Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 1  Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö: Kuuleminen luottamushenkilöiden pidättämisestä luottamustoimista
  Liite 2  Liite 1: Kittilän kunnan selvitysryhmän arviointi ja toimenpide-ehdotukset 27.2.2018 /Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö: Kuuleminen luottamushenkilöiden pidättämisestä luottamustoimista
  Liite 3  Liite 2: Luonnos valtiovarainministeriön päätökseksi / Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö: Kuuleminen luottamushenkilöiden pidättämisestä luottamustoimista
  Liite 4  Vs. kunnanjohtajan esitys Khall 22.5.2018: Lausunto asiassa, joka koskee luottamushenkilöiden pidättämistä luottamustoimistaan VM/2016/00.02.07/2017
  Liite 5  Pohjois-Suomen HAO:ssa vireillä olevat asiat/17.4.2018
  Liite 6  Ahti Ovaskaisen ja Tuula Mertaniemen esitys/eriävä mielipide / Khall 22.5.2018 § 178
  Liite 7  Marita Toivasen esitys/lisäykset lausuntoon valtiovarainministeriölle / Khall 22.5.2018 § 178
  Liite 8  Kunnanhallituksen päätös 22.5.2018 § 178/esitys valtuustolle: Lausunto asiassa, joka koskee luottamushenkilöiden pidättämistä luottamustoimistaan VM/2016/00.02,07/2017
  Liite 9  Kittilän kunnan tiedote 4.5.2018 ´Kittilän tilinpäätös 2017 toi hyvän tuloksen´

Kunnanhallitus

§ 178

22.05.2018

 

Lausunto valtiovarainministeriölle kuntalain 109 a §:n mukaisesta luottamushenkilöiden pidättämisestä luottamustoimistaan selvitysryhmän esityksen ja VM:n päätösluonnoksen mukaisesti

 

47/00.02/2016

 

Khall 22.05.2018 § 178

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 653 0774)

 

Valtiovarainministeriö päätti 20.12.2017 kuntalain 109 a §:n perusteella käynnistää poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskevan selvitysmenettelyn Kittilän kuntaan ja asetti kunnan hallintoa selvittämään kuntalain 109 b §:ssä tarkoitetun selvitysryhmän. Selvitysryhmä luovutti 27.2.2018 Kittilän kunnalle ehdotuksensa ja suosituksensa.

 

Kittilän kunnanvaltuusto on käsitellyt kokouksessaan 26.3.2018 valtiovarainministeriön asettaman selvitysryhmän ehdotuksia ( § 24 Valtiovarainministeriön selvitysryhmän arviointiraportin ehdotusten ja suositusten tiedoksianto valtuustolle). Kunnanvaltuusto on äänestyksen jälkeen hyväksynyt kunnanhallituksen ehdotuksen, jonka mukaan: "päätöksenä Valtiovarainministeriön selvitysryhmän toimenpide-ehdotukseen numero 1, joka koskee syytteessä olevien luottamushenkilöiden pidättämistä luottamustoimistaan todetaan, että Kittilän kunnanvaltuusto on 31.10.2017 §:ssä 80 käsitellyt Kuntalain mukaisesti kyseisen asian ja päättänyt, että se pidättää syytteessä olevat luottamushenkilöt osallistumasta asioiden käsittelyyn asioissa, joista he ovat syytteessä tai muusta syystä esteellisiä, siihen saakka, kunnes kyseisiä luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet on käsitelty lainvoimaisella tuomiolla toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Valtuusto katsoo, että tämä päätös turvaa riittävällä tavalla Kittilän kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden ja samalla myös vaaleilla valittujen luottamusmiesten oikeusturva otetaan huomioon ja kunnioitetaan syyttömyysolettamaa, joka on keskeinen ihmisoikeuksien periaate."

 

Kittilän kunnan syytteessä olevat luottamusmiehet eivät ole yhtä lukuun ottamatta pidättäytyneet luottamustoimesta itse kuntalain 85 §:n 3 momentin perusteella eikä myöskään valtuuston puheenjohtaja ole päättänyt väliaikaisesta pidättämisestä em. lainkohdan perusteella.

 

Päätösluonnoksen mukaan valtiovarainministeriö katsoo, että päätöksessä nimettyjen henkilöiden pidättäminen luottamustoimesta oikeudenkäynnin ajaksi on välttämätöntä kunnan päätöksenteon saattamiseksi lain mukaiseksi sekä kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaamiseksi ottaen huomioon epäillyn rikoksen vakavuus, mahdollinen toistuvuus ja muut seikat. Päätös laitettaisiin täytäntöön heti.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta antaa valtiovarainministeriön lausuntopyynnön VM/2016/00.02.07/2017 johdosta liitteenä olevan lausunnon.

 

Päätös:

Hallintojohtaja Esa Mäkinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (HallintoL 28 § 1 mom 7. kohta).

Pöytäkirjanpitäjäksi tämän asian osalta saapui sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukangas.

 

Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tarmo Salonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi, koska asia koskee häntä itseään. Varajäsen Antti Pekkala saapui paikalle asian käsittelyn ajaksi.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajalan ja 1. varapuheenjohtaja Tarmo Salosen poissa ollessa puheenjohtajana tämän pykälän osalta toimi kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi.

 

Jäsen Vuokko Mäntymaa poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi, koska asia koskee häntä itseään. Hänen tilalleen ei tullut varajäsentä.

 

Varajäsen Susanna Kantola poistui asian käsittelyn ajaksi varovaisuussyistä, koska asia koskee häntä itseään.

 

Jäsen Merja Korva poistui asian käsittelyn ajaksi, koska asia koskee häntä itseään. Varajäsen Yrjötapio Kivisaari saapui paikalle asian käsittelyn ajaksi.

 

Jäsen Vilho Molkoselkä poistui asian käsittelyn ajaksi, koska asia koskee häntä itseään. Varajäseneksi saapui Pekka Kenttälä asian käsittelyn ajaksi.

 

Jäsen Raili Fagerholm poistui asian käsittelyn ajaksi, koska asia koskee häntä itseään. Varajäseneksi saapui Marita Toivanen asian käsittelyn ajaksi.

 

Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi esteellisen Vuokko Mäntymaan tilalle tämän pykälän osalta valittiin Marita Toivanen.

 

Pöytäkirja päätettiin tarkastaa tämän asian osalta kokouksessa.

 

Jäsen Ahti Ovaskainen teki Tuula Mertaniemen kannattamana seuraavan vastaesityksen vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinamman tekemään esitykseen:

"Esitämme, että kunnanhallitus esittää lausuntonaan kunnanvaltuustolle, että koska kunnanvaltuusto ei ole kyennyt suorittamaan velvollisuuttaan pidättää vakavista virkarikoksista syytteessä olevat luottamushenkilöt luottamustoimistaan lainvoimaisiin tuomioihin saakka, vaikka kuntalaki velvoittaa kunnanvaltuuston pidättämistoimiin, Kittilän kunta pyytää valtiovarainministeriötä ryhtymään toimiin syytteessä olevien luottamushenkilöiden pidättämiseksi.

= = = "

Esitys perusteluineen kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä.

 

Varajäsen Marita Toivanen teki vastaesityksen lisäyksineen (pöytäkirjan liitteenä) vs. kunnanjohtajan Sanna Ylinamman tekemään esitykseen. Antti Pekkala kannatti Marita Toivasen tekemää vastaesitystä lisäyksineen.

 

Puheenjohtaja teki äänestysesityksen, koska on tehty kaksi vs. kunnanjohtajan esityksen vastaista esitystä. Äänestysesitys hyväksyttiin.

 

Ensin äänestettiin Ahti Ovaskaisen tekemä esitys vastaan Marita Toivasen tekemä vastaesitys.

Äänestys suoritettiin seuraavasti: Ahti Ovaskaisen tekemä vastaesitys JAA ja Marita Toivasen tekemä vastaesitys EI.

 

Äänestyksessä annettiin 2 (kaksi) jaa-ääntä ja 5 (viisi) ei-ääntä. Kaksi (2) oli poissa.

 

Jaa-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Ei-ääniä antoivat Marita Toivanen, Sakari Kautto, Yrjötapio Kivisaari, Pekka Kenttälä ja Antti Pekkala. Poissa olivat Vuokko Mäntymaa ja Susanna Kantola.

 

Puheenjohtaja teki toisen äänestyksen osalta seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Marita Toivasen tekemä vastaesitys EI ja vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinamman pohjaesitys JAA.

 

Äänestyksessä annettiin viisi (5) ei-ääntä, kaksi (2) äänesti tyhjää, jaa-ääniä ei annettu ja kaksi (2) oli poissa.

 

Ei-ääniä antoivat Marita Toivanen, Sakari Kautto, Yrjötapio Kivisaari, Pekka Kenttälä ja Antti Pekkala. Tyhjää äänestivät Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Poissa olivat Vuokko Mäntymaa ja Susanna Kantola.

 

Puheenjohtaja totesi, että Marita Toivasen tekemä vastaesitys on tullut kunnanhallituksen päätökseksi esitykseksi kunnanvaltuustolle.

 

Ahti Ovaskainen ja Tuula Mertaniemi esittivät eriävän mielipiteen päätökseen (pöytäkirjan liitteenä).

 

Tauko pidettiin klo 15:50 - 17:23.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa