Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.06.2022/Pykälä 217

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 35

25.05.2022

Kunnanhallitus

§ 217

07.06.2022

 

Sosiaali- ja terveystoimen toimistovirkailijan viran muuttaminen palvelusihteerin toimeksi

 

142/01.01.04/2022, 239/01.01.00/2022

 

Sotelk 25.05.2022 § 35

 

 

(Lisätietoja: vs. perusturvajohtaja, puh. 040 8476 526)

 

Sosiaali- ja terveystoimessa on toimistovirkailijan virka, joka on alun perin perustettu virkaan kuuluneiden hallinnollisten tehtävien vuoksi.

Toimistovirkailijan työ on keskittynyt sosiaali- ja terveystoimen toimistotehtävien hoitamiseen, kuten sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen järjestelyihin, esityslistan ja pöytäkirjan laatimiseen, sosiaali- ja terveystoimen laskujen tarkastamiseen ja kirjaamiseen, arkiston hoitoon sekä muihin toimistotehtäviin.

 

Tarkasteltaessa virka- tai työsopimussuhteen käyttöalaa merkityksellistä ei ole se, minkä lain alaisesta toimialasta on kyse, vaan ratkaisevaa on tehtävien luonne. Julkinen valta palvelussuhdelajin valintakriteerinä on periaatteessa normatiivinen määräys, mutta kunnan määriteltäväksi jää se, käytetäänkö tehtävässä julkista valtaa vai ei Toimistovirkailijan tehtäväkuva on tarkistettu ja nykyisellään ko. tehtävään ei sisälly tehtäviä, jotka sisältäisivät julkisen vallan käyttöä. Tehtäväkuvan muuttumisen myötä jatkossa tehtäviin ei edellytetä virkaa, ja tästä johtuen virka voidaan muuttaa toimeksi.

 

Muuttuneen toimintaympäristön myötä on tarvetta tarkentaa myös tehtävänimikettä vastaamaan tarkemmin tehtävän tämänhetkisiä vaatimuksia. Jatkossa ko. tehtävä ei sisällä pelkästään toimistotyötä, vaan tehtäviin sisältyy muun muassa asiakaspalvelua, laskujen reititys ja asiatarkastus, vanhuspalvelujen maksupäätösten valmistelu sekä laskutus, kotikuntalaskutus koskien asumispalveluja, osin palkkahallinnon valmistelevia tehtäviä (mm. työsopimusten valmistelevat tehtävät), asianhallintaa, tilausten tekemistä, tilastointia, raportointia, arkistointia, tiedottamista ja ohjelmistojen käyttöä (pääkäyttäjyys/muu käyttäjyys), vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerin tehtävät, sopimushallinnan hallinnointi soten osalta, sosiaalitoimen tietosuojavastaavan tehtävät, soten kotisivujen päivittäminen (soten kotisivuja päivittää myös 2 muuta henkilöä) sekä kuntarekryn pääkäyttäjyys sote-toimialan osalta. Edellä mainitun tehtäväkuvan tarkennuksen johdosta jatkossa kyseistä tehtävää kuvaa paremmin palvelusihteerin tehtävänimike.

Kuntalain (215/2015) 11 luvussa on säädetty henkilöstöä koskien seuraavaa:

 

87 § Kunnan henkilöstö

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen.

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällaiseen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa.

 

88 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen

 

Viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää valtuusto tai hallintosäännössä määrätty kunnan muu toimielin.

Kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkautetaan.

 

89 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi

 

Jos viran tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä ja työnantaja on tarjonnut viranhaltijalle työsuhteista tehtävää vähintään entisillä palvelussuhteen ehdoilla sekä antanut viranhaltijalle työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetun kirjallisen selvityksen työnteon keskeisistä ehdoista, työnantaja voi päättää, että virkasuhde muutetaan työsopimussuhteeksi. Virkasuhde muuttuu tässä pykälässä tarkoitetun työnantajan tarjouksen mukaiseksi työsopimussuhteeksi päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 42 §:n mukaan kunnanhallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Hallintosäännön 43 §:n mukaan muiden (kuin kunnanjohtajan) virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusvaatimuksista päätetään virkaa tai tointa perustettaessa.

 

Palvelusihteerin tehtävän kelpoisuusehdoiksi esitetään vahvistettavaksi tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai alan aikaisempi opistoasteen tutkinto.

 

Vs. perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

1) toimistovirkailijan virka muutetaan toimeksi ja ko. tehtävän tehtävänimikkeeksi muutetaan palvelusihteeri.

2) palvelusihteerin kelpoisuusehdoiksi vahvistetaan tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai alan aikaisempi opistoasteen tutkinto.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 07.06.2022 § 217

 

Toimistovirkailijan virka tulee avoimeksi 1.9.2022 lukien.

 

Kelpoisuusvaatimuksista todetaan hallintosäännössä seuraavaa

43 § Kelpoisuusvaatimukset

Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto.

Muiden virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusvaatimuksista päätetään virkaa tai tointa perustettaessa. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, jos niistä ei ole päätetty virkaa perustettaessa.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen siten, että toimistovirkailijan virka muutetaan toimeksi 1.9.2022 lukien ja ko. tehtävän tehtävänimikkeeksi muutetaan palvelusihteeri.

Palvelusihteerin kelpoisuusehdoiksi vahvistetaan tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai alan aikaisempi opistoasteen tutkinto.

 

Päätös:

Kunnanjohtaja muutti esitystään siten,

 

1) että kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen siten, että toimistovirkailijan virka muutetaan toimeksi 1.9.2022 lukien ja

 

2) ko. tehtävän tehtävänimikkeeksi muutetaan palvelusihteeri

 

3) palvelusihteerin kelpoisuusehdoiksi vahvistetaan tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai alan aikaisempi opistoasteen tutkinto

 

4) kunnanhallitus merkitsee tiedoksi henkilöstöpäällikön kannanoton, jonka mukaan nimikemuutoksella ei ole vaikutusta hinnoittelutunnukseen eikä ko. tehtävän tehtäväkohtaiseen palkkaan.

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun esityksen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa