Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 01.04.2022/Pykälä 116

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 88

15.03.2022

Kunnanhallitus

§ 116

01.04.2022

 

Hallintojohtajan viransijaisuus

 

75/01.01.03/2022

 

Khall 15.03.2022 § 88

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 040 745 9830)

 

Hallintojohtaja on toimittanut kuntaan virkavapaushakemuksen, jossa hän hakee virkavapaata 1.3. - 31.8.2022 väliseksi ajaksi. Virkavapaan perusteena on kunnan perusturvajohtajan viransijaisuus.

 

Kunnanjohtaja on myöntänyt hallintosäännön 49 §:n mukaan hallintojohtajalle virkavapaata em. ajaksi.

Hallintosäännön 18 §:n mukaan hallinto-osaston toimialaa johtaa hallintojohtaja. Saman pykälän mukaan toimialajohtajan esteellisenä tai poissa ollessa sijaisena toimii kunnanhallituksen nimeämä viranhaltija, jollei muuta ole määrätty.

 

Hallinto-osaston toimialajohtajana ja kunnan johtoryhmän jäsenenä toimiva hallintojohtaja osallistuu taloussuunnitteluun, työllisyydenhoitoon sekä tietohallinnon johtamiseen. Keskeisenä tehtävänä on avustaa ja toimia yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa sekä kunnanhallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelijana.

 

Hallintojohtajan kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Erityisesti arvostetaan perehtymistä kunnallishallintoon. Viransijaisuuteen valitun on toimitettava kunnalle hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viransijaisuuden aloittamista.

 

Kunnanhallituksen päätöksen 31.3.2020 §:n 131 mukaan hallintojohtajan ensimmäinen sijainen on controller ja toinen sijainen on henkilöstöpäällikkö. Em. ovat ilmoittaneet, että eivät ota hallintojohtajan viransijaisuutta vastaan.

 

Controller Tuija Lång on kuitenkin suostunut toimimaan hallintojohtajan viransijaisena kunnanjohtajan päätöksen mukaan seuraavasti: Controller Tuija Lång suostumuksensa mukaan toimii oman viran ohella hallintojohtajan viransijaisena 1.3.2022 alkaen (pl. työllisyys/työpajatoiminta) siihen saakka, kunnes vs. hallintojohtaja ottaa viran vastaan kuitenkin enintään 1.5.2022 saakka.

 

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta säädetyssä lain 3 §:n 2 mom. mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta erikseen säädetään taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.

 

Em. lain 4 §:n 3 mom. mukaan virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poiketen ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen, 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava hallintosäännössä määrätty peruste.

 

Hallintosäännön 25 §:n mukaan kunnanhallitus ratkaisee seuraavat asiat:

12. toimialajohtajien sijaisista 3 kk-1 vuoteen saakka.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää laittaa hallintojohtajan viransijaisuuden haettavaksi ajalle 4.4.-31.8.2022.

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös:

Kunnanjohtaja täydensi esitystään seuraavasti:

Haastatteluryhmään kuuluu kunnanjohtaja, kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajiston lisäksi valtuustoryhmien puheenjohtajat. Kunnanjohtaja valtuutetaan tekemään hakuilmoitus.

 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen ja sen täydennyksen.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Khall 01.04.2022 § 116

 

Kunnanhallitus päätti 15.3.2022 §:ssä 88 laittaa hallintojohtajan viransijaisuuden haettavaksi ja päätti, että haastatteluryhmään kuuluu kunnanjohtaja, kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajiston lisäksi valtuustoryhmien puheenjohtajat.

 

Hallintojohtajan viransijaisuus on ollut haettavana 16.3.2022 lukien Kuntarekryssä ja työvoimahallinnon sivuilla sekä kunnan ilmoitustaululla. Hakuaika päättyi 30.3.2022 klo 15. Hakuilmoitus on oheismateriaalina.

 

Hallintojohtajan viransijaisuutta haki 11 hakijaa. Yhteenveto hakijoista on oheismateriaalina. Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kunnanvirastolla ja kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja kunnanjohtaja ovat tutustuneet hakemusasiakirjoihin ja keskustelleet haastatteluun kutsuttavista.

 

Haastatteluun kutsutaan YTM Antti Jämsén ja HTM Esko Rautiainen. Haastattelut pidetään 1.4.2022.

 

Hallintosäännön 25 §:n mukaan kunnanhallitus ratkaisee seuraavat asiat:

12. toimialajohtajien sijaisista 3 kk-1 vuoteen saakka.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tiedoksi, että kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja kunnanjohtaja ovat kutsuneet hakijoista haastatteluun Antti Jämsénin ja Esko Rautiaisen.

 

Hallintojohtajan viransijaisuudessa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta sekä 2 kuukauden koeaikaa. Viransijaisuuteen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Vs. hallintojohtajan kokonaispalkka on 5749,99 €/kk.

 

Kunnanhallitus päättää kunnan hallintosäännön 35 §:n mukaan delegoida ehdollisen vs. hallintojohtajan valintapäätöksen vahvistamisen kunnanjohtajan päätettäväksi.

 

Esitys valittavasta annetaan kokouksessa.

 

Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

Päätös:

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:

Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tiedoksi, että kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja kunnanjohtaja ovat kutsuneet hakijoista haastatteluun Antti Jämsénin ja Esko Rautiaisen.

 

Hallintojohtajan viransijaisuudessa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta sekä 2 kuukauden koeaikaa. Viransijaisuuteen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Vs. hallintojohtajan kokonaispalkka on 5749,99 €/kk.

 

Kunnanhallitus päättää kunnan hallintosäännön 35 §:n mukaan delegoida ehdollisen vs. hallintojohtajan valintapäätöksen vahvistamisen kunnanjohtajan päätettäväksi.

 

Kunnanhallitus päättää valita virkavaalissa hallintojohtajan viransijaiseksi koulutuksen, kokemuksen ja haastattelun perusteella Antti Jämsénin.

 

Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

Esa Ylläsjärvi esitti, että hallintojohtajan sijaisuutta ei ratkaista tänään vaan kunnanhallitus katsoo hakijoiden joukosta muitakin tehtävään soveltuvia henkilöitä ja kutsuu heidät haastateltaviksi ja että kunnanhallitus päättää viransijaisuuteen valittavan eikä delegoi valintapäätöstä kunnanjohtajalle. Vastaesitys liitteenä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala esitti taukoa. Tauko alkoi klo 14.10.

Tauko päättyi klo 14.36.

 

Puheenjohtaja totesi, että Esa Ylläsjärven esitystä ei kannatettu ja esitys raukesi kannattamattomana.

 

Esa Ylläsjärvi esitti suljettua lippuäänestystä.

Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan virkavaali suljettuna lippuäänestyksenä käyttäen Teamsin Forms-sovellusta, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että äänen voi antaa kaikille hakijoille, jotka täyttävät kelpoisuusehdot.

 

Puheenjohtaja totesi, että pidetään tauko klo 14.50. Tauko päättyi klo 14.56.

 

Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan virkavaali.

 

Puheenjohtaja totesi, että suoritetussa vaalissa annettiin yhdeksän ääntä seuraavasti:

Antti Jämsén 7 ääntä

Esko Rautiainen 1 ääni.

Tyhjä 1 ääni.

 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan muutettu esitys tuli päätökseksi ja hallintojohtajan viransijaisuuteen tuli valituksi Antti Jämsén.

 

Esa Ylläsjärvi jätti eriävän mielipiteen (liite).

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa