Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 21.05.2021/Pykälä 25

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 140

30.03.2021

Tarkastuslautakunta

§ 25

21.05.2021

 

Kittilän kunnan vuoden 2020 tilinpäätös

 

226/02.06.01/2020

 

Khall 30.03.2021 § 140

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Lainsäädännöllinen tausta tilinpäätökselle ja olennaiset vaatimukset sisällölle

 

Kuntalain 113 §.n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

 

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate

Toimintatuotot olivat vuonna 2020 n. 8,1 milj. euroa ja koronaepidemiasta huolimatta saavutettiin miltei talousarviossa esitetty määrä; talousarvion toteutuma oli 97 %. Nousu edellisvuoteen verrattuna oli 0,4 miljoonaa euroa ja selittyy maankäyttömaksujen tuloutusten määrällä, tonttien myyntituotoilla sekä korona-avustusten määrällä. Nämä kasvoivat edellisvuoteen verrattuna.

 

Toimintakulut olivat 58 milj. euroa ja ne kasvoivat noin 1,6 milj. euroa eli 2,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toteutuneet toimintakulut yhteensä olivat 2,6 milj. euroa pienemmät kuin talousarvioon sisällytetyt toimintakulut. Henkilöstökulut olivat 2,5 miljoonaa euroa alle talousarvion. Talousarviota laadittaessa ei ollut tietoa vielä tulevien työehtosopimusten mukaisista yleiskorotuksista ja niinpä talousarvio sisälsi liian ison arvion korotusten määrästä. Samoin talousarvion laadintahetkellä oli arvio vuoden 2019 toteutumasta liian suuri. Vuoden 2020 henkilöstökuluihin vaikutti pienentävästi viime vuonna koronaepidemian vuoksi toteutuneet palkanmaksujen keskeytykset sekä lomapalkkavarauksen pienentyminen. Yleiskorotus 1.8.2020 alkaen nosti palkkoja 1 %. Henkilösivukuluihin tehtiin n. 190.000 euron oikaisu vuoden 2019 työttömyysvakuutusmaksuihin ja tämä myös pienensi henkilöstökulujen toteutumaa.

 

Palvelujen ostoissa erikoissairaanhoidon kulut ylittivät 1,1 miljoonalla eurolla talousarvion määrärahan. Koronaan liittyvään testaukseen käytettiin n. 367.000 euroa (ilman henkilöstökuluja) mutta valtiolta saatiin siihen liittyen valtionosuusmaksatuksien yhteydessä n. 533.000 euroa korvausta. Koronatestauskulut kasvattivat sosiaali- ja terveystoimen kuluja mutta niitä vastaava valtion korvaus on kirjattu valtakunnallisten säännösten mukaisesti tuloslaskelmassa omalle rivilleen valtionosuuksiin. Omaishoidon tuen määrä oli n. 100.000 euroa alle talousarvion mikä pienensi maksettujen avustusten määrää. Muita toimintakuluja kasvatti kunnanjohtajan sijaisuutta v.2017 hakeneelle Harri Mattilalle maksettu n. 80.000 euron korvaus.

 

Toimintakate oli -49,8 milj. euroa eli 1,2 milj. euroa heikompi kuin edellisenä vuonna ja 2,4 milj. euroa vähemmän negatiivinen kuin talousarviossa.

 

On huomioitava, että koululautakunnan tilinpäätöskäsittelyn 4.3.2021 jälkeen on havaittu raporttitekninen virhe, joka näytti yhden perusopetuksen kustannuspaikan kulut tuplasti perusopetuksen ja koko koululautakunnan kuluissa. Tämän virheen oikaisu on pienentänyt koululautakunnan kuluja 437.660 eurolla.

 

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot olivat yhteensä 31,3 milj. euroa ja 0,8 milj. euroa isommat kuin edellisenä vuonna. Talousarvioon verrattuna ne olivat n. 1,3 milj. euroa isommat ja suurin osa tästä muodostui kunnan tuloveroista (1,5 milj. euroa). Kiinteistöverojen tilitykset jäivät alle edellisen vuoden (-0,4 milj. euroa) ja talousarvion (-0,5 milj.euroa) johtuen siitä, että Suomessa siirryttiin myös tämän verolajin osalta verotuksen joustavaan valmistumiseen ja osa viime vuoden tilityksestä saadaan vuoden 2021 puolella.

 

Valtionosuudet olivat 25,4 milj. euroa ja kasvua oli 2,5 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu muodostui pääosin valtion myöntämistä koronatuista (n.1,8 milj.euroa). Valtionosuudet olivat 2,1 milj.euroa yli talousarvion.

 

Rahoitustuotot -ja kulut

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 1,5 milj. euroa (tuottoa). Ne olivat yli edellisen vuoden (+0,1 milj. euroa). Merkittävimmät rahoitustuotot olivat Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylijäämän palautus 956.655 euroa, Rovakaira Oy:n osinko 368.604 euroa sekä Levi Ski Resortin osinko 282.837,50 euroa.

 

Vuosikate, poistot ja ylijäämä

Vuosikate oli 8,4 milj. euroa eli 1.311 euroa / asukas. Vuosikate oli 2,3 milj. euroa parempi kuin edellisenä vuonna.

 

Poistot ja arvonalentumiset olivat 4,6 milj. euroa.Suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi kirjattiin alas käytöstä poistetun Lukkarin koulun kirjanpitoarvo, 267.210,38 euroa. Levin Luontokeskus Oy:n osakkeiden arvosta kirjattiin alas 1.399.900 euroa ja tasearvoksi jäi 100 euroa. Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulman osalta arvonalennuskirjaus oli 94.349,62 euroa ja Kiinteistö Oy Kittilän Lihankäsittelylaitoksen osalta 88.445,03 euroa. Säästökulman osalta tasearvoksi jätettiin todennäköinen tuleva kauppahinta, 173.550 euroa ja Lihankäsittelylaitoksen osalta 100 euroa. Edellä selostettujen arvonalennuskirjausten kuluvaikutus yhteensä tulokseen oli n.1,8 milj. euroa.Kirjaukset on tehty, koska näihin eriin ei liity tuotto-odotuksia.

 

Tilikauden ylijäämä oli 4 milj. euroa ja 0,5 milj.euroa parempi kuin edellisenä vuonna. Talousarvioon verrattuna se on noin 4 milj. euroa parempi.

 

Investoinnit

Investointimenoja toteutui noin 4 miljoonaa euroa mikä on alle talousarviossa varatun 6,5 milj.euron.Terveyskeskuksen alueen tulvavallin ja Ylä-Levin 2 vaiheen rakentamistyöt aloitettiin.

Akanrova 2-vaiheen ja Immeljärven pohjoispuolen asemakaava-alueen kadunrakentaminen ja katuvalaistus valmistuivat. Kittilän Kirkonkylällä valmistui useamman tien kadunrakentamistyöt.Erillisen katuvalaistuksen saneerauksena Led valoiksi valmistui Kittilän kirkonkylällä katuvalaistuksia 45 kpl ja Levin alueella 147 kpl katuvalaisinta. Levin latusillan saneeraus valmistui koko 400 m pituudeltaan.

 

Toimintakertomuksen kohdassa 1.4. ja liitetiedoissa on tarkemmin eritelty investointien toteutumaa.

 

Kunnan rahoitusasema

Kittilän kunnan taseeseen on kertynyt ylijäämää 22,7 milj. euroa kun huomioidaan edellisten tilikausien ylijäämien lisäksi vuoden 2020 ylijäämä. Kertynyttä ylijäämää on 3.524 euroa per asukas.

Kittilän kunnan lainamäärä pieneni vuoden 2020 aikana n. 3,9 milj. euroa ja 31.12.2020 lainaa oli 12,7 milj. euroa. Se tarkoittaa 1.978 euroa per asukas (vuoden 2019 lopussa 2.576 euroa per asukas)

 

Kunnan taloudellinen tilanne parani mikä näkyy kertyneessä ylijäämässä ja omavaraisuusasteessa. Omavaraisuusaste nousi kunnassa 65,9 %:iin (60,5 % vuoden 2019 lopussa). Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta oli 18,1 miljoonaa euroa. Laskennallinen lainanhoitokate oli 5,3 mikä tarkoittaa hyvää lainanhoitokykyä. Kassan riittävyyteen tulee kiinnittää huomiota ja on muistettava, että kunnalla on edessä isot investoinnit tulevina vuosina.

 

Kuntakonsernin tulos ja rahoitusasema

Kittilän kuntakonsernin ylijäämä oli 5,2 milj. euroa ja se pieneni edellisvuodesta 1 milj. euroa. Konsernissa on kertynyttä ylijäämää taseessa 57,4 miljoonaa euroa kun huomioidaan myös vuoden 2020 ylijäämä.

 

Konsernin lainojen määrä nousi 2,5 milj. eurolla ja lainaa oli vuoden 2020 lopussa 52,3 milj. euroa. Lainaa oli vuoden lopussa 8.123 euroa per asukas (vuoden 2019 lopussa 7.724 euroa per asukas).

 

Konsernin omavaraisuusaste oli 49,2 % (edellisen vuoden lopussa 48,9 %). Konsernin lainat ja vuokravastuut kasvoivat 53,4 miljoonaan euroon (vuoden 2019 lopussa 52,1 miljoonaa euroa).

 

Esitys tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää:

 

1) esittää valtuustolle, että vuoden 2020 tilikauden ylijäämä 4.006.454,74 euroa siirretään ylijäämä/alijäämä -tilille.

 

2) hyväksyä ja allekirjoittaa Kittilän kunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen.

 

3) saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

 

4) oikeuttaa talousosaston tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

 

Tilintarkastusyhteisön vaatiman Vahvistusilmoituskirjeen allekirjoittavat kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.

 

Päätös:

Kunnanjohtaja Antti Jämsén ja perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli (Teams-etäyhteyden kautta) esittelivät tilinpäätöstä.

 

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

__________

 

Tarklk 21.05.2021 § 25

 

Tilintarkastuskertomus toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen kokousta.

 

Puheenjohtajan tekee ehdotuksensa kokouksessa.

 

Päätös:

Tilintarkastaja on jättänyt 20.5.2021 päivätyn kertomuksen, jossa hän esittää vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020.

 

Puheenjohtajan ehdotus:

 

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tilintarkastuskertomuksen 2020 tiedoksi

  • saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi

  • esittää valtuustolle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020.

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa