Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.09.2022/Pykälä 361

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 89

31.05.2022

Tekninen lautakunta

§ 122

31.08.2022

Kunnanhallitus

§ 361

13.09.2022

 

Aakenustunturin ulkoilureitti

 

203/10.03.01/2022

 

Teknlk 31.05.2022 § 89

 

 

(Lisätietoja: Reittisuunnittelija p. 040 6796 737)

 

Kittilän kunnanhallitus on hyväksynyt 08.06.2021 §267 Levin pyörämatkailun kasvuohjelman, jonka tavoitteena on kehittää pyörämatkailun olosuhteita Levillä ja lisätä pyörämatkailun mahdollisuuksia. Kasvuohjelman yleissuunnitelmassa määritetään erityyppisten reittien sijainteja, ominaisuuksia ja kehittämistarpeita. Levin pyörämatkailun kasvuohjelman perusteella Levin alueella on edellytykset nousta pyörämatkailun ja etenkin maastopyöräilyn johtavaksi keskukseksi.

Aakenusjoen eteläpuolella sekä Aakenustunturin pohjoispuolella on olemassa olevaa reittipohjaa, joka on yhteydessä Levi-Ylläs maastopyöräreittiin. Aakenuksen ulkoilureitti tulee toimimaan yhdysreittinä myös Metsähallituksen ylläpitämiin Aakenuksen ja Totovaaran alueen reitteihin. Reittipohja on nykyisellään osittain umpeen kasvanut, pitkospuut ovat lahonneet ja reitin maalimerkinnät sekä opasteet ovat puutteelliset.

Aakenuksen ulkoilureitti muodostaa tarpeellisen rengasreitin tukemaan Levin lähialueen reitistöä. Reitti on lisäksi erinomainen vaihtoehto, joka mahdollistaa mm. yli vuorokauden mittaiset pyöräretket ja lisää kaupallisen opastoiminnan kysyntää. Reitin maisema- ja luontoarvot ovat poikkeuksellisen hyvät.

Aakenuksen ulkoilureitti lähtee Pyhäjärven tien risteyksestä Aakenusjokea myötäillen kohti Aakenuspirttiä. Reitti kulkee latupohjaa Aakenuspirtille asti. Aakenuspirtiltä reitti kääntyy kohti Aakenustunturia ja ylittää Aakenuksentien. Aakenustunturin laidassa reitti kääntyy kohti länttä. Länsisuuntaan reitti siirtyy kulkemaan Tunturinaluskuusikkoon ja yhdistyy Levi-Ylläs maastopyöräreittiin.

Reittipohjaa parannetaan raivaamalla sekä avaamalla polkupohjaa ja vanhat pitkospuut uusitaan. Uusia pitkospuita rakennetaan kosteikkoihin. Reitille asennetaan uudet opasteet sekä reitin maalimerkinnät uusitaan koko matkalta. Reitti rakennetaan ja peruskorjataan luontoarvoja säästäen. Reitille tehdään ulkoilulain mukainen reittitoimitus.

Osuus 1 välille (merkataan latu) Pyhäjärven tien risteys-Vasalehto perustetaan uusi ulkoilureitti patikointiin, pyöräilyyn ja maastohiihtoon ja reitti perustetaan kuusi (6) metriä leveänä.

Olemassa olevalle reittitoimituksessa perustetulle Aakenusjoen ulkoilureitille osuus 2 välille Vasalehto-Aakenuspirtti tehdään käyttötarkoituksen laajennus patikointiin ja pyöräilyyn.

Osuus 3 välille Aakenuspirtti-Niritsa perustetaan uusi ulkoilureitti patikointiin, pyöräilyyn ja maastohiihtoon ja reitti perustetaan kuusi (6) metriä leveänä.

Osuus 4 välille Niritsa-Levi Ylläs maastopyöräreitti perustetaan uusi ulkoilureitti patikointiin ja pyöräilyyn ja reitti perustetaan kolme (3) metriä leveänä.

Reitin kokonaispituus on noin 11 kilometriä ja reittioikeus perustetaan 3-6 metriä leveänä. Reitin käyttäjäryhmät koostuvat patikoitsijoista, maastopyöräilijöistä ja hiihtäjistä. Reitti on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön.

Liitteenä ulkoilureittisuunnitelman selostusosa sekä ulkoilureitin kartta.

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää asettaa Aakenustunturin ulkoilureittisuunnitelman yleisesti nähtäville ulkoilulain 4 §:n mukaisesti. Reittisuunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisena oleville maanomistajille ja pyydetään paliskunnan lausunto.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 31.08.2022 § 122

 

 

(Lisätietoja: Reittisuunnittelija p. 040 6796 737)

 

Ulkoilureittisuunnitelma on ollut ulkoilulain 4 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 5.7. - 19.7.2022 välisen ajan (14vrk). Suunnitelman nähtävillä olosta kuulutettiin Kittilä-lehdessä, kunnan internetsivuilla sekä kunnan ilmoitustaululla. Suunnitelmat olivat nähtävillä kunnan internetsivuilla ja kunnan teknisellä osastolla.

 

Nähtävillä olosta ilmoitettiin erikseen suunnitelman asianosaisena

oleville maanomistajille ja pyydettiin lausunto Alakylän paliskunnalta.

 

Suunnitelmaa vastaan oli ulkoilulain mukaisesti mahdollisuus jättää muistutuksia 30 päivän kuluessa nähtävänä olon päättymisestä lukien (18.8.2022 klo 16 mennessä).

 

Määräaikaan mennessä ei toimitettu yhtään muistutusta.

Alakylän paliskunta ei jättänyt reitistä lausuntoa.

 

Reittisuunnittelijalle on saapunut puhelimitse 11.7.2022 klo 12:00 huomautus koskien kiinteistön * * * * * * * * reittilinjausta.

 

Tiemestarille on saapunut puhelimitse 18.8.2022 klo 14:00 huomautus koskien kiinteistön * * * * * * * * reittilinjausta.

 

 

 

Yhteenveto kahdesta huomautuksesta ja vastineet huomautuksiin:

 

Kaksi erillistä (11.7.2022 ja 18.8.2022) saman henkilön samasisältöistä huomautusta Aakenustunturin ulkoilureitistä koskien kiinteistöä * * * * * * * * * * * * * * *

 

Reitin ei tulisi kulkea kahvilan wc-alueiden edestä pihan läpi. Toivomme. että reitti tekisi piston suoraan kahvilan pihaan, mutta ulkoilureitti kulkisi muutoin pihapiirin ulkopuolella. Kahvilan aukioloaikana wc tilat ovat asiakkaiden käytössä, mutta muina aikoina wc tilat ovat suljettu. Reitin kulkiessa pihan läpi wc tiloja käytetään luvatta kahvilan ollessa suljettuna.

 

 

Vastine huomautukseen:

 

Huomauttaja on ollut yhteydessä puhelimitse reittisuunnittelijaan ja reittilinjausta on muutettu kyseisen kiinteistön alueella. Reittilinjaus on muutettu kiertämään piha-alueen wc tilat ja reittilinjaukseen on tehty pisto kahvilan pihaan. Uusi reittilinjaus on päivitetty ulkoilureittisuunnitelman ulkoilureittikarttaan sekä ulkoilureittisuunnitelman selostusosaan. Korjattu reittisuunnitelma on nähtävillä kokouksessa.

 

Vs.tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi hyväksyä laaditut vastineet huomautuksiin ja edelleen päättäisi esittää ulkoilureittisuunnitelman vahvistamista ELY-keskukselle.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 13.09.2022 § 361

 

Ulkoilulain 4 §:n mukaan

 

Ulkoilureittisuunnitelman vahvistaa se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella ulkoilureitti tai suurin osa siitä on. Ennen suunnitelman vahvistamista on niille, joiden oikeutta tai etua suunnitelma koskee, varattava tilaisuus muistutusten tekemiseen suunnitelman johdosta.

Kunnan on 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa pidettävä suunnitelma nähtävänä 14 päivän aikana. Muistutukset suunnitelmaa vastaan on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle osoitettuina toimitettava asianomaiselle kunnalliselle viranomaiselle 30 päivän kuluessa suunnitelman nähtävänä olon päättymisestä lukien. Suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sekä muistutusten tekemistavasta ja -ajasta on kunnan kustannuksellaan kuulutettava siinä järjestyksessä kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa saatetaan tiedoksi. Lisäksi on, jos se hankaluudetta voi tapahtua, suunnitelman nähtäväksi panemisesta erikseen ilmoitettava maanomistajille ja poronhoitoalueella paikalliselle paliskunnalle, joiden alueen kautta reitti tulisi kulkemaan.

Kunnan on toimitettava jätetyt muistutuskirjelmät omine lausuntoineen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä laaditut vastineet huomautuksiin sekä huomautusten pohjalta tehdyt muutokset reittilinjaukseen. Korjattu reittisuunnitelma on nähtävillä kokouksessa.

 

Kunnanhallitus päättää esittää Aakenustunturin ulkoilureittisuunnitelman vahvistamista ELY-keskukselle.

 

Päätös:

Kunnanjohtaja Antti Jämsén poistui kokouksesta §:n 360 käsittelyn jälkeen klo 15.03.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala poistui kokouksesta §:n 360 käsittelyn jälkeen klo 15.03

 

Jäsen Tarmo Salonen poistui kokouksesta §:n 360 käsittelyn jälkeen klo 15.03. Hänen tilalleen kokoukseen ei saapunut varajäsentä.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen ja kunnanvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Inkeri Yritys poistuivat kokouksesta §:n 360 käsittelyn jälkeen klo 15.03.

 

Tauko pidettiin klo 15.03 - 15.10.

 

Kunnanjohtaja Antti Jämsénin poissa ollessa esittelijänä toimi hallintosäännön 3 §:n mukaisesti §:ien 361 - 372 kohdalla hallintojohtaja Sanna Ylinampa.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajalan poissa ollessa puheenjohtajana §:ien 361, 362 ja 364 - 372 toimi 1. varapuheenjohtaja Marita Toivanen.

 

Rajalan tilalle kokoukseen saapui varajäsen Sirkka Hangasvaara §:ien 361 - 372 ajaksi.

 

Pöytäkirjantarkastajaksi §:iin 361 - 372 valittiin kokouksesta poistuneen Tarmo Salosen tilalle Sirkka Hangasvaara.

 

Hallintojohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä laaditut vastineet huomautuksiin sekä huomautusten pohjalta tehdyt muutokset reittilinjaukseen. Korjattu reittisuunnitelma on nähtävillä kokouksessa.

 

Kunnanhallitus päättää esittää Aakenustunturin ulkoilureittisuunnitelman vahvistamista ELY-keskukselle.

 

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa