Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 27.10.2022/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 58

27.10.2022

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan talousarvioesitys 2023 ja esitys taloussuunnitelmaksi vuosille 2024-2025

 

31/02.02/2022

 

Vapsivlk 27.10.2022 § 58

 

(Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.06.2022 § 241 hyväksynyt

vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman laadintaohjeen sekä toimialakohtaisen raamin.

 

Kuntalain asettamat velvoitteet talousarvion laadinnalle sekä Kittilän kunnan v.2023 taloussuunnittelun lähtökohtatilanne käyvät ilmi liitteenä olevasta talousarvion ja suunnitelman 2023-2025 laadintaohjeesta.

 

Kunnan talousarvio on kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan keskeinen väline. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa. Kittilän kuntastrategian mukaan kunnan arvot ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys (LIVE). Strategian kuutena painopisteenä ovat yhteisöllinen ja osallistava Kittilä, positiivinen viestintä ja imago, huomio hyvinvointiin, viihtyisä ympäristö ja hyvät liikenneyhteydet, yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö sekä digitaalisuuden kehittäminen. Kunnan visiona on "Kittilä - puhdasta kultaa". Kuntastrategia ja kunnan visio on sisällytetty vuoden 2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan huomioimalla ne lautakuntien tavoitteissa ja mittareissa. Sivistystoimen osalta tulosalueiden tavoitteet, toimenpiteet ja mittaristo on luotu kuntastrategian painopistealueiden pohjalta ja esitetään tekstiosassa taulukkomuodossa.

 

Käyttötalouden kulujen osalta on pyritty löytämään taloudellisia ja nykyaikaisia tapoja organisoida palveluja sekä tuomaan esille kuinka taloudellisuuden ja kehittämisen näkökulma sisältyy talousarvion tavoitteisiin. Toimintatuottoja on pyritty lisäämään siltä osin kuin se on mahdollista sekä selvitetty hankerahoituksen mahdollisuuksia.

 

Toimialoittaiset raamit (toimintakate)

 

Käyttötalousosan sitovuus valtuustoon on toimialojen lautakuntataso nettona (toimintatuotot-toimintakulut =toimintakate).

 

Vuoden 2023 talousarvion laadinnan pohjaksi toimialoille asetettiin toimintakateraamit eli nettotoimintakustannusten tasot, joita tuli tavoitella. Raamien pohjalla on vuoden 2023 taloussuunnitelma huomioiden siinä vaiheessa tiedossa olleet organisaatiomuutokset sekä oletetut palkkojen korotukset.

 

[image] 

*) Teknisen lautakunnan raami sisältää maankäyttömaksujen tuloutuksia 0,7 milj. euroa ja tonttien myyntituloja 1,5 milj.euroa.

 

Kuntalaisten osallistuminen

 

Osallistavassa budjetoinnissa kuntalaiset voivat tehdä ehdotuksia määrärahan tai sen osan käyttämiseksi. Osallistuva budjetointi toimeenpannaan vuonna 2023 kunnanhallituksen tasolla kokeiluna, joten sivistystoimi toteuttaa kuntalaisten osallistamista tulosalueiden vuosittaisen toiminnan sekä ennakkovaikutusten arvioinnin yhteydessä.

 

Henkilöstösuunnittelu

 

Talousarviossa esitetään suunnitellut henkilömäärät vastuualueittain henkilötyövuosina 0,25 htv:n tarkkuudella. Vakinaisessa ja määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien henkilöiden määrä eritellään talousarviokirjaan. Sivistystoimen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma sisältää toimialan henkilöstön tehtävänimikkeittäin sekä vuodelle 2023 suunnitellut koulutukset.

Sisäiset erät

 

Sisäisiä eriä (sisäisiä vuokria ja ateriapalveluja) ei oltu toimitettu kokonaisuudessaan lautakunnan esityslistan lähtemiseen mennessä, joten lautakunnan käsiteltävänä oleva talousarvion sisäiset erät pohjatuvat talousarviovuoden 2022 lukuihin. Yleinen kustannustason nousu ennakoi sitä, että sisäiset erät nousevat ja lautakunnan alaisen toiminnan toimintakulut kasvavat.

 

Muutokset hyvinvointialueiden tulon myötä 1.1.2023 alkaen

 

Kittilän kunnan organisaatiorakenne uudistetaan vastaamaan niitä toimintoja ja tehtäviä, jotka jäävät kunnan vastuulle hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023. Uudistuksen seurauksena kunnan toiminnan painopiste siirtyy entistä vahvemmin elinvoiman lisäämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään ennaltaehkäisevään työhön. Sivistystoimi tulee olemaan kunnan suurin toimiala niin euromääräisesti kuin henkilöstömäärältään.

 

Sivistystoimen henkilökunnasta oppilashuollon kuraattorit siirtyvät hyvinvointialueelle.

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen prosessit sekä valtuustokausittaisen hyvinvointikertomuksen laatimisvastuu siirtyvät sivistystoimen alle. Tätä tehtävää sekä järjestö- ja yhdistysyhteyshenkilön tehtäviä varten tulee vastuuttaa hyvinvointikoordinaattorin tehtävät.

 

Nuorisolain mukainen nuorten työpajatoiminta siirtyy sivistystoimen alle.

 

Perheiden palveluja koordinoiva perhekeskus sekä neuvolan kaksi perhetyöntekijää sisällytetään sivistystoimen budjettiin koululautakunnan alle.

 

___________________________________________________

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan talousarvioesitys 2023

 

Kittilän kunnan sivistystoimen talousarviota ja toiminnallisia muutoksia on käsitelty 22.9.2022 pidetyssä valtuuston talousarvioseminaarissa.

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitys on laadittu vuoden 2023 talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti. Talousarvion laadinnan pohjaksi toimialoille asetettiin toimintakateraamit eli nettotoimintakustannusten tasot, joita tulisi talousarvioesityksissä tavoitella.

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate vuoden 2023 talousarviossa

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus. Toimintakate pienenee vuodesta 2022 -0,8 % ennen sisäisten vuokrien sisällyttämistä talousarvioon.

 

Ta 2022

Ta 2023

Tavoiteraami 2023

-3.167

-3.161

-3.210

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot vuodelle 2023

 

Toimintatuotot on pääosin budjetoitu vuoden 2022 tasoisesti (-2,5 %).

 

Ta 2022

Ta 2023

1.106 milj.

1.079 milj.

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisen toiminnan toimintakulut vuodelle 2023

 

Palkkasummiin on arvioitu palkkojen korotus sisältäen yleiskorotusten lisäksi mahdolliset muut korotukset sekä muutokset henkilöstökokonaisuudessa. Korotusprosenttina laskennassa on käytetty 3,5 % elokuun tasosta laskettuna. Kuntien maksamat eläkemenoperusteiset maksut poistuvat ja niiden tilalla kunnat maksavat vuoden 2023 alusta lukien tasausmaksua.

 

Sisäiset erät on budjetoitu vuoden 2022 tasolle, joten niiden tarkistaminen tulee kasvattamaan toimintakuluja.

 

Kokonaisuudessaan vapaan sivistystyön lautakunnan alaiset toimintakulut laskevat hieman (-0,25 %).

 

Ta 2022

Ta 2023

-4.274

-4.240

Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisen toiminnan keskeiset toiminnalliset muutokset

 

Kirjastopalvelut

 

Omatoimikirjaston avaaminen

Kirjaston peruskorjauksen suunnittelu

Kirjastoauton käyttöselvitys

 

Liikuntapalvelut

 

Liikuntatoimen verkkokauppatuotteiden myyntitoiminta

Liikkuva koulu ja opiskelu -hanke yhteistyössä yläkoulun kanssa

Harrastusbussikokeilu kirkonkylä-Levi välillä kevätkaudella 2023

Vähävaraisten lapsiperheiden harrastustukimekanismi yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa

Elintapaohjauksen palvelupolku Tunturi-Lappiin 2022-2024 -hanke yhteistyössä Kolarin kunnan ja Muonion kunnan kanssa

Harrastamisen Suomen mallin kehittäminen

 

Nuorisopalvelut

 

Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen

Koulunuorisotyön vakiinnuttaminen

Harrastesetelin käyttöönotto.

 

Kulttuuripalvelut

 

Kulttuurikasvatussuunnitelma Kapsäkin jalkauttaminen vakalle ja kouluille sekä polkujen luominen (vaka, kirjasto, museo, elokuvakasvatus, liikunta)

Kittilän historiakirjan syventävä teemaluentosarja

Ounasjokilaki 1983

Kino Yläri 40-vuotisjuhla

 

Revontuli-Opisto

 

Ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia

 

Sivistystoimenjohtaja:

 

Vapaan sivistystyön lautakunta

 

1. hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman ja päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös:

Vapaan sivistyön lautakunta

 

1. hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman seuraavalla muutoksella:

 

Revontuli-Opiston Kittilän kuntaosuutta lisätään 5 000 €, siten että se on kokonaisuudessaan 225.000 euroa.

 

2. ja päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa