Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 17.11.2021/Pykälä 165

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 165

17.11.2021

 

Toiminnan keskeyttämispäätöksen pitäminen voimassa / Ruoppajärven sora-alue, Destia Oy

 

309/10.03.00/2019

 

RakYmplk 17.11.2021 § 165

 

Ympäristötarkastaja on 12.11.2021 tehnyt toiminnan keskeyttämispäätöksen koskien tilaa Ruoppajärven sora-alue (261-409-14-23). 12.11.2021 tehdyllä tarkastuskäynnillä ympäristötarkastaja on todennut, että Kittilän Pöntsön Destia Oy:n Ruoppajärven sora-alueella on:

 

1. Soranotto aloitettu ilman työmaalle luvassa määrätyn vakuuden toimittamista (MAL, 555/1981) §12

2. Vastoin maa-aineslain §11 lupamääräyksistä

 1. alimman ottamistason merkki puuttuu otto-alueelta

 2. sora-alueen rajojen merkintä on puutteellinen

 3. määräystä suojaetäisyydestä (4 m) pohjaveden pintaan on mahdollisesti rikottu

3. Vastoin vesilain (587/2011) luvun 3 §2 Vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus, Ympäristönsuojelulain (527/2014) §7 velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista, §16 maaperän pilaamiskielto ja §17 pohjaveden pilaamiskielto sekä Valtioneuvoston asetusta kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) §9 maaperän ja pohjaveden suojelu

 1. Pohjavesisuojauksia ei ole tehty, kuten ympäristöluvassa ja laissa on esitetty.

 2. Tarkastuksessa havaittu huolimaton polttoaineiden sekä öljyjen käsittely, säilytys ja luvaton varastointi on aiheuttanut maaperän sekä pohjaveden laadun vaarantumisen.

 3. Murskausta on tehty ilman pohjavesisuojauksia, joka on myös aiheuttanut maaperän sekä pohjaveden laadun vaarantumisen.

 

Tilalla Ruoppajärven sora-alue on voimassa oleva 10 vuoden maa-aineslupa ja ympäristölupa (RakYmplk 12.11.2020 §130). Tila sijaitsee II luokan pohjavesialueella.

 

Ympäristötarkastaja on 12.11.2021 määrännyt alueella harjoitetun toiminnan keskeytettäväksi toistaiseksi maa-aineslain (MAL 555/1981) §15 nojalla. Määräys on astunut voimaan välittömästi, eikä päätöksestä ole voinut valittaa (YSL § 182, § 190).

 

Ympäristötarkastaja on määrännyt suoritettavaksi viipymättä seuraavat toimenpiteet (YSL (527/2014) §180 ja MAL (555/1981) §15):

 1. Määrätty vakuus on toimitettava Kittilän kunnalle.

 2. Alueen rajat tulee merkitä maastoon selkeästi.

 3. Alin sallittu ottotaso tulee merkitä selkeästi ottoalueelle, havaittavissa olevilla korkopukilla/korkopukeilla.

 4. Kemikaalivahingon torjuntasuunnitelma on toimitettava kunnan ympäristöviranomaiselle.

 5. Öljyjä, polttoaineita tai voiteluaineita sisältävät astiat ja säiliöt on poistettava alueelta 17.11.2021 klo 24:00 mennessä.

 6. Työkoneet on siirrettävä alueelta 17.11.2021 klo 24:00 mennessä.

 7. Alueen pohjavesiputkista tulee kerätä vesinäytteet ja ilmoittaa analyysien tulokset 30.11.2021 mennessä.

 8. Alueen maaperästä tulee kerätä maanäytteet alueilta, joilla on mahdollisesti aiheutunut maaperän pilaantumista. Ympäristöasiantuntijan tekemä näytteenottosuunnitelma sekä suunnitelma pilaantuneen maan poistosta tulee toimittaa kunnan viranomaiselle ja hyväksyttää viranomaisella ennen toteutusta. Suunnitelma tulee toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle 30.11.2021 mennessä.

 9. Ennen keskeytyksen kumoamista tulee toiminnanharjoittajan joko rakentaa pohjavesialueelle soveltuva tiivis tukitoiminta-alue tai toimittaa ympäristöviranomaiselle selvitys hyväksytettäväksi tankkaus-, varastointi- ja työkoneiden yöllistä pysäköintiä varten varatusta alueesta pohjavesialueen ulkopuolella.

 

Ympäristönsuojelulain 182 §:n 2 mom. mukaan viranhaltijan on viivytyksettä saatettava antamansa määräys, kielto tai keskeyttämistoimenpide kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätettäväksi. Viranhaltijan päätös on voimassa, kunnes kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ratkaissut asian.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että 12.11.2021 ympäristötarkastajan tekemä keskeyttämispäätös pysytetään voimassa, kunnes tilalla Ruoppajärven sora-alue (261-409-14-23) suoritettavat korjaavat toimenpiteet on toteutettu määräysten mukaisesti.

 

Lisäksi esitän, että ympäristötarkastajan määräämiin toimenpiteisiin lisätään kohta 10, yhden uuden pohjavesiputken sijoittaminen alueelle.

 

 

Päätös:

Lautakunta päättää, että ympäristötarkastajan keskeytyspäätös pysytetään voimassa.

 

Lisäksi ympäristötarkastajan määräämiin toimenpiteisiin lisätään kohta 10, yhden uuden pohjavesiputken sijoittaminen alueelle.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa