Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 26.10.2022/Pykälä 78

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Koululautakunta

§ 78

26.10.2022

 

Koululautakunnan talousarvioehdotus 2023 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi vuosille 2024-2025

 

31/02.02/2022

 

Koululk 26.10.2022 § 78

 

(Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.06.2022 § 241 hyväksynyt

vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman laadintaohjeen sekä toimialakohtaisen raamin.

 

Kuntalain asettamat velvoitteet talousarvion laadinnalle sekä Kittilän kunnan v.2023 taloussuunnittelun lähtökohtatilanne käyvät ilmi liitteenä olevasta talousarvion ja suunnitelman 2023-2025 laadintaohjeesta.

 

Kunnan talousarvio on kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan keskeinen väline. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa. Kittilän kuntastrategian mukaan kunnan arvot ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys (LIVE). Strategian kuutena painopisteenä ovat yhteisöllinen ja osallistava Kittilä, positiivinen viestintä ja imago, huomio hyvinvointiin, viihtyisä ympäristö ja hyvät liikenneyhteydet, yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö sekä digitaalisuuden kehittäminen. Kunnan visiona on Kittilä - puhdasta kultaa. Kuntastrategia ja kunnan visio on sisällytetty vuoden 2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan huomioimalla ne lautakuntien tavoitteissa ja mittareissa. Sivistystoimen osalta tulosalueiden tavoitteet, toimenpiteet ja mittaristo on luotu kuntastrategian painopistealueiden pohjalta ja esitetään tekstiosassa taulukkomuodossa.

 

Käyttötalouden kulujen osalta on pyritty löytämään taloudellisia, nykyaikaisia tapoja organisoida palveluja sekä tuomaan esille, kuinka taloudellisuuden ja kehittämisen näkökulma sisältyy talousarvion tavoitteisiin. Toimintatuottoja on pyritty lisäämään siltä osin kuin se on mahdollista sekä selvitetty hankerahoituksen mahdollisuuksia.

 

Toimialoittaiset raamit (toimintakate)

 

Käyttötalousosan sitovuus valtuustoon on toimialojen lautakuntataso nettona (Toimintatuotot-toimintakulut =Toimintakate).

 

Vuoden 2023 talousarvion laadinnan pohjaksi toimialoille asetettiin toimintakateraamit eli nettotoimintakustannusten tasot, joita tuli tavoitella. Raamien pohjalla on vuoden 2023 taloussuunnitelma huomioiden siinä vaiheessa tiedossa olleet organisaatiomuutokset sekä oletetut palkkojen korotukset.

 

[image]

*) Teknisen lautakunnan raami sisältää maankäyttömaksujen tuloutuksia 0,7 milj. euroa ja tonttien myyntituloja 1,5 milj.euroa.

 

Kuntalaisten osallistuminen

 

Osallistavassa budjetoinnissa kuntalaiset voivat tehdä ehdotuksia määrärahan tai sen osan käyttämiseksi. Osallistuva budjetointi toimeenpannaan vuonna 2023 kunnanhallituksen tasolla kokeiluna, joten sivistystoimi toteuttaa kuntalaisten osallistamista tulosalueiden vuosittaisen toiminnan sekä ennakkovaikutusten arvioinnin yhteydessä.

 

Henkilöstösuunnittelu

 

Talousarviossa esitetään suunnitellut henkilömäärät vastuualueittain henkilötyövuosina 0,25 htv:n tarkkuudella. Vakinaisessa ja määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien henkilöiden määrä eritellään talousarviokirjaan. Sivistystoimen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma sisältää toimialan henkilöstön tehtävänimikkeittäin sekä vuodelle 2023 suunnitellut koulutukset.

 

Sisäiset erät

 

Sisäisiä eriä (sisäisiä vuokria ja ateriapalveluja) ei oltu toimitettu lautakunnan esityslistan lähtemiseen mennessä, joten lautakunnan käsiteltävänä oleva talousarvion sisäiset erät pohjatuvat talousarviovuoden 2022 lukuihin. Yleinen kustannustason nousu ennakoi sitä, että sisäiset erät nousevat ja lautakunnan alaisen toiminnan toimintakulut kasvavat huonontaen toimintakatetta.

 

Muutokset hyvinvointialueiden tulon myötä 1.1.2023 alkaen

 

Kittilän kunnan organisaatiorakenne uudistetaan vastaamaan niitä toimintoja ja tehtäviä, jotka jäävät kunnan vastuulle hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023. Uudistuksen seurauksena kunnan toiminnan painopiste siirtyy entistä vahvemmin elinvoiman lisäämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään ennaltaehkäisevään työhön. Sivistystoimi tulee olemaan kunnan suurin toimiala niin euromääräisesti kuin henkilöstömäärältään.

 

Sivistystoimen osalta oppilashuollon kuraattorit siirtyvät hyvinvointialueelle.

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen prosessit sekä valtuustokausittaisen hyvinvointikertomuksen laatimisvastuu tulee vastuuttaa hyvinvointikoordinaattorin tehtävänkuvassa.

 

Nuorisolain mukainen nuorten työpajatoiminta siirtyy sivistystoimen alle vuoden 2023 aikana.

 

Perheiden palveluja koordinoiva perhekeskus sekä neuvolan kaksi perhetyöntekijää sisällytetään sivistystoimen budjettiin.

 

___________________________________________________

 

Koululautakunnan talousarvioesitys 2023

 

Kittilän kunnan sivistystoimen talousarviota ja toiminnallisia muutoksia on käsitelty 22.9.2022 pidetyssä valtuuston talousarvioseminaarissa.

 

Koululautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitys on laadittu vuoden 2023 talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti. Talousarvion laadinnan pohjaksi toimialoille asetettiin toimintakateraamit eli nettotoimintakustannusten tasot, joita tulisi talousarvioesityksissä tavoitella. Raamien pohjalla on vuoden 2023 taloussuunnitelma huomioiden siinä vaiheessa tiedossa olleet organisaatiomuutokset sekä oletetut palkkojen korotukset. Koululautakunnan alaisen toiminnan osalta pelkästään henkilöstökulujen korotusprosentti kattaa euromääräisen raamin korotusvaran 200.000 euroa.

Sisäisiä eriä (sisäiset vuokrat) vuoden 2023 muutoksien osalta ei oltu toimitettu lautakunnan esityslistan lähtemiseen mennessä, joten lautakunnan käsiteltävänä oleva talousarvioesitys on laadittu vuoden 2022 lukujen pohjalta. Yleinen kustannustason nousu ennakoi sitä, että sisäiset erät nousevat ja lautakunnan alaisen toiminnan toimintakulut kasvavat.

 

Koululautakunnan alaisen toiminnan toimintakate vuoden 2023 talousarvioesityksessä

 

Koululautakunnan osalta toimintakateraami oli -16.750 milj. euroa eli euromääräistä nousua vuoteen 2022 verrattuna raamissa oli 200.000 euroa. Talousarvion 2023 toimintakate on -17.548 milj. euroa, joten koululautakunta ylittää annetun toimintakateraamin ennen sisäisten vuokrien sisällyttämistä talousarvioon 6,2 % eli 854.150 eurolla.

 

Ta 2022

Ta 2023

Raami 2023

-16.519

-17.548

-16.750

 

Toimintakulut nousivat 6,2 % eli 1.075 milj. euroa, joista henkilöstökulut nousivat 9,3 % eli 956.835 euroa. Tästä pelkästään yleiskorotusten osuus sivukuluineen on 339.000 euroa, perhekeskuksen henkilöstökulut 121.000 euroa ja varhaiskasvatuksen uuden yksikön ja muiden henkilöstömuutosten kulut 244.000 euroa eli yhteensä 704.000 euroa. Kuntien maksamat eläkemenoperusteiset maksut poistuvat ja niiden tilalla kunnat maksavat vuoden 2023 alusta lukien tasausmaksua, joka nostaa kustannuksia koululautakunnan osalta vuonna 2023 163.000 euroa. Muutosten yhteenlaskettu kustannusvaikutus -867.000 euroa.

 

 

Koululautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot vuodelle 2023

 

Toimintatuotot nousivat 6,6 % eli 46.000 euroa lähinnä varhaiskasvatuksen avustuksen sekä Alppikoululle budjetoitujen suurempien myyntituottojen vuoksi.

 

Ta 2022

Ta 2023

-0.696

-0.742

 

Koululautakunnan alaisen toiminnan toimintakulut vuodelle 2023

 

Ta 2022

Ta 2023

-16.669

-17.215

 

Palkkasummiin on arvioitu palkkojen korotus sisältäen yleiskorotusten lisäksi mahdolliset muut korotukset sekä muutokset henkilöstökokonaisuudessa. Korotusprosenttina laskennassa on käytetty 3,5 % elokuun tasosta laskettuna. Kuntien maksamat eläkemenoperusteiset maksut poistuvat ja niiden tilalla kunnat maksavat vuoden 2023 alusta lukien tasausmaksua, joka nostaa kustannuksia koululautakunnan osalta vuonna 2023 163.000 euroa.

 

Toimintakulut nousivat 6,2 % eli 1.075 milj. euroa, joista henkilöstökulut nousivat 9,3 % eli 956.835 euroa. Tästä pelkästään yleiskorotusten osuus sivukuluineen on 339.000 euroa, perhekeskuksen henkilöstökulut 121.000 euroa ja varhaiskasvatuksen uuden yksikön ja muiden henkilöstömuutosten kulut 244.000 euroa eli yhteensä 704.000 euroa.

Palvelujen ostot nousivat 3 %, johon sisältyy koulukuljetuskustannusten osalta 2,5 % korotusvaraus syksylle 2023.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat nousivat 2,4 %. Muiden toimintakulujen osalta sisäiset vuokrat eivät sisälly tähän talousarvioesitykseen, joten ne tulevat nostamaan koululautakunnan alaisen toiminnan toimintakuluja entisestään.

Sitovia taloudellisia tavoitteita on esitelty tulosalueittain jäljempänä.

 

Koululautakunnan alaisen toiminnan keskeiset toiminnalliset muutokset

 

Koululautakunnan alaiset vastuualueet osallistuvat sivistystoimen hallinnon alla olevien yhteisten toimialan tavoitteiden toteuttamiseen keskeisimpinä uuden koulukeskuksen rakentamisvaihe ja käyttöönotto, hyvinvoinnin rakenteiden kehittäminen poikkihallinnollisessa yhteistyössä ja perhekeskustoiminnan kehittäminen. Koululautakunnan alaisten asioiden valmistelussa otetaan käyttöön ennakkovaikutusten arviointimenettely sekä säännöllinen iltakoulutoiminta lautakuntatyöskentelyssä.

 

Keskeiset toiminnalliset muutokset

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuus edellyttää hyvinvointikoordinaattorin tehtävien vastuuttamista.

 

Nuorten työpajatoiminta siirtyy mahdollisesti sivistystoimen alle vuoden 2023 aikana.

Perhekeskustoiminta sekä neuvolan perhetyöntekijät sivistystoimen budjetissa.

Varhaiskasvatus

Uuden yksikön perustaminen Könkäälle

Palvelusetelin käyttöönotto varhaiskasvatuksessa.

Esi- ja perusopetus

Uuden koulukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto ja perusopetuksen johtamisjärjestelyjen kehittäminen

Tehostetun ja erityisen tuen rakenteiden kehittäminen ja yhtenäisten käytäntöjen luominen

Perusopetuksen kieliohjelman päivittäminen

Koululaisten harrastuskerhoihin (ns. Suomen malli) ja koulunuorisotyöhön liittyvien käytäntöjen juurruttaminen

 

Lukio

 

Ei toiminnallisia muutoksia

 

Alppikoulu

 

Opiskelijamäärän maltillinen kasvu

 

Perhekeskus

 

Perhekeskustoiminnan vakiinnuttaminen osana monialaista perheiden palveluverkostoa ja neuvolan perhetyöntekijöiden siirtyminen sivistystoimen alle

 

Sivistystoimenjohtaja:

 

Koululautakunta

1. hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman ja päättää esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

2. merkitsee tiedoksi Kittilän oppilasennusteen.

 

Päätös:

Koululautakunta:

1. hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman ja päättää esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

2. merkitsi tiedoksi Kittilän oppilasennusteen.

__________

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa