanen. Tyhjää äänestivät Pentti Kangas, Esa Ylläsjärvi, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Heli Kurt ja Inkeri Yritys. Poissa oli Tiina Huilaja.

 

Puheenjohtaja totesi, että Jukka Salmen esitys tuli kokouksen päätökseksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa