Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 05.04.2022/Pykälä 61

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 61

05.04.2022

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto kaivoslain muuttamiseksi laaditusta esitysluonnoksesta

 

342/03.03/2020

 

RakYmplk 05.04.2022 § 61

 

(Lisätietoja ympäristötarkastaja p. 040 636 0512)

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on varannut tilaisuuden antaa lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaivoslain muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaivoslakia.

 

Lausunnon voi antaa myös muu kuin TEM:n jakelussa mainittu taho. Kunnilta ei ole erikseen pyydetty lausuntoa, mutta lausuntopyyntö on avoin ja Kittilän kunta ja ympäristönsuojeluviranomainen katsoo tarpeelliseksi antaa lausuntonsa merkittävänä kaivospaikkakuntana.

 

Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään tiistaina 12.4.2022 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Ks. https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=406b2d99-e20b-4fcc-a781-e7c8b9b7673c

 

Nykyinen kaivoslaki (621/2011) tuli voimaan 1.7.2011. Yhtään voimassa olevan kaivoslain nojalla annettua uutta kaivoslupaa ei ole vielä edennyt kaivostoimintaan asti.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö aloitti 15.10.2019 kaivoslain uudistamishankkeen. Kaivoslain lakiuudistus perustuu hallitusohjelmaan. Hallituspuolueet ovat 23.2.20022 sopineet kaivoslain uudistamisen keskeisistä sisällöistä. Uudistusta on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä yhdessä sidosryhmien kanssa.

 

Kaivoslain uudistuksen tavoitteena on parantaa kaivosten ympäristönsuojelua ja toimintaedellytyksiä. Lisäksi hallitus haluaa vahvistaa kaivosten hyväksyttävyyttä paikallisesti ja asianosaisten vaikutusmahdollisuuksia. Lisäksi lakiesityksellä parannetaan lupamenettelyjen toimivuutta.

 

Kaivoslain luonnoksessa esitetään esimerkiksi kuntakaavoituksen edellyttämistä kaivostoiminnalle ja malminetsintävarauksiin liittyvien säännösten tarkentamista.

 

Ympäristönsuojelun tason parantamiseksi kaivoslain mukaisessa sääntelyssä esityksessä ehdotetaan muutosesityksiä, joiden tarkoituksena on huomioida maisemalliset ja ympäristölliset sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset entistä vahvemmin kaivoslain mukaisessa lupaharkinnassa. Esityksessä ehdotetaan myös muutoksia kaivoslain mukaisiin yleisiin periaatteisiin mm., että kaivostoiminnan kaikissa vaiheissa toiminnanharjoittaja hyödyntää kaikki alueella tavatut kaivosmineraalit, jotka ovat toiminnanharjoittajalle teknistaloudellisesti hyödynnettävissä. Esityksessä ehdotetaan tiukennuksia kaivoslain mukaiseen vakuussääntelyyn ja muutoksia kaivostoiminnan lopettamista koskevaan sääntelyyn siten, että kaivoksen vaiheittainen sulkeminen otetaan huomioon kaivostoiminnan aikana entistä paremmin ja kaivoksen lopullinen sulkeminen toteutetaan vastuullisesti.

 

Ympäristösihteeri:

Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa liitteenä olevan lausunnon luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain muuttamisesta (VN/12316/2019).

 

 

Päätös:

Ympäristösihteerin poissa ollessa esittelijänä toimi ympäristötarkastaja.

Hyväksytään lausunto lisäyksillä;

Kaivoslakiin luvan edelleytyksistä säätävään pykälään lisättävä vaatimus riittävästä ympäristön tilan selvityksestä ennen luvan myöntämistä. Kunnalle olkeus evätä lupahakemus kunnan alueella erityiseen käyttöön osoitetuilla alueilla, esim. pohjavesialuleet, matkailulle tärkeät alueet, kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet, ruuantuontannon sekä poronhoidon tärkeät alueet.

Toiminnanharjoittajan tulee olla velvollinen maksamaan toimintaan rakenettavien rakennusten ja rakenelmien sekä maapohjan kiinteistöverot toiminta-aikana kaivospiirin alueelta.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa