Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 1  Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö: Kuuleminen luottamushenkilöiden pidättämisestä luottamustoimista
  Liite 2  Liite 1: Kittilän kunnan selvitysryhmän arviointi ja toimenpide-ehdotukset 27.2.2018 /Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö: Kuuleminen luottamushenkilöiden pidättämisestä luottamustoimista
  Liite 3  Liite 2: Luonnos valtiovarainministeriön päätökseksi / Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö: Kuuleminen luottamushenkilöiden pidättämisestä luottamustoimista
  Liite 4  Vs. kunnanjohtajan esitys Khall 22.5.2018: Lausunto asiassa, joka koskee luottamushenkilöiden pidättämistä luottamustoimistaan VM/2016/00.02.07/2017
  Liite 5  Pohjois-Suomen HAO:ssa vireillä olevat asiat/17.4.2018

Kunnanhallitus

1

22.05.2018

 

1

Lausunto valtiovarainministeriölle kuntalain 109 a §:n mukaisesta luottamushenkilöiden pidättämisestä luottamustoimistaan selvitysryhmän esityksen ja VM:n päätösluonnoksen mukaisesti

 

47/00.02/2016

 

Khall

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 653 0774)

 

Valtiovarainministeriö päätti 20.12.2017 kuntalain 109 a §:n perusteella käynnistää poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskevan selvitysmenettelyn Kittilän kuntaan ja asetti kunnan hallintoa selvittämään kuntalain 109 b §:ssä tarkoitetun selvitysryhmän. Selvitysryhmä luovutti 27.2.2018 Kittilän kunnalle ehdotuksensa ja suosituksensa.

 

Kittilän kunnanvaltuusto on käsitellyt kokouksessaan 26.3.2018 valtiovarainministeriön asettaman selvitysryhmän ehdotuksia ( § 24 Valtiovarainministeriön selvitysryhmän arviointiraportin ehdotusten ja suositusten tiedoksianto valtuustolle). Kunnanvaltuusto on äänestyksen jälkeen hyväksynyt kunnanhallituksen ehdotuksen, jonka mukaan: "päätöksenä Valtiovarainministeriön selvitysryhmän toimenpide-ehdotukseen numero 1, joka koskee syytteessä olevien luottamushenkilöiden pidättämistä luottamustoimistaan todetaan, että Kittilän kunnanvaltuusto on 31.10.2017 §:ssä 80 käsitellyt Kuntalain mukaisesti kyseisen asian ja päättänyt, että se pidättää syytteessä olevat luottamushenkilöt osallistumasta asioiden käsittelyyn asioissa, joista he ovat syytteessä tai muusta syystä esteellisiä, siihen saakka, kunnes kyseisiä luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet on käsitelty lainvoimaisella tuomiolla toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Valtuusto katsoo, että tämä päätös turvaa riittävällä tavalla Kittilän kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden ja samalla myös vaaleilla valittujen luottamusmiesten oikeusturva otetaan huomioon ja kunnioitetaan syyttömyysolettamaa, joka on keskeinen ihmisoikeuksien periaate."

 

Kittilän kunnan syytteessä olevat luottamusmiehet eivät ole yhtä lukuun ottamatta pidättäytyneet luottamustoimesta itse kuntalain 85 §:n 3 momentin perusteella eikä myöskään valtuuston puheenjohtaja ole päättänyt väliaikaisesta pidättämisestä em. lainkohdan perusteella.

 

Päätösluonnoksen mukaan valtiovarainministeriö katsoo, että päätöksessä nimettyjen henkilöiden pidättäminen luottamustoimesta oikeudenkäynnin ajaksi on välttämätöntä kunnan päätöksenteon saattamiseksi lain mukaiseksi sekä kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaamiseksi ottaen huomioon epäillyn rikoksen vakavuus, mahdollinen toistuvuus ja muut seikat. Päätös laitettaisiin täytäntöön heti.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta antaa valtiovarainministeriön lausuntopyynnön VM/2016/00.02.07/2017 johdosta liitteenä olevan lausunnon.

 

Päätös:

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa