Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 13.01.2022/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 10

13.01.2022

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Agnico Eaglen kaivoksen tuotannon noston ja CIL-rikastushiekan hallinnan ympäristönvaikutusten arviointiselostuksesta

 

36/11.01.00/2021

 

RakYmplk 13.01.2022 § 10

 

(Lisätietoja antaa ympäristösihteeri puh. 040 847 9552)

 

Lausunto Agnico Eagle Finland Oy:n kaivoksen tuotannon laajentamiseen tähtäävästä YVA-selostuksesta.

Asia on tullut Ympäristönsuojeluviranomaiselle lausunnolle Lapin ELY:ltä 25.11.2021-17.1.2022 (LAPELY/369/2019) Ympäristönsuojeluviranomainen on hakenut jatkoaikaa lausunnolle 31.1.2022 saakka. Asiakirjat ovat saatavilla:

https://www.ymparisto.fi/kittilankaivoksentuotannonnostojacilYVA

 

Agnico Eagle Finland Oy suunnittelee kaivoksen tuotannon lisäämistä 2,0 Mt/a:sta 2,7 Mt:a:iin (malmitonneja vuodessa rikastamolle). Samalla on tarkoitus rakentaa uusi CIL-allas, avata kaksi avolouhosta, uusi maa-ainesten ottopaikka ja kallioaineksen ottopaikka.

 

Lausuttavana oleva YVA-selostus eli ympäristövaikutusten arviointi on tehty YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta. Yhteysviranomainen tarkistaa YVA-selostuksen riittävyyden ja laadun ja laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Tuotannon laajentaminen vaatii YVA menettelyn jälkeen asianomaisten viranomaisten luvat.

Kaivoksen laajennus on tarkoitus tehdä veden kierrätystä tehostaen ja päästöjä rajoittaen.

 

Lausunnossamme nostamme esiin pääasiassa seuraavia asioita:

  • Kaivoksille tyypillisten päästöjen tyypillisten vaikutusten tarkempi huomioiminen tarkkailussa ja tyypillisille vaikutuksille asetetut lupamääräykset

  • Varovaisuusperiaatteen noudattaminen virtavesien suolaantumisessa kattavan tutkimustiedon puuttuessa

  • Kaivoksen sisäisen vedenkierron tehostaminen - ei ole pilotoitu - sisältää huomattavasti epävarmuutta ja luvitusta varten on vaadittava asiasta kattavat selvitykset

  • Vedenottoa Seurujoesta ei tule lisätä, jottei joen hydrologia muutu entisestään

  • Erityistä painoarvoa tulee asettaa myös vaelluskaloille soveltuvien kutu- ja poikasalueiden säilyttämiseen, jotteivat vaelluskalojen palauttamiseksi tehtävät hankkeet ja työ valu hukkaan

  • Kaivannaisjätteiden suhteen sulkusuunnitelman päivitys sekä pitkälle aikavälille tehdyt mallinnukset ovat merkittävässä asemassa ympäristön turvallisuuden, ekosysteemipalveluiden ja virkistyskäytön takaamisessa myös tuleville sukupolville

  • Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan pölypäästöjen vähentäminen on tärkeää raskasmetallien kulkeutumisen vähentämiseksi laskeuman mukana lähialueelle

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että lautakunta lausuu AEF Oy:n Suurikuusikon kaivoksen laajennuksen YVA ohjelmasta liitteenä olevan lausunnon mukaisesti.

 

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi lausunnon esittämillään lisäyksillä.

Tarmo Salonen poistui klo 14:28 asian käsittelyn aikana.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa