Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.02.2022/Pykälä 65

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 65

25.02.2022

 

Kittilän kunnan esitys Lapin hyvinvointialueelle

 

148/00.01.05/2020

 

Khall 25.02.2022 § 65

 

(Lisätiedot kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, hallintojohtaja Sanna Ylinampa, controller Tuija Lång, vs. perusturvajohtaja Tiina Huilaja, tekninen johtaja Lauri Kurula)

 

1.Selvityksen tausta

 

Eduskunta hyväksyi hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön 23.6.2021. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Lapin kunnilta vastuu siirtyy Lapin hyvinvointialueelle.

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616/2921 (jäljempänä "voimaanpanolaki") tuli voimaan 1.7.2021. Voimaanpanolain 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

 

Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle.

 

Hyvinvointialue voi voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin nojalla pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että edellä tarkoitetun selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa.

 

Voimaanpanolain 26 §:n 3 momentin nojalla kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

 

Voimaanpanolain 40 §:n mukaan 26 §:ssä tarkoitettu selvitys ja 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa.

 

2. Selvitys käytössä olevista toimitiloista

 

Voimaanpanolain 22 §:ssä säädetään kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitiloista.

 

Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan.

 

Hyvinvointialue ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa ainakin 31.12.2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää sopimuksen voimassaoloa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä. Tässä ns. siirtymäkauden vuokrasopimuksessa sovitun vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset.

 

Valtioneuvosto ohjeistaa asetuksella siirtymäkauden vuokran laskentaperiaatteista kunnan ja hyvinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa. Asetusluonnos on ollut lausunnolla kunnissa 24.1.2022 saakka. Keväällä 2022 valmistunee lopullinen asetus, jolla ohjeistetaan siirtymäkauden (v. 2023 - 2026) vuokrasopimuksen vuokran määrittelyssä.

 

Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä toimitilojen hallintaa koskevien vuokrasopimusten voimassaolosta myös toisin kuin voimaanpanolain 22 §:ssä säädetään. Siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen.

 

Kuntien markkinoilta sisään vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan nykyisin ehdoin hyvinvointialueen vastuulle. Sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä eivät siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin sovi.

 

LIITE 1: Hyvinvointialueelle siirtyvät soten käytössä olevat toimitilat

 

3. Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta

 

Voimaanpanolain 23 §:ssä säädetään kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevan irtaimen omaisuuden siirtymisestä hyvinvointialueelle.

 

Hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. Hyvinvointialueelle eivät siirry osakeyhtiön osakkeet lukuun ottamatta sellaisen osakeyhtiön osakkeita, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen ("sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava osakeyhtiö").

 

Edellä todetusta poiketen hyvinvointialueelle ei siirry sellainen kunnan omistama irtaimisto ja osakkeet, jotka kunta omistaa työterveyshuoltolaissa (1383/2001) säädettyjen velvoitteiden täyttämiseksi.

 

Lukuun ottamatta sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan osakeyhtiön osakkeita, kunta ja hyvinvointialue voivat sopia irtaimen omaisuuden siirtymisestä myös toisin kuin tämän kohdan 3. toisessa kappaleessa on todettu.

 

LIITE 2: Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta.

 

4. Selvitys siirtyvistä sopimuksista ja vastuista

 

Voimaanpanolain 25 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1.1.2023, jolleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi. Jos sopimusta ei ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunta tekee esityksen sopimukseen liittyvän vastuun jakautumisesta.

 

Hyvinvointialueelle siirtyvät sen järjestämisvastuulle kuuluviin tehtäviin liittyvät sopimukset ja vastuut lähtökohtaisesti suoraan lain nojalla yleisseuraantona.

 

Mikäli hyvinvointialue ja kunta eivät toisin sovin, hyvinvointialueelle eivät kuitenkaan siirry:

1) sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä;

2) vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee voimaanpanolain vahvistamisen jälkeen, mutta ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle.

 

Jos kunta on toiminut ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtoa joko voimassa olevan lainsäädännön tai kuntaa sitovan sopimuksen vastaisesti, kunta vastaa tästä aiheutuvista seuraamuksista. Jos kunta on antanut sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan osakeyhtiön puolesta takaussitoumuksen, takausvastuu siirtyy hyvinvointialueelle.

 

LIITE 3: Selvitys siirtyvistä sopimuksista (mukaan lukien tiedot palveluseteleistä) ja vastuista

 

5. Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä

 

Voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään.

 

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.

 

Siirtyvällä henkilöstöllä tarkoitetaan luovuttajan palveluksesta hyvinvointialueen palvelukseen siirtyviä henkilöitä.

 

Luovutuksen piiriin kuuluvat edellä mainituilla perusteilla sekä vakinaiset että määräaikaiset, joiden palvelussuhde on voimassa luovutushetkellä. Määräaikaisen työntekijän/viranhaltijan, jonka palvelussuhde päättyy 31.12.2022, katsotaan olevan liikkeen luovutuksen piirissä, mikäli hänen palvelussuhdettaan jatketaan ilman päivänkään keskeytystä. Määräaikaisen palvelussuhteen päättyessä 1.1.2023 jälkeen, sitä ei automaattisesti jatketa, vaan se päättyy alkuperäisen työsopimuksen/viranhoitomääräyksen mukaisesti, ellei sitä erikseen uusita.

 

Liikkeenluovutushetkellä luovuttajan palveluksesta työ-/virkavapaalla olevat siirtyvät myös liikkeenluovutuksen periaattein hyvinvointialueen palvelukseen.

 

LIITE 4: Hyvinvointialueelle annettava arvio siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.

 

6. Toimivalta selvityksen antamiseen

 

Koska voimaanpanolain 26 §:ssä tarkoitettu selvitys koskee useita toimialoja ja selvitys liittyy merkittävään hallinnon uudistukseen, kunnanvaltuusto antaa asiassa selvityksen hyvinvointialueelle.

 

Liitteet:

 

1. Hyvinvointialueelle siirtyvät soten käytössä olevat toimitilat (LIITE 1)

2. Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta (LIITE 2)

3. Selvitys siirtyvistä sopimuksista (mukaan lukien tiedot palveluseteleistä) ja vastuista (LIITE 3)

4. Arvio siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta (LIITE 4)

 

Asian tiukan valmisteluaikataulun ja vaadittavan liitemateriaalin laajuuden vuoksi esityslistan liitteet eivät ole vielä valmistuneet ja niitä täydennetään 25.2. mennessä.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

 

1) päättää antaa Lapin hyvinvointialueelle liitteiden mukaisen selvityksen voimaanpanolain 22, 23 ja 25 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista sekä voimaanpanolain 18 §:n mukaisen arvion siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta (liitteet 1 - 4)

2) varaa oikeuden täydentää ja muuttaa liitteiden 1 - 4 mukaisia selvityksiä 30.6.2022 mennessä sekä valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään liitteisiin 1 - 4 tarpeelliset täydennykset ja muutokset 30.6.2022 mennessä

3) toteaa, että lopullisesta saantokirjan sisällöstä valtuusto päättää erikseen 30.6.2022 mennessä.

 

Päätös:

Asiantuntijoina kokouksessa asiaa selostamassa olivat henkilöstöpäällikkö Leni Karisaari (Teams-etäyhteys), controller Tuija Lång (tauko pidettiin klo 13.03 - 13.13) ja kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelä (Teams-etäyhteys).

 

Päätettiin lisätä liitteeseen 1 oppilashuollon (psykologin, koulukuraattorin ja terveydenhoitajan käytössä olevat) toimitilat suunnitteilla olevasta uudesta kirkonkylän koulurakennuksesta.

 

Päätettiin lisätä liitteeseen 1 Alakylän palokalustovarasto.

 

Päätettiin valtuuttaa hallintojohtaja lisäämään liitteelle 3 mahdolliset puuttuvat ostopalvelusopimukset yksityisten hoivapalveluyritysten osalta.

 

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin edellä mainituilla lisäyksillä.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa