Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.10.2021/Pykälä 417

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 417

05.10.2021

 

Lausunto Sakumpu Exploration Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Home, ML2017:0042

 

2/10.01.01/2020

 

Khall 05.10.2021 § 417

 

(Valmistelija: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Sakumpu Exploration Oy on jättänyt Tukesille Kittilän kunnan alueelle, Alakylän paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvan hakemuksen koskien Home - nimistä malminetsintälupa-aluetta. Lausunnon antamiseen on pyydetty ja saatu jatkoaikaa 12.10.2021 saakka.

 

Malminetsintäalueen kokonaispinta-ala on 2234,24 ha.

 

Lupahakemuksen mukaan alueella ei ole suojelualueita. Hakemuksen mukaan suojelualueet on rajattu hakemusalueen ulkopuolelle. Levin osayleiskaavaan merkityt luontokohteet on myös rajattu hakemusalueen ulkopuolelle.

 

Yhtiö etsii alueelta kultaa ja kuparia. Yhtiön jättämän malminetsintälupahakemuksen liitteenä olevan alustavan tutkimussuunnitelman mukaan, yhtiö suunnittelee suorittavan alueella mm. kallioperäkartoitusta, pohjamoreeninäytteenottoa ja maastogeofysikaalisia mittauksia. Tuloksista riippuen myös syväkairauksia.

 

Lupahakemuksen mukaan pohjamoreeninäytteenotossa käytetään kumiteloilla liikkuvaa Bandvagn - kulkuneuvoa ja näytteenotto suoritetaan tähän kiinnitetyllä iskuporayksiköllä. Työssä käytetään myös moottorikelkkaa tai mönkijää. Talviaikana suoritettavissa maastogeofysikaalisissa mittauksissa käytetään kulkuneuvona moottorikelkkaa, mutta itse mittaustapahtumissa kulkeminen tapahtuu suksilla ja lumikengillä. Mahdollinen syväkairaus suoritetaan pääasiassa talviaikaan käyttäen telakulkuneuvoja sekä moottorikelkkaa tai mönkijää.

 

Suunniteltujen tutkimusten ympäristö- ja muut vaikutukset jäävät vähäisiksi eivätkä kohdistu suojelualueille tai muihin arvokkaisiin kohteisiin. Hakemuksen mukaan ainoat vaikutukset ovat hetkelliset häiriöt liikkumisesta ja laitteistojen äänestä. Kairauspaikoilla voi tapahtua vähäistä tallaantumista, joka on palautuvaa. Pohjamoreeninäytteenotto - ja kairauskalusto on varustettu kumiteloilla ja biohajoavalla hydrauliöljyllä.

 

Hakemuksen mukaan malminetsintätoiminnan lopettamisen jälkeen kalusto ja kaikki tarvikkeet yms. viedään pois kokonaisuudessaan. Kukin mittapaikka tai toiminta-alue siistitään heti työn päättyessä ko. kohteella. Tutkimusten loputtua varmistetaan alueen siisteys, kartoitetaan mahdolliset maastovauriot ja sovitaan vahingonkorvauksista asianomaisen maanomistajan kanssa. Puustovahinkoja pyritään välttämään, mutta mikäli niitä tulee, korvataan vahingot metsänomistajalle metsänhoitoyhdistyksen suositusten mukaan.

 

Hakemuksessa esitetyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan tutkimusalueella ei ole tarkoitus suorittaa tutkimusojien kaivuuta tai suorittaa montutusta tai koelouhintaa. Suunnitellusta toiminnasta ainoa mahdollisesti syntyvä kaivannaisjäte on syväkairauksissa syntyvä ns. kairaussoija. Alkuvaiheen tutkimuksissa kairausreiät ovat matalia ja soijan määrä pieni. Pohjamoreeninäytteenotto ja muut tutkimusmenetelmät eivät synnytä kaivannaisjätettä.

 

Kaavoitustilanne:

Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Levin ympäristön osayleiskaava (KV 25.2.2008 ja KHO 5.10.2011), joka on tullut voimaan 17.10.2011.

 

Em. osayleiskaavassa pääosa malminetsintäalueesta on osoitettu Maa- ja metsätalousalueeksi (M).

 

Lupahakemusalueen Aakenusjärven läheisyydessä sijaitsevaan osaan kohdistuu M-alueen lisäksi osa yleiskaavan Retkeily- ja ulkoilualuetta (VR-1). VR-1 alueen kaavamääräyksen mukaan ympäristön arvoja heikentävät toimenpiteet on kielletty. MRL 43.2§:n nojalla määrätään, että alueelle saa rakentaa vain yleistä virkistystä ja leiriytymistä palvelevia rakennuksia ja rakennelmia kuten laavuja ja katoksia ja tupia niin, että yksittäisien rakennuksen /rakennelman pinta-ala on enintään 50 m2. Alueella on voimassa MRL 43.2§ toimenpiderajoitus: Puiden kaatamista, maisema-arvoja heikentävää maanrakennustyötä ja näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman MRL 128 §:ssä tarkoitettua lupaa.

 

Reitistöt:

Alueeseen kohdistuu maastoliikennelain mukainen moottorikelkkareitti ja ulkoilureittejä, joita käytetään hiihtämiseen, patikointiin ja pyöräilyyn. Reitit ovat suosittuja ja ulkoilureitit ovat tärkeä yhdysreitti pallas- yllätunturin kansallispuistoon. Lupahakemusalueeseen ja sen välittömään läheisyyteen kohdistuvat reitit ovat siis sekä kesä- että talvikäytössä. Kätkätunturin päällä kulkee sekä talvi- että kesäkäytössä oleva, suosittu patikointireitti, jolta on näkö- ja kuuloyhteys hakemuksessa esitetylle malminetsintäalueelle.

Edellä mainitut reitit ovat keskeinen osa koko kunnan reittiverkostoa ja ovat elintärkeitä Levin matkailukeskuksen matkailupalveluille.

 

Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Sakumpu Exploration Oy:n lupahakemuksesta koskien Home - nimistä malminetsintälupa-aluetta ilmoittaa seuraavaa:

 

Lupahakemus kohdistuu Levin ympäristön osayleiskaava-alueelle. Yleiskaava ja yleiskaavamääräykset tulee huomioida malminetsintälupahakemusa ratkaistaessa. Hakemusta ratkaistaessa tulee myös huomioida hakemusalueen sijainti Levin matkailukeskuksen välittömässä läheisyydessä.

 

Alueeseen kohdistuu maastoliikennelain mukainen moottorikelkkareitti ja ulkoilureittejä, joita käytetään hiihtämiseen, patikointiin ja pyöräilyyn. Malminetsintä ei saa aiheuttaa haittaa moottorikelkka- ja ulkoilureiteille sekä niiden käytölle.

 

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle eikä Levin alueen matkailuelinkeinolle.

 

Kunnanhallituksen mielestä kyseinen alue ei sovellu kaivostoiminnalle yleiskaavan ja matkailukeskuksen läheisyyden vuoksi ja pyytää luvanhakijaa harkitsemaan malminetsintätoimien kannattavuutta kyseisellä alueella.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa