Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 1  Esa Ylläsjärven eriävä mielipide /tark.ltk 29.5.2018 § 28
  Liite 2  Tarkastuslautakunnan arviointikertomus v. 2017

Tarkastuslautakunta

§ 23

13.04.2018

Tarkastuslautakunta

§ 28

29.05.2018

Kunnanvaltuusto

§ 38

18.06.2018

 

Vuoden 2017 arviointikertomus

 

13/02.06.01/2018

 

Tarklk 13.04.2018 § 23

 

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

 

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

 

Esityslistan oheismateriaalina on aineistoa arviointikertomuksen valmisteluun. Tarkoituksena on, että lautakunta ko. materiaalin, tilinpäätöksen ja muun saamansa materiaalin perusteella evästää arviointikertomuksen valmistelussa.

 

Puheenjohtajan ehdotus:
Lautakunta käydyn keskustelun jälkeen antaa ohjeita arviointikertomuksen laatimiseksi.

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

__________

 

Tarklk 29.05.2018 § 28

 

 

Lautakunnan ohjeistuksen pohjalta on valmistettu ehdotus arviointikertomukseksi. Ehdotus on esityslistan liitteenä

 

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

 

  • valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi,

  • valtuusto saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tiedoksi toimenpiteitä varten,

  • valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

 

 

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

 

Merkittiin, että Esa Ylläsjärvi jätti tähän asiaan eriävän mielipiteen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

 

__________

 

Kvalt 18.06.2018 § 38

 

Päätös:

Tarkastuslautakunnan esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa