Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2021/Pykälä 133

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 479

09.11.2021

Kunnanvaltuusto

§ 133

13.12.2021

 

Talouden toteutuma 1-9/2021

 

77/02.02/2020

 

Khall 09.11.2021 § 479

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kittilän kunnan hallintosäännön (8 luku, 66 §) mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain ja toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain. Valtakunnallisten säädösten ja ohjeistusten mukaan kunta voi itse määritellä, missä muodossa ja kuinka usein talousarvion toteutumisesta kunnan toimielimille raportoidaan. Suositus on, että neljännesvuosikatsaustiedot viedään tiedoksi myös valtuustolle eikä pelkästään puolivuosikatsaukset.

 

Talousosasto on tuottanut liitteenä olevat laskelmat talousarvion toteutumisesta tammi-syyskuun 2021 ajalta. Laskelmissa on tarkasteltu talousarvion toteutumista tuotto- ja kululajeittain sekä hallintokunnittain. Niissä on huomioitu ulkoiset erät, ei kunnan kunnan sisäisiä tuottoja ja kuluja. Käyttöprosentin tulisi olla n. 75 % syyskuun lopussa jos kulut tai tuotot toteutuvat tasaisella tahdilla.

 

Talouden toteutuma suhteessa talousarvioon

 

Toimintatuotot

Kunnan toimintatuottojen toteutuma on 69 %. Sosiaali-ja terveystoimessa ennustetaan tuottojen kokonaisuudessaan ylittävän suunnitellun kuluvana vuonna n. 950.000 eurolla kun otetaan huomioon loppuvuodesta tiliytyvät Valtiokonttorin korvaukset rintamaveteraanien palveluista, heinäkuussa voimaan tulleen asiakasmaksulain muutokset sekä valtionavustukset koronaepidemiaan liittyen. Rakennus-ja ympäristölautakunnan alueen toimintatuottojen toteutuma on jo ylitse talousarvion eli 124 %, euromääräinen yli n. 96.000 euroa. Toteuma on kertynyt lähinnä rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksuista. Tonttien myyntitulojen toteutuma on 69 %.

Maakäyttösopimusten mukaisten maksujen tuloutukset tehdään vasta vuoden vaihteessa kirjanpitoon, mikä vaikuttaa toteutumaprosenttiin syyskuun lopun tilanteessa alentavasti.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.8.2021 alentaa toimintatuottoja, koska maksujen perusteena olevia tulorajoja korotetaan 31 %. Kittilässä tämän vaikutus on arviolta 29.000 euroa kuluvana vuonna.

 

Toimintakulut

Toimintakuluissa toteutumaprosentit ovat seuraavat:

 

Henkilöstökulut 75 %

Palvelujen ostot 78 %

Aineet ja tarvikkeet 70 %

Avustukset 75 %

Muut toimintakulut 75 %.

 

Sosiaali- ja terveystoimen osalta palveluiden ostojen talousarvion 2021 toimintakulujen ylitysennuste on 2,5 milj.euroa. Tästä 2 milj.euroa kohdistuu erikoissairaanhoitoon, 0,36 milj.euroa koronaepidemiasta aiheutuviin kuluihin sekä 0,14 milj.euroa kunnan maksuvastuulla olevan työmarkkinatuen kuntaosuuksiin.

 

Koronavirukseen suoraan liittyvät lisäkustannukset 1-9/2021 olivat noin 450.000 euroa ja lopullisen tason ennustetaan olevan vuonna 2021 noin 600.000 euroa. Nämä eivät sisällä henkilöstökustannuksia. Talousarvioon oli varattu näihin kuluihin n. 237.000 euroa. Koronavirukseen liittyvät suorat kustannukset tulevat täten ylittämään talousarvion n. 360.000 eurolla. Valtion korona-avustuksia ennakoidaan saatavan loppuvuonna koko vuoden osalta 450.000 euroa.

 

Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuottojen -ja kulujen ennustetun talousarvioylityksen osalta on tehty lisämäärärahaesitys kunnanvaltuustolle, joka käsitellään 8.11.2021 kokouksessa. Sen mukaan sosiaali-ja terveystoimelle esitetään 2,5 milj.euron muutosta toimintakuluihin ja 0,95 milj.euron muutos toimintatuottoihin, yhteensä 1,55 milj.euron lisäystä talousarvion toimintakatetasoon eli nettotoimintakuluihin.

 

Verotulot

Verotulojen toteutuma on 80 %.

 

Kunnan tuloverojen toteutuma on 16,6 milj.euroa (81 %) Tämän hetken ennusteen mukaan kunnan tuloverot koko vuodelta olisivat n. 20,8 milj.euroa eli noin 0,34 milj.euroa yli talousarvion.

 

Yhteisöveroja on kertynyt ajanjaksolla 2,7 milj.euroa (119 %). Ennusteen mukaan yhteisöveroa kertyisi kuluvalle vuodelle noin 3,6 milj.euroa. Tämä olisi 1,3 milj.euroa yli talousarvion.Yhteisöveroille on voimassa vielä kuluvan vuoden loppuun asti määräaikainen koronaepidemian vuoksi tehty 10 prosenttiyksikön korotus kuntien hyväksi, mikä selittää tätä talousarvion ylittymistä karkeasti arvioituna 0,6 milj.eurolla.

 

Kiinteistöveroja on kertynyt ajanjaksolla 5,3 milj.euroa (66 %). Verohallinnon aikaisempi arvio oli, että noin 5 % verovuoden 2021 maksettavasta kiinteistöverosta kertyisi ensi vuoden alussa, mutta tuoreimpien tietojen mukaan n. 10 % kertyisi ensi vuoden puolella.Tämä tarkoittaisi, että kuluvan vuoden aikana tilittyisi noin 7,3 milj.euroa kiinteistöveroja eli n.0,7 milj.euroa alle talousarvion.

 

Valtionosuudet

Valtionosuuksien toteutuma on 75 %.

 

Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuottojen toteutuma on 109 %. Ylitystä selittää se, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän osalta toteutunut ylijäämän tuloutus oli 956.655 euroa kun taas talousarvioon oli sisällytetty 96.705 euroa pienempi summa.

 

Korkokuluissa toteutuma on 22 %. Lyhytaikaisissa kuntatodistuksissa korko on negatiivinen eikä pitkäaikaista uutta lainaa ole vielä jouduttu ottamaan.

 

Vuosikate, poistot ja tilikauden ylijäämä

Vuosikate on 3.975.512,17 euroa, toteuma 110 %.

 

Poistojen määrä on 2.169.853,94 euroa, toteuma 76 %.

 

Tilikauden ylijäämä tammi-syyskuussa on 2.031.107,78 euroa. Koko vuoden ylijäämän ennustetaan tällä hetkellä olevan lähellä talousarvion mukaista 0,8 milj.euron tasoa. Toteutumaan vaikuttaa paljon se, kuinka verotuloja tilittyy loppuvuoden aikana sekä erikoissairaanhoidon kustannusten kehitys.

 

Vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

 

Toimintatuotot ovat n. 15 % korkeammat tammi-syyskuuhun 2020 verrattuna.

 

Toimintakulut ovat 5,7 % suuremmat kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla. Toimintakate on 1,7 miljoonaa euroa heikompi kuin tammi-syyskuussa 2020. Vertailujaksoon verrattuna suurin euromääräinen kasvu on henkilöstökuluissa. Ne ovat n. 1,2 milj.euroa suuremmat (+ 6 %) kuin vertailukaudella. Palvelujen ostot ovat kasvaneet 1 milj.euroa (+ 6 %), josta olennaisin osa selittyy erikoissairaanhoidon kuluilla. Verotuloja on kertynyt noin 2,0 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla ja valtionosuuksia 0,5 milj.euroa vähemmän.

 

Vuosikate on 0,5 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.

 

Investointien toteutuma ja lainojen määrä

 

Investointien toteutuma ajalta 1.1.- 30.9.2021 on n. 2,9 miljoonaa euroa. Olennaisimmat investoinnit ajanjaksolla liittyivät Levin katujen rakentamiseen, ICT hankintoihin, Kirkonkylän tulvapenkereeseen, Köngäs-Hanhimaa tiehankkeeseen sekä uuden rakennettavan koulukeskuksen suunnitteluun.

 

Kunnan lainamäärä oli syyskuun lopussa 12,8 miljoonaa euroa eli 2.007 euroa asukasta kohden. Kesäkuun lopussa kunnalla oli 3,5 miljoonaa euroa Kuntatodistuksilla otettua lyhytaikaista lainaa.

 

Tuloslaskelmat lautakunnittain ja kunta yhteensä sekä erittely investoinneista liitteenä.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2021 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

Kvalt 13.12.2021 § 133

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa