Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 12.10.2022/Pykälä 158

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 158

12.10.2022

 

YSL 175 § mukainen määräys ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi

 

385/11.03.04/2022

 

RakYmplk 12.10.2022 § 158

(Lisätietoja: Ympäristötarkastaja 040 636 0512)

 

Asia

Tarkastuksen perusteella havaittujen puutteiden ja kehotuksen noudattamatta jättämisen nojalla annettava YSL 175 §:n mukainen määräys ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, VMAX Rentals Levi (Y-tunnus: 2317709-5), Levintie 1199, 99130 Sirkka

 

Kittilän kunnan ympäristötarkastaja teki VMAX Rentals Levi:n käytössä olevalle kiinteistölle suullisen valvontapyynnön sekä 13.3.2020 annetun kehotuksen perusteella tarkastuksen yhdessä kunnan rakennusvalvonnan kanssa. Vmax Rentals Levi harjoittaa pääasiassa moottorikelkkojen vuokrausta. Tarkastuksella suoritettiin maastokäynti, jonka aikana käytiin läpi toimintaan ja sen muuttamiseen liittyvät maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999), ympäristönsuojelulain (527/2014) ja jätelain (646/2011) sekä niiden nojalla annettujen asetusten mukaiset seikat.

 

Toiminnan nykytilan lainvastaisuuden vuoksi tarkastuksella havaituista puutteista ja kehotuksen noudattamatta jättämisestä valmisteltiin Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi toiminnanharjoittajalle annettava ympäristönsuojelulain 175 §:n mukainen määräys palauttaa toiminnan lainmukaisuus suorittamalla määräyksessä eriteltävät toimenpiteet asetetussa määräajassa. Toiminnanharjoittajalle annettiin selvitysmahdollisuus ennen määräyksen antamista.

 

Selvityspyyntö 1.9.2022 ja toiminnanharjoittajan selvitys 20.9.2022

 

Toiminnanharjoittajalle on annettu mahdollisuus selvittää suunnittelemiaan toimenpiteitä sekä niiden toteuttamisen aikataulu toiminnan lainmukaisuuden palauttamiseksi ympäristötarkastajan lähettämän selvityspyynnön (1.9.2022) mukaisesti.

Toiminnanharjoittaja on esittänyt selvityksessään seuraavaa:

 

"Selvityspyyntö 1.9.2022 /Vmax Rentals Levi / tilat 261-409-31-45 ja 261-409-31-41

1.

Polttoainesäiliö sijoitetaan ylitäytönestoaltaaseen ja katetaan pressukatoksella 1.12.2022 mennessä. Pressukatos korvataan kiinteällä katoksella 1.12.2023 mennessä. Tankkausalue peitetään läpäisemättömällä raskaspeitteellä ja tankkausalueella pidetään imeytysturvetta.

 

2.

Nykyinen käymälä poistetaan käytöstä toistaiseksi ja lukitaan käytön ehkäisemiseksi, kunnes käymälä on korjattu nykyasetusten mukaiseksi. Olemme tilanneet Hettula Oy:ltä 19.9.2022 ympärivuotiseen käyttöön soveltuvan bajamaja-käymälän ja sen tyhjennykset. Tyhjennysdokumentaatio tallennetaan Visma fivaldi-tietojärjestelmämme ostoreskontra-tiedostoon mää-räysten mukaisesti kuudeksi vuodeksi. Hettula Oy toimittaa bajamaja-käymälän toimipisteel-lemme 1.12.2022 asiakaspalvelukautemme käynnistyessä.

 

3.

Käytöstä poistetut, tilalla tällä hetkellä olevat jätteet toimitamme 1.12.2022 mennessä Hettula Oy:n jäteasemalle Kittilään. Hankimme 1.12.2022 mennessä erilliset kannelliset jäteastiat öljyisille jätteille, akkujätteelle ja jäteöljylle, jonka astia on varustettuna vuotosuoja-altaalla. On myös mahdollista, että hankimme erillisen kontin näiden jätteiden käsittelylle. Olemme tiedustelleet 20.9.2022 Hettula Oy:n jäteasemalta mahdollisuutta öljyisten jätteiden, akkujätteiden ja jäteöljyn vastaanottoon. 1.12.2022 alkaen toimitamme em. jätteet em. astioissa Hettula Oy:n Kittilän jäteasemalle omalla kuljetuksellamme. Hettula Oy laskuttaa meitä em. jätteistä määräperusteisesti ja jätemaksut dokumentoituvat Visma fivaldi-tietojärjestelmämme ostoreskontratiedostoon määräysten mukaisesti kuudeksi vuodeksi.

 

4.

Pieniin huoltoihin käytettävä huoltotilamme on katettu tila, jonka lattia on tiivistä muovimattoa. Käytämme 1.12.2022 alkaen muovimaton päällä imeytysmattoa ja vaihdamme maton säännöllisesti. Käytetyt imeytysmatot lajittelemme 1.12.2022 mennessä hankittavaan öljyisen jätteen jäteastiaan, jonka tyhjennämme Hettula Oy:n jäteasemalle sovitusti. Hettula Oy las-kuttaa meitä em. jätteistä määräperusteisesti ja jätemaksut dokumentoituvat Visma fivaldi-tietojärjestelmämme ostoreskontratiedostoon määräysten mukaisesti kuudeksi vuodeksi. Suuremmissa huolloissa pääsääntöisesti kalustoamme huoltaa Rovaniemen tarvikekeskus Oy."

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta määrää VMAX Rentals Levi:n (Y-tunnus: 2317709-5) toteuttamaan määräysliitteen mukaiset toimenpiteet seuraavasti:

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen määrää ympäristönsuojelulain nojalla Vmax Rentals Levi:n (Y-tunnus: 2317709-5) korjaamaan tarkastuskäynnillä havaitut puutteet siten, että niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

 

1.

Polttoainesäiliö on sijoitettava rakenteeltaan tiiviille pohjalle ja katettava. Tankkauspisteen läheisyydessä on oltava jatkuvasti soveltuvaa imeytysainetta vuototilanteen varalle. Selvityksen mukaisten muutosten on oltava tehtyinä viimeistään 31.12.2022 mennessä.

 

2.

Käymälä-järjestely tulee saattaa lainmukaiseen tilaan. Käymälä tulee järjestää niin, että se toimii asianmukaisesti vuodenajasta riippumatta. Käymälän tyhjennyksistä on arkistoitava uuden jäteasetuksen mukaiset siirtoasiakirjat. Selvityksen mukaisten muutosten on oltava tehtyinä viimeistään 31.12.2022 mennessä.

 

3.

Käytöstä poistetut ja ilman käyttötarkoitusta olevat materiaalit sekä toiminnassa syntyvät jätteet tulee säilyttää asianmukaisesti ennen toimitusta asianmukaisiin vastaanottopisteisiin. Jätteiden polttaminen ja maahan hautaaminen on ehdottomasti kielletty. Vaarallisten jätteiden säilyttäminen ilman suojaa maapohjalla tai ilman valumia estävää rakennetta on kielletty.

 

Jätteille, erityisesti vaarallisille jätteille (käytetyt akut, jäteöljyt, öljyiset materiaalit) on osoitettava asianmukaiset ja muista jätteistä erilliset säilytysastiat ja paikat siten, että jätteiden säilytyksestä ei aiheudu jätelain 72 § tarkoittamaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto) tai ympäristönsuojelulain 16 § maaperänpilaamiskiellon vastaista pilaantumista. Jätteiden siirtoasiakirjat on arkistoitava jätelain mukaisesti ja ne tulee esittää valvontaviranomaiselle pyydettäessä.

 

Selvityksen mukaisten muutosten (osoitetut säilytyspaikat kiinteistöllä) on oltava tehtyinä viimeistään 31.12.2022 mennessä.

 

4.

Alueella pieniin huoltotoimenpiteisiin käytettävän huoltotilan on oltava pohjaltaan tiivis ja pysyvissä huoltotiloissa on oltava öljynerotuskaivo. Tilan on oltava katettu, jotteivat sade- ja hulevesi pääse levittämään poltto- ja voiteluaineita tai öljyjä ympäristöön. Selvityksen mukaisten muutosten on oltava tehtyinä viimeistään 31.12.2022 mennessä.

 

Kittilän ympäristövalvonta tulee tekemään uuden tarkastuksen kiinteistölle viipymättä määräajan päätyttyä tämän määräyksen noudattamisen valvomiseksi.

 

Tehoste

Mikäli määrättyjä toimenpiteitä ei ole suoritettu määräaikaan mennessä, toiminta tullaan keskeyttämään siihen asti, että tässä määräyksessä vaaditut toimenpiteet on suoritettu (keskeyttämisuhka YSL 184 §). Toiminnan keskeyttäminen voidaan suorittaa muutoksenhausta huolimatta.

 

Päätöksen noudattaminen

Tätä hallintopakkomääräystä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin päätä (YSL 200 §).

 

Määräys kokonaisuudessaan erillisenä liitteenä.

Muutoksenhakuohjeet määräyksen liitteenä.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa