Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 09.03.2022/Pykälä 42

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 42

09.03.2022

 

Lapin ELY-keskuksen lausuntopyyntö pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista Kittilän kunnassa

 

42/11.03.03/2022

 

RakYmplk 09.03.2022 § 42

 

Lapin ELY-keskus pyytää lausuntoa pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista 7.3.2022 mennessä, saatu lisäaikaa 25.3.2022 saakka.

 

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) uudessa 2 a luvussa, joka on tullut voimaan 1.2.2015. Lain mukaan alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Tämän lainsäädännön muutoksen myötä kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankinnan käyttöön soveltuvuuden kannalta kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran.

 

Pohjavesialueet luokitellaan 1-luokkaan (vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet) tai 2-luokkaan (vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet). Lisäksi E-luokkaan luokitellaan pohjavesialueet, joiden pohjavedestä jokin pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E, 2E tai E). Luokka III poistuu käytöstä, ja siihen kuuluvat alueet joko luokitellaan uudelleen luokkiin 1, 2 tai E, tai poistetaan pohjavesialueluokituksesta.

 

Lapin ELY-keskus on tarkistanut kaikkien niiden pohjavesialueiden luokitukset, joiden pääsijaintikunta on Kittilä.

 

1-luokkaan kuuluvat alueet ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita, joiden vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin 10 m3/vrk tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin. 2-luokkaan luokitellaan muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet, jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuvat 1-luokan mukaiseen käyttöön. Lisäksi E-luokkaan luokitellaan pohjavesialueet, joiden pohjavedestä jokin luonnontilainen, merkittävä tai muun lainsäädännön nojalla suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E, 2E tai E). Luokka III poistuu käytöstä, ja siihen kuuluvat alueet luokitellaan uudelleen luokkiin 1, 2 tai E, tai poistetaan pohjavesialueluokittelusta. Pohjavesialueluokat ilmaistaan jatkossa arabialaisin numeroin, jotta uusien säännösten perusteella luokitellut alueet voidaan erottaa aikaisemmin luokitelluista alueista. Samaan hydrogeologiseen kokonaisuuteen sijoittuvat pohjavesialueet tulee ohjeistuksen mukaisesti yhdistää (Pohjavesialueet - opas määrittämiseen, luokitukseen ja suojelusuunnitelmien laadintaan, Ympäristöministeriö 2018).

 

Vanhan luokituksen mukaan Kittilän kunnan alueella oli yhteensä 182 pohjavesialuetta, joista III luokan alueita 129 kpl. Tarkistusten ja uuden luokittelun jälkeen ehdotuksessa on 109 pohjavesialuetta (1-luokka 22 kpl, joista 7 kpl 1E ja 2-luokka 86 kpl, joista 26 kpl 2E, 1 kpl E-luokka). Luokituksesta poistuu 42 aluetta ja lisäksi teknisiä poistoja alueiden yhdistämisten myötä. Täysin uusia pohjavesialueita on 1 kpl, Helppi-Tuuliharju. 2-luokkaan nousee 55 kpl III luokan pohjavesialuetta. Näillä alueilla on tehty tutkimuksia, kuten kairauksia, maatutkausta tai alueilla on havaittu lähdevirtaamia.

 

Ympäristösihteeri:

Ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa Kittilän kunnan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa