Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 1  Koulunkäynninohjaajien vakinaistamisen lisäkustannuslaskelma

Koululautakunta

§ 127

01.03.2018

Koululautakunta

§ 136

14.03.2018

Koululautakunta

§ 146

11.04.2018

Koululautakunta

§ 168

22.05.2018

 

Koulunkäynninohjaajat

 

Koululk 01.03.2018 § 127

 

 

Kittilän kunnan koulutoimen palveluksessa on koulunkäynnin ohjaajia seuraavasti; 13 ohjaajaa on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja 17 ohjaajaa on määräaikaisessa työsuhteessa. Kittilän koulutoimen koulunkäynnin ohjaajien vuosittainen määrä on vakiintunut; perusteena lisääntyneen tuen tarvitsevien oppilaiden määrä, turvallinen koulu ympäristö sekä oppimisen mahdollistaminen kaikille tasa-arvoisesti. Koulunkäynninohjaajista kahdeksalle työntekijällä on tehty peräkkäisiä työsopimuksia usean vuoden ajalta alkaen vuodesta 2010-2013.

 

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti useana vuonna peräkkäin tehdyt määräaikaiset työsopimukset on katsottu yleensä toistaiseksi voimassaoleviksi työsopimuksiksi. Määräaikaisen koulunkäynninohjaajan työnkuva on epätarkoituksenmukainen ajatellen koulun toimintaa, lasten tarpeita ja työnantajan kannalta. Keväällä, kun koulujen toiminta on vilkkaimmillaan, määräaikaiset työntekijät joutuvat pitämään kertyneitä lomaoikeuksia pois ja osalle työntekijöistä lomaoikeuden ajalta on korvauksia maksettu erikseen.

 

Sivistystoimenjohtaja on neuvotellut asiasta luottamusmiesten kanssa ja todennut tilanteen edellyttävän pikaisia toimenpiteitä sekä työntekijän, että työnantajankin toiminnan turvaamiseksi. Siinä tapauksessa, että 6-8 koulunkäynnin ohjaajan työsuhde muutetaan toistaiseksi voimassaolevaksi, tulee vuosittainen kokonaiskustannus olemaan arviolta n. 15.000€ palkan sivukustannuksineen. Näin ollen päätökseen ei tarvita lisätalousarviota, vaan se sopeutuu sivistystoimen jo myönnettyihin palkkaus määrärahoihin.

Sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää hyväksyä ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kuuden (liitejakelu) koulunkäynninohjaajan työsuhteiden muuttamisen toistaiseksi voimassaoleviksi työsuhteiksi nimikkeellä koulunkäynninohjaaja ja sijoituspaikkana Kittilän koulutoimi. Vuosittaisesta työskentelykohteesta voidaan sopia tarvittaessa erikseen ja hyvissä ajoin ennen seuraavan lukuvuoden alkua.

 

Päätös:

Koululautakunta palauttaa asian jatkovalmisteluun siltä osin, että kokonaiskustannus tarkennetaan seuraavaan koululautakunnan kokoukseen.

__________

 

Koululk 14.03.2018 § 136

 

 

Koulunkäynninohjaajien työsopimusten huomioiminen toistaiseksi voimassaoleviksi kuuden koulunkäynninohjaajan toimen osalta. Palkkatoimiston laskelman (liitejakelu) mukaisesti nykytilaan verrattuna kustannukset 6163,74€/ vuosi/ toimi. Koulun toimintaan liittyy hyötynäkökulma sekä toiminnan, että lasten ja nuoren hyvinvointiin liittyen.

 

Sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää hyväksyä ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kuuden (liitejakelu) koulunkäynninohjaajan työsuhteiden muuttamisen toistaiseksi voimassaoleviksi työsuhteiksi nimikkeellä koulunkäynninohjaaja ja sijoituspaikkana Kittilän kunta.

 

Päätös:

Koululautakunta päätti siirtää asian jatkovalmisteluun ja tuotavaksi seuraavaan kokoukseen.

__________

 

Koululk 11.04.2018 § 146

 

 

Palkkatoimistosta saadun listauksen mukaan määräaikaisia koulunkäynninohjaajia on työsuhteessa Kittilän kuntaan yhteensä 17 koulunkäynninohjaajaa. Koulunkäynninohjaajien määrä Kittilän kunnassa lukuvuosittain on vakiintunut; yhteensä n. 30 työntekijään. Sivistystoimenjohtaja on pyytänyt koulunjohtajilta tarkempaa arviota lv. 2018-2019 arvioidusta koulunkäynninohjaajien määrästä perusteeksi päätöksentekoon. Määräaikaisista koulunkäynninohjaajista pisimpään peräkkäisissä työsuhteissa on ollut edellisessä kokouksessa esillä olleet kuusi koulunkäynninohjaajaa, joiden työsuhde on alkanut vuosien 2009-2013 välillä. Tarkoituksenmukaista koululautakunnalla olisi nyt hyväksyä näiden kuuden koulunkäynninohjaajan osalta, heidän työsuhteensa toistaiseksi voimassa oleviksi 1.5.2018 alkaen ja samalla siirtää seuraavaan kokoukseen jatkovalmisteluun vähemmän aikaa määräaikaisissa työsuhteissa olleiden koulunkäynninohjaajien sopimuksien tilanteen oikeudellinen ja tarveharkintainen arviointi.

 

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry: lausunto

 

"Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry on tutkinut, täyttävätkö Kittilän kunnan solmimat määräaikaiset työsopimukset työsopimuslain edellytykset.

 

xx on aloittanut Kittilän kunnan palveluksessa 9.8.2013. Siitä lähtien on ollut 6 määräaikaista työsuhdetta Kittilän kunnalla siten, että hänen työsuhteensa ovat katkaistu kesäajaksi. Tällä hetkellä voimassa oleva määräaikainen työsuhde päättyy 2.6.2018.

xx on aloittanut Kittilän kunnan palveluksessa 13.8.2012. Siitä lukien on ollut 5 määräaikaista työsuhdetta siten, että hänen työsuhteensa ovat pääsääntöisesti katkaistu kesäajaksi. Tällä hetkellä voimassa oleva määräaikainen työsuhde päättyy 2.6.2018.

xx on aloittanut Kittilän kunnan palveluksessa 10.8.2010. Siitä lähtien on ollut 8 määräaikaista työsuhdetta Kittilän kunnalla siten, että hänen työsuhteensa ovat katkaistu kesäajaksi. Tällä hetkellä voimassa oleva määräaikainen työsuhde päättyy 2.6.2018.

xx on aloittanut Kittilän kunnan palveluksessa 9.8.2013. Siitä lähtien on ollut 5 määräaikaista työsuhdetta Kittilän kunnalla siten, että hänen työsuhteensa on katkaistu kesäajaksi. Tällä hetkellä voimassa oleva määräaikainen työsuhde päättyy 2.6.2018.

Pääsäännön mukaan työsuhde on voimassa toistaiseksi. Määräaikainen työsopimus on mahdollinen vain silloin, kun siihen on perusteltu syy. Työsopimuslain 1 luvun 3 §:n mukaan:

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti.

Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.

 

Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.

 

Pykälän 2 momentissa säädetään, että kullekin määräaikaiselle työsopimukselle tulee olla perusteltu syy. Pykälän 3 momentissa kielletään määräaikaisten työsopimuksien ketjuttaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka jokaiselle työsuhteelle olisi hyväksyttävä syy, työsuhdetta on siitä huolimatta pidettävä toistaiseksi voimassa olevana, jos määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoiman tarpeen pysyväksi.

 

Hallituksen esityksen perusteluissa työsopimuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 157/2000) todetaan:

Määräaikaisten sopimusten käyttö olisi mahdollista myös kausiluonteisissa töissä. Työ on kausiluonteista, jos sitä tehdään ainoastaan tiettynä aikana vuodesta tai jos työn määrä olennaisesti lisääntyy etukäteen tiedossa olevina ajanjaksoina. Työtä voitaisiin pitää kausiluonteisena, jos tilapäistyövoimaa tarvitaan vain lyhyehköksi ajaksi. Jos työtä sen sijaan teetetään toistuvasti vuosittain esimerkiksi yhdeksästä kymmeneen kuukautta, työtä ei olisi pidettävä kausiluonteisena. Harkittaessa oikeutta määräaikaisen sopimuksen tekemiseen olisi otettava huomioon, onko työnantajalla mahdollisuus muun muassa töiden uudelleenjärjestelyjen tai loma-aikojen porrastuksen avulla tarjota työntekijälle jotakin muuta työtä jäljelle jääväksi lyhyeksi väliajaksi tai sopia työsopimuksessa työnteon ja palkanmaksun lyhytaikaisesta keskeyttämisestä.

 

Hallituksen esityksessä todetaan, että jos työtä teetetään toistuvasti vuosittain esimerkiksi yhdeksästä kymmeneen kuukautta, työtä ei olisi pidettävä kausiluontoisena. Kyseinen hallituksen perusteluissa mainittu oikeusohje on johdettu korkeimman oikeuden tuomiosta KKO 1989:100. Kyseisessä tuomiossa katsottiin työn olevan kausiluontoista, mutta kaupungilla ei ollut perusteltua syytä tehdä määräaikaisia työsopimuksia kausiluontoisuuteen vedoten, kun työn tarve oli toistunut vuoden ajoista johtuen.

 

Edellä esitetyt työntekijät ovat juuri toimineet noin 10 kuukautta kestävissä määräaikaisissa työsuhteissa Kittilän kunnalla usean vuoden aikana. Työsopimuslain perustelujen mukaan kyseisissä tilanteissa ei määräaikaisia työsopimuksia tule käyttää, vaan työsuhteiden tulee olla toistaiseksi voimassa olevia.

 

Haluamme, että asia päättyy sovinnollisesti. Palkkaamalla heidät toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin Kittilän kunta saisi osaavat ja motivoituneet työntekijät palvelukseensa. Pyydän, että Kittilän kunta muuttaa työsuhteet toistaiseksi voimassa oleviksi viivytyksettä. Toivon, että asia ratkeaa sovinnollisesti, jotta vältytään tuomioistuinprosessilta.

 

Pyydän selvitystä asiaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 20.4.2018.

 

Helsingissä 22.3.2018

 

Heikki Wilén työmarkkinalakimies Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki Puh 020 789 3714, Fax 020 789 3790 heikki.wilen@jytyliitto.fi "

 

 

 

Sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää hyväksyä ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kuuden (työsuhde on alkanut vuosien 2009-2013 välillä) koulunkäynninohjaajan työsuhteiden muuttamisen toistaiseksi voimassaoleviksi työsuhteiksi 1.5.2018 alkaen nimikkeellä koulunkäynninohjaaja ja sijoituspaikkana Kittilän kunta. Samalla koululautakunta siirtää asian jatkovalmisteluun muiden vähemmän aikaa määräaikaisissa työsuhteissa toimineiden koulunkäynninohjaajien osalta koulunjohtajien toimittaman selvityksen koulunkäynninohjaajien arvioidusta tarpeesta lv. 2018-2019 perusteella.

 

Päätös:

Koululautakunta esittää, että kunta aloittaa neuvottelut näiden kuuden (6) pisimpään määräaikaisissa työsuhteissa olleiden koulunkäynninohjaajien kanssa.

__________

 

Koululk 22.05.2018 § 168

 

Sivistystoimenjohtaja on neuvotellut tässä asiassa esillä olleiden kuuden koulunkäynninohjaajan ja luottamusmiesten kanssa 20.4.2018 sekä pitänyt tiedotustilaisuuden koulunkäynninohjaajille 9.5.2018. Neuvottelussa on kartoitettu koulunkäynninohjaajien mahdollisuutta työskennellä koulujen kesätauon aikana tarvittaessa muissa sopivissa tehtävissä Kittilän kunnassa.

 

Koulunkäynninohjaajilla on käytyjen neuvotteluiden perusteella valmius toimia tarvittaessa monissa eri tehtävissä Kittilän kunnassa koulujen kesätauon aikana. Vakituisessa työsuhteessa työskentelevien osalta voidaan tarkemmin selvittää jo toteutuneet toimintatavat kesätaukojen aikaisesta työskentelystä. Kittilän kunnan hyvinvointihankkeessa (Pihlajalinna) on otettu myös kantaa siihen, että vakituisemmat työsuhteet voisivat tukea mahdollisesti työhyvinvointia työntekijöiden keskuudessa. Kuntatyönantajan lakiosaston suullisen selvityksen mukaan näyttäisi siltä, että useamman vuoden määräaikaisissa työsuhteissa työskennelleiden koulunkäynninohjaajien osalta työsuhteet ovat mahdollisesti katsottavissa toistaiseksi voimassa oleviksi työsuhteiksi. Kuuden pisimpään määräaikaisissa työsuhteissa työskennelleiden osalta ei ilmeisesti olisi estettä työsuhteen laadun muuttamiselle. Talousarvion 2018 laadinnan yhteydessä ei ole kuitenkaan varauduttu työsuhteiden laadun muuttamiseen talousarvion numeerisessa osassa. Arvioitu kokonaisvaikutus koulutoimen palkkojen menokohdalle olisi vuositasolla n. 36 000€.

 

Sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi työsuhteiden laadun selvityksen. Koululautakunta päättää siirtää kuuden koulunkäynninohjaajan työsuhteen muuttamisen toistaiseksi voimassaolevaksi seuraavan talousarvion laatimisen yhteyteen (TA 2019) ja varaa seuraavan talousarvion laadinnan yhteydessä muutokseen tarvittavan määrärahan n. 36 000€ tässä esitetyn muutoksen toteuttamiseksi.

 

Päätös:

Koululautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa