Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.08.2022/Pykälä 299

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 299

16.08.2022

 

Lausunto Agnico Eagle Finland Oy:n malminetsintäluvan jatkoaikahakemuksesta, Pahaskuusikko (ML2016:0059)

 

2/10.01.01/2020

 

Khall 16.08.2022 § 299

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

Agnico Eagle Finland Oy on jättänyt Tukesille Kittilän kunnan alueelle, Kuivasalmen paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvan jatkoaikahakemuksen koskien Pahaskuusikko - nimistä malminetsintälupa-aluetta. Tukes on myöntänyt lausunnon antamiseen jatkoaikaa 26.8.2022 saakka.

 

Malminetsintäalueen pinta-ala on 237,54 ha.

 

Yhtiö etsii alueelta kultaa. Hakijan mukaan alueella on potentiaalia Suurikuusikko-tyyppisten kultaesiintymien löytymiseen, koska alueen kivilajit ovat osittain samoja kuin Suurikuusikossakin. Aiemmissa tutkimuksissa alueella on tehty kairausta, lento- ja maastogeofysiikkaa, geokemiallista näytteenottoa, kaivinkonemontutusta ja geologisia kartoituksia. Alueelle on kairattu yhteensä 6 tutkimusreikää, yhteispituudeltaan 1311,65 m ja sen välittömällä lähialueella on kairattu yhteensä 34 tutkimusreikää, yhteispituudeltaan 7105,40 m. Tutkimuksissa ei ole vielä löydetty selkeää mineralisaatiota, mutta jatkotutkimukset ovat vielä tarpeen.

 

Hakemuksen mukaan alueella on tarkoitus jatkaa malminetsintätöitä, joita voivat olla mm. syväkairaus, geokemiallinen näytteenotto, kaivinkonemontutus, lohkare-etsintä sekä geofysikaaliset lento-, maasto- ja reikämittaukset. Kairauksessa ja geokemian näytteenotossa käytetään tavanomaisia kumitela-alustaisia kairausyksikköjä ja montutuksessa tela-alustaista kaivinkonetta. Apuyksikköinä vuodenajasta riippuen käytetään joko moottorikelkkoja tai mönkijöitä. Työt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2021-2022 aikana ja töiden kesto riippuu sekä tämän malminetsintäalueen sisällä, että viereisillä alueilla tehtävien malminetsintätöiden tuloksista. Työhön kuluu arviolta 3-6 vuotta, jonka jälkeen aluetta voidaan pienentää tai siitä voidaan luopua, mikäli tutkimustulokset eivät ole positiivisia.

 

Hakemuksen mukaan suunnitellun malminetsinnän johdosta ei synny mitään jätettä. Kairauksessa syntyvä porasoija on inerttiä kallioperäainesta, jota muukin ympäristön maaperä edustaa. Kaivinkoneella tehdyt tutkimusmontut peitetään mahdollisimman pian.

 

Suunnitelluilla toimenpiteillä ei hakijan mukaan ole vaikutusta ympäristön- tai luonnonsuojeluun, vesistöihin, pohjaveteen, ihmiseen tai maa- tai kallioperään.

 

Hakemuksen mukaan kaikki mahdolliset vahingot ja jätteet korjataan malminetsintälupa-alueella toiminnan lopettamisen jälkeen.

 

Hakija hakee malminetsintäluvan jatkoaikahakemukselle Kaivoslain 169 §:n mukaista täytäntöönpanomääräystä mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Perusteluina hakemukselleen hakija on esittänyt mm. seuraavaa:

 

-hakija on tehnyt malmienetsintää vireillä olevien jatkoaikahakemusten alueilla jo useita vuosia. jatkoaikahakemuksissa mainitut suunnitellut tutkimusmenetelmät eivät olennaisesti poikkea laadultaan, määrältään tai ympäristövaikutuksiltaan niistä, mitä jo aiemmin myönnetyissä malminetsintäluvissa on sallittu. Alueella suoritetut aiemmat malminetsintätutkimukset eivät ole myöskään johtaneet valituksiin hakijalle tai viranomaisille.

-hakemusalueet sijoittuvat Kittilän kunnan pohjoisosaan talousmetsäalueille eikä yksikään niistä sisällä luonnonsuojelualueita tai rajoitu niihin.

-ennen suunniteltujen malminetsintätöiden aloittamista hakija ilmoittaa töiden alkamisesta ennakkoon maanomistajille, alueen paliskunnalle, tarvittaville viranomaisille ja muille asianosaisille.

-malminetsintätyön suunnittelu ja oikeanlainen ajoitus vaatii aikaa. Malminetsintään liittyvät koneelliset näytteenotot ja mittaukset suoritetaan pääosin urakoitsijavoimin ja jotta työ voidaan tehdä sekä kustannustehokkaasti että ympäristön kannalta vastuullisesti on siihen voitava valmistautua jo kuukausia ennen. Lupakäsittelyn pitkittyminen muutoksenhaun vuoksi saattaakin helposti siirtää suunnitellut malminetsintätyöt vähintään vuodella eteenpäin. Tätä voidaan hakijan mielestä pitää kohtuuttomana haittana, koska malminetsinnän jatkoajan pituus tässä hakemuksessa mainituilla alueilla on joka tapauksessa maksimissaan vain 3 vuotta.

 

Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Agnico Eagle Finland Oy:n jatkoaikahakemuksesta koskien Pahaskuusikko malminetsintälupaa ja hakemuksesta luvan täytäntöönpanemiseksi muutoksenhausta huolimatta ilmoittaa seuraavaa:

 

Lupahakemus ei kohdistu Kittilän kunnan asema- eikä yleiskaava-alueille. Siten kaavoituksen kannalta hakemuksen johdosta ei ole huomautettavaa.

Luvassa tulee edellyttää sopimaan työskentelyajankohdista ja - tavoista paliskunnan kanssa ennen malminetsintätöiden aloittamista, jotta poronhoitotyölle sekä muulle paikalliselle toiminnalle mahdollisesti aiheutuva haitta tulisi vältettyä taikka selvitettyä aina etukäteen. Malminetsintäalue tulee ennallistaa toimijan toimesta.

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle.

Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa