Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 151

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 151

25.10.2021

 

Poikkeamislupa 21-0388-POI

 

326/10.03.00/2021

 

RakYmplk 25.10.2021 § 151

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400396074 )

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnalta haetaan lupaa poiketa Levin osayleiskaavan ( MRL 43 §) määräyksistä ja rakentaa 2 x 20 kV sähkölinjaa noin 1,85 kilometrin matkalla osayleiskaavan EV-1 alueelle. Uudisrakentamisen yhteydessä purettaisiin noin 1,3 km vanhaa linjaa pois. Suunniteltu linjan rakentaminen sijoittuisi Ounasjoentien varteen välille Akanrova - Köngäs. Sähkölinja kulkisi tien varressa sen länsipuolella nykyisen sähkölinjan ja tien välissä. Hakemus on tullut vireille 11.6.2021.

 

Hankkeen laajuuden johdosta on rakennusvalvontaviranomainen suorittanut julkisen kuulutuksen 2.7.2021.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Suunniteltu linja kulkee noin 1,85 kilometrin matkalla Levin osayleiskaavan EV -1 alueella. EV-1 alue on suojaviheralue ja sen kuvaus on, eri-ikäistä puustoa sisältävä luonnontilaisen kaltainen tievarsivyöhyke. Osayleiskaavan kaavaselostuksen mukaan EV-1 alueen tarkoituksena on suojata tieltä näkyvää maisemaa. Merkittävimpinä Lapin tunnelman luomisen osatekijöinä on saapuminen Leville eri suunnista. Erityisesti ensivaikutelman luova tieympäristö halutaan pitää metsänä, jota kuitenkin voidaan siistiä erillisiä hoito-ohjeita noudattamalla. EV-1 alueita on eri suunnista Leville johtavien pääteiden varsilla, Kittilä-Levi, Muoniontie ja Levi-Köngäs. Alueella on voimassa MRL 43 § 2 mom mukainen toimenpiderajoitus.

 

EV - 1 alueen leveys noin 70 metriä ja sitä on Ounasjoentien molemmin puolin Akanrovan alueen ja Könkään kylän välillä.

 

EV-1 alueelle on jo toteutettu hakemuksessa esitetty sähkölinja, osin maakaapelina (noin 500 metriä) ja ilmajohtona (noin 1350 metriä) Hakija on suorittanut hakkuut ilman yleiskaavan määräämää maisematyölupaa sekä rakentanut ilmajohdot yleiskaavan EV-1 alueelle ilman poikkeamislupaa yleiskaavalla alueelle annetusta käyttötarkoituksesta. Hakijalla on ollut maanomistajien suostumus yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamiselle alueelle. Sähkömarkkinalain 17 §:n 2 momentin mukaan jakeluverkonhaltijan on huolehdittava, että jakeluverkon rakentamista koskevasta suunnittelusta tiedotetaan kunnille. Jakeluverkonhaltijan on yhdessä vastuualueensa kuntien kanssa muutoinkin huolehdittava riittävästä yhteistoiminnasta siten, että kuntien maankäyttöä koskevat näkökohdat tulevat verkon sijoittamisessa huomioon otetuiksi. Jakeluverkon haltija ei ole tiedottanut uusien jakeluverkkojen osalta tai ollut yhteydessä maankäytön osalta Kittilän kunnassa asioista vastaaviin tahoihin. Yleiskaava on ohjeena asemakaavoituksella sekä muille toimenpiteille alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42 §).

 

Nykyinen, purettavaksi suunniteltu 20 kV linja sijoittuu Ounasjoentien länsipuolelle ja kulkee tien suuntaisesti noin 20 - 100 etäisyydellä Ounasjoentiestä.

 

Esitän, että lautakunta myöntää poikkeamisluvan yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamiselle ilmajohtona Levin osayleiskaavassa suojaviheralueeksi varatulle alueelle. Perusteena esitykselle on EV-1 alueelle jo tapahtuneen maisemallisen haitan minimoiminen. Rakennettujen linjojen siirtäminen olemassa olevalle linja-aukolle tarkoittaisi lisää hakkuita ja metsäisen suojaviheralueen katoamista tietyiltä osilta kokonaan sekä se aiheuttaisi myös maanomistajille huomattavaa haittaa.

 

Sovellutut oikeusohjeet MRL 42 §, MRL 43 §, MRL 171 §

Päätös:

Rakennustarkastajan esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa