Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 256

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 256

21.06.2022

 

Lausunto Agnico Eagle Finland Oy:n malminetsintäluvan jatkoaikahakemuksesta,

Kello 47 (ML2012:0173)

 

2/10.01.01/2020

 

Khall 21.06.2022 § 256

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

Agnico Eagle Finland Oy on jättänyt Tukesille Kittilän kunnan alueelle, Kuivasalmen paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvan jatkoaikahakemuksen koskien Kello 47 - nimistä malminetsintälupa-aluetta. Lausunto tulee toimittaa Tukesille viimeistään 8.7.2022.

 

Malminetsintäalueen pinta-ala on 291,24 ha.

 

Yhtiö etsii alueelta kultaa. Hakijan mukaan alueella on potentiaalia kultaesiintymien löytymiseen. Aiemmissa tutkimuksissa alueella on tehty kairausta, geofysikaalista lento- ja maastomittausta, kaivinkonemontutusta lohkare-etsintää, geokemian näytteenottoa. Tutkimuksissa ei ole vielä löydetty selkeää mineralisaatiota, mutta jatkotutkimukset ovat vielä tarpeen.

 

Hakemuksen mukaan alueella on tarkoitus jatkaa malminetsintätöitä, joita voivat olla syväkairaus, tarkentava geokemiallinen näytteenotto, kaivinkonemontutus sekä geofysikaaliset maasto- ja reikämittaukset. Kairauksessa ja geokemian näytteenotossa käytetään tavanomaisia kumitela-alustaisia kairausyksikköjä ja montutuksessa tela-alustaista kaivinkonetta. Apuyksikköinä vuodenajasta riippuen käytetään joko moottorikelkkoja tai mönkijöitä. Työt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2018-2019 aikana ja töiden kesto riippuu sekä tämän malminetsintäalueen sisällä että viereisillä alueilla tehtävien malminetsintätöiden tuloksista. Työhön kuluu arviolta 3 vuotta, jonka jälkeen aluetta voidaan pienentää tai siitä voidaan luopua, mikäli tutkimustulokset eivät ole positiivisia.

 

Hakemuksen mukaan suunnitellun malminetsinnän johdosta ei synny mitään jätettä. Kairauksessa syntyvä porasoija on inerttiä kallioperäainesta, jota muukin ympäristön maaperä edustaa. Kaivinkoneella tehdyt tutkimusmontut peitetään mahdollisimman pian.

 

Suunnitelluilla toimenpiteillä ei hakijan mukaan ole vaikutusta ympäristön- tai luonnonsuojeluun, vesistöihin, pohjaveteen, ihmiseen tai maa- tai kallioperään.

 

Hakemuksen mukaan kaikki mahdolliset vahingot ja jätteet korjataan malminetsintälupa-alueella toiminnan lopettamisen.

Hakija hakee malminetsintäluvan jatkoaikahakemukselle Kaivoslain 169 §:n mukaista taytäntöönpanomääräystä mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Perusteluina hakemukselleen hakija on esittänyt mm. seuraavaa:

 

-hakija on tehnyt malmienetsintää vireillä olevien jatkoaikahakemusten alueilla jo useita vuosia. jatkoaikahakemuksissa mainitut suunnitellut tutkimusmenetelmät eivät olennaisesti poikkea laadultaan, määrältään tai ympäristövaikutuksiltaan niistä, mitä jo aiemmin myönnetyissä malminetsintäluvissa on sallittu. Alueella suoritetut aiemmat malminetsintätutkimukset eivät ole myöskään johtaneet valituksiin hakijalle tai viranomaisille.

 

-hakemusalueet sijoittuvat Kittilän kunnan pohjoisosaan talousmetsäalueille eikä yksikään niistä sisällä luonnonsuojelualueita tai rajoitu niihin.

 

-ennen suunniteltujen malminetsintätöiden aloittamista hakija ilmoittaa töiden alkamisesta ennakkoon maanomistajille, alueen paliskunnalle, tarvittaville viranomaisille ja muille asianosaisille.

 

-malminetsintätyön suunnittelu ja oikeanlainen ajoitus vaatii aikaa. Malminetsintään liittyvät koneelliset näytteenotot ja mittaukset suoritetaan pääosin urakoitsijavoimin ja jotta työ voidaan tehdä sekä kustannustehokkaasti että ympäristön kannalta vastuullisesti on siihen voitava valmistautua jo kuukausia ennen. Lupakäsittelyn pitkittyminen muutoksenhaun vuoksi saattaakin helposti siirtää suunnitellut malminetsintätyöt vähintään vuodella eteenpäin. Tätä voidaan hakijan mielestä pitää kohtuuttomana haittana, koska malminetsinnän jatkoajan pituus tässä hakemuksessa mainituilla alueilla on joka tapauksessa maksimissaan vain 3 vuotta.

 

 

Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Agnico Eagle Finland Oy:n jatkoaikahakemuksesta koskien Kello 47 malminetsintälupaa ja hakemuksesta luvan täytäntöönpanemiseksi muutoksenhausta huolimatta ilmoittaa seuraavaa:

 

Yllä mainituista malminetsintälupa-alueista Kello 47 alueeseen kohdistuu osittain oikeusvaikutteinen Levin ympäristön osayleiskaava. Alueeseen kohdistuu yleiskaavamerkintä M eli maa- ja metsätalousalue ja pv eli tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Yleiskaavaan osoitettu tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue tulee huomioida malminetsintälupahakemusta ratkaistaessa.

 

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle.

Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätös:

Kai Jussila esitti lisättäväksi Raili Fagerholmin kannattamana kunnanjohtajan esitykseen, että luvassa edellytettäisiin sopimista paliskunnan kanssa ennen etsintätöiden aloittamista työskentelyajankohdista ja -tavoista. Tällöin poronhoitotyölle sekä muulle paikalliselle toiminnalle mahdollisesti aiheutuva haitta tulisi vältettyä taikka selvitettyä aina etukäteen. Malminetsintäalue tulee ennallistaa toimijan toimesta.

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen lisättynä Kai Jussilan esityksellä.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa